تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

در کانال تلگرام پایگاه علمی سرگرمی چرخک عضو شوید

تعبیر خواب دندان

در جائی دیگر نوشته‌ام که دندان‌ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان‌های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان‌های فک زیرین زنان.اما نسبت‌دادن نرینگی و مادینگی به دندان‌ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان‌های بالا نر هستند و دندان‌های فک پائین ماده. دندان‌ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکامشان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست‌تر می‌تواند باشد تا آنها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان‌های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان‌های جلو فرزندان. دندان‌های پیشین زینت چهره به حساب می‌آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می‌گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می‌شود یا آسیبی به او وارد می‌آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می‌میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان‌های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان‌های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم‌خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر