مرور رده

آموزش همگانی

چشم سوم چیست؟

چاکرای آجنا یا همان چشم سوم، بخشی از چیزی است که آن را «بدن ظریف» می‌نامند. بدن ظریف جایی است که انرژی شما در آن…