تایپ نمودن اشکال به وسیله کیبورد

شکلک های مخفی کیبورد

تایپ نمودن اشکال به وسیله کیبورد

با استفاده از این ترفند میتوانید انواع و اقسام شکل های عجیب و غریب مانند تیر، قلب، گل، تایپ ضربان قلب در کیبورد و. … را بدون استفاده از نرم افزار خاصی و تنها با استفاده از کیبورد در محیط ویندوز تایپ نمایید.

شکلک های مخفی کیبورد

شما می توانید بسیاری از کاراکترها را تایپ کنید که ممکن است دارای کلید مربوطه در صفحه کلید شما نباشند .مانند شخصیت های ایموجی، نمادهای ASCII و حتی کاراکترهای چینی و… .

در هنگام تایپ کلید Alt را نگه دارید و به دلخواه یکی از اعداد سمت راست کیبورد را فشار دهید. سپس کلید Alt را رها کنید. خواهید دید که یکی از اشکال نمایان میشود.

تایپ نمودن اشکال به وسیله کیبورد

در زیر لیستی از کارکترهایی که با استفاده از اعداد سمت راست صفحه کلید و کلید alt می توانید ایجاد کنید قرار داده شده است.

 

  کد        کارکتر

 ———- ——–

  alt 1      ☺

  alt 2      ☻

  alt 3      ♥

  alt 4      ♦

  alt 5      ♣

  alt 6      ♠

  alt 7      •

  alt 8      ◘

  alt 9      ○

  alt 10     ◙

  alt 11     ♂

  alt 12     ♀

  alt 13     ♪

  alt 14     ♫

  alt 15     ☼

  alt 16     ►

  alt 17     ◄

  alt 18     ↕

  alt 19     ‼

  alt 20     ¶

  alt 21     §

  alt 22     ▬

  alt 23     ↨

  alt 24     ↑

  alt 25     ↓

  alt 26     →

  alt 27     ←

  alt 28     ∟

  alt 29     ↔

  alt 30     ▲

  alt 31     ▼

  alt 32

  alt 33     !

  alt 34     “

  alt 35     #

  alt 36     $

  alt 37     %

  alt 38     &

  alt 39     ‘

  alt 40     (

  alt 41     )

  alt 42     *

  alt 43     +

  alt 44     ,

  alt 45     –

  alt 46     .

  alt 47     /

  alt 58     :

  alt 59     ;

  alt 60     <

  alt 61     =

  alt 62     >

  alt 63     ?

  alt 64     @

  alt 91     [

  alt 91     [

  alt 92     \

  alt 92     \

  alt 93     ]

  alt 93     ]

  alt 94     ^

  alt 95     _

  alt 96     `

  alt 123    {

  alt 124    |

  alt 125    }

  alt 126    ~

  alt 127    ⌂

  alt 155    ¢

  alt 156    £

  alt 157    ¥

  alt 158    ₧

  ƒ    alt 159

  ñ    alt 164

  Ñ   alt 165

  ª   alt 166

  º   alt 167

  alt 168    ¿

  alt 169    ®

  alt 170    ¬

  alt 171    ½

  alt 172    ¼

  alt 173    ¡

  alt 174    «

  alt 175    »

  alt 176    ░

  alt 177    ▒

  alt 178    ▓

  alt 179    │

  alt 180    ┤

  alt 181    ╡

  alt 182    ╢

  alt 183    ╖

  alt 184    ╕

  alt 185    ╣

  alt 186    ║

  alt 187    ╗

  alt 188    ╝

  alt 189    ╜

  alt 190    ╛

  alt 191    ┐

  alt 192    └

  alt 193    ┴

  alt 194    ┬

  alt 195    ├

  alt 196    ─

  alt 197    ┼

  alt 198    ╞

  alt 199    ╟

  alt 200    ╚

  alt 201    ╔

  alt 202    ╩

  alt 203    ╦

  alt 204    ╠

  alt 205    ═

  alt 206    ╬

  alt 207    ╧

  alt 208    ╨

  alt 209    ╤

  alt 210    ╥

  alt 211    ╙

  alt 212    ╘

  alt 213    ╒

  alt 214    ╓

  alt 215    ╫

  alt 216    ╪

  alt 217    ┘

  alt 218    ┌

  alt 219    █

  alt 220    ▄

  alt 221    ▌

  alt 222    ▐

  alt 223    ▀

  α    alt 224

  ß   alt 225

  Γ    alt 226

  π   alt 227

  Σ   alt 228

  σ   alt 229

  µ   alt 230

  τ   alt 231

  Φ  alt 232

  Θ  alt 233

  Ω   alt 234

  δ   alt 235

  alt 236    ∞

  φ  alt 237

  ε   alt 238

  alt 239    ∩

  alt 240    ≡

  alt 241    ±

  alt 242    ≥

  alt 243    ≤

  alt 244    ⌠

  alt 245    ⌡

  alt 247    ≈

  alt 248    °

  alt 249    ·

  alt 250    ·

  alt 251    √

  ⁿ    alt 252

  alt 254    ■

  alt 0128   €

  alt 0130   ‘

  alt 0132   „

  alt 0133   …

  alt 0134   †

  alt 0135   ‡

  alt 0137   ‰

  Š   alt 0138

  alt 0139   ‹

  Œ alt 0140

  Ž alt 0142

  alt 0145   ‘

  alt 0146   ’

  alt 0147   “

  alt 0148   ”

  alt 0151   —

  alt 0153   ™

  š  alt 0154

  alt 0155   ›

  œ  alt 0156

  ž  alt 0158

  Ÿ  alt 0159

  alt 0164   ¤

  alt 0166   ¦

  alt 0168   ¨

  alt 0169   ©

  alt 0175   ¯

  alt 0180   ´

  alt 0183   ·

  alt  ۰۱۸۴   ¸

  alt 0188   ¼

  alt 0189   ½

  alt 0190   ¾

همراه سایت علمی فرهنگی چرخک باشید.

پیام بگذارید