مرور برچسب

تعبیر خواب

تعبیر خواب آب

ابن سیرین امام جعفر صادق تام چت ویندرا جابر مغربی دانیال نبی منوچهر مطیعی تهرانی ـ اگر ببیند آب شور می‌خورد تعبیر آن برعکس است. ـ اگر ببیند از دریا آب گوارا می خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او می‌رسد.…