تعبیرخواب دندان درد به چه معناست

تعبیر خواب کشیدن دندان چیست؟

تعبیر خواب دندان در خواب چیست آیا کشیدن دندان در خواب معنای خوبی دارد؟

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان 

در جائی دیگر نوشته‌ام که دندان‌ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان‌های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان‌های فک زیرین زنان.اما نسبت‌دادن نرینگی و مادینگی به دندان‌ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان‌های بالا نر هستند و دندان‌های فک پائین ماده. دندان‌ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکامشان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست‌تر می‌تواند باشد تا آنها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان‌های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان‌های جلو فرزندان. دندان‌های پیشین زینت چهره به حساب می‌آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می‌گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می‌شود یا آسیبی به او وارد می‌آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می‌میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان‌های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان‌های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم‌خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می‌شود و وامدار می‌گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان‌هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می‌یابد و حادثه‌ای خوب برای او و خانواده‌اش اتفاق می‌افتد. اگر ببیند که دندان‌هایش کثیف و زشت است غمی به آنها می‌رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان‌هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان‌ها زیاد سفید و براق‌شده شخصی که دندان به او انتصاب می‌یابد شاخص می‌شود و ممتاز می‌گردد و اگر دندان کرسی شما درد می‌کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می‌شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می‌شود.

آنلی بیتون

اگر فردی در خواب ببیند که دندانش را توسط دکتر می کشد نشانه مبتلا شدن وی به بیماری سخت و دردناکی است.
اگر فردی در خواب ببیند که دندان های کرم خورده اش را می کشد نشانه این است که به فقر و تنگدستی دچار می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که یکی از دندان های خود را می کشد سپس دندان کشیده شده را گم می کند نشانه این است که در کاری وارد می شود که برای او سودی نخواهد داشت.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است:

  • اهل بیت
  • مال
  • منفعت
  • غم و اندوه
  • مصرف
  • مفارقت از خویشان

تعبیر خواب شکستن دندان

تعبیر دندان ها در خواب به افراد خانواده ما برمی گردد. اگر کسی در خواب دید که دندان او شکسته، با توجه به اینکه کدامیک از دندان ها شکسته، خواب او تعبیر می شود.
بعضی معبران عقیده دارند که دندان های فک بالا مردان فامیل هستند و دندان های فک زیرین زنان و اینکه دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان.

اگر ببیند هر کدام از این دندان ها شکست یا خراب شد، به این معنی است که به یکی از این افراد بلا و آفتی رسد.

تعبیر خواب دندان لق

اگر کسی خواب دید که یکی از دندان های او لق شده، اگر از دندان های جلویی بود، یکی از جوانان فامیل یا قصد ازدواج دارد و یا در تدارک سفر بوده و به زودی به مسافرت خواهد رفت. اگر دندان های عقب باشد، از بزرگان فامیل کسی قصد مسافرت دارد.

اگر کسی خواب ببیند که همه دندان های او لق شده اند، یکی از او بدگویی کرده و همه افراد فامیل را نسبت به او دلسرد کرده است و دیگران رابطه سردی را با او خواهند داشت.

دندان های بالا، فامیل مذکر و دندان های پایینی در خواب فامیل مونث هستند.
دندان های جلویی جوانان فامیل و دندان های کرسی همسر، پدر یا مادر بیننده خواب هستند.

تعبیر خواب دندان خراب

اگر کسی ببیند که دندانش کرم خورده و درد می کند، گرفتار دشمن می شود. اگر فقط درد دندان داشت، گرفتار قرض و بدهی می شود.

اگر دندان کرسی اش درد می کرد و متورم شده بود، با همسرش اختلاف پیدا می کند.
اگر ببیند دندانش درد می کرد و آن دندان را برکند، دلیل که مال یابد.
اگر ببیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد.

تعبیر خواب دندان درآوردن

اگر کسی خواب دید در فک بالایی خود دندان در آورده و آن دندان در ردیف دندان های جلویی است، یکی از جوانان مذکر فامیل نزدیک صاحب فرزند می شود. اگر دندان های پیشین او زیاد شده بود، یکی از اقوام دور نوه دار می شود.

اگر در فک پایینی خود دندان جدیدی در آورد، از دختران فامیل از اقوام نزدیک و یا دور مانند توضیحی که برای فک بالا داده شد، صاحب فرزند می شود.

تعبیر خواب افتادن دندان آسیاب و نیش

دندان های کرسی در خواب به بزرگان فامیل و یا همسر بیننده خواب بر می گردد. اگر کسی خواب ببیند دندان آسیاب او افتاد، یکی از اقوام به مسافرت می رود یا با او ترک رابطه می کند.

اگر لثه او شل شده بود و دندان افتاد، یکی از اقوام فوت می کند. اگر دندان کرسی او درد می کرد و افتاد، با همسرش اختلاف پیدا کرده و از او جدا می شود.

تعبیر خواب افتادن دندان نیش
اگر کسی خواب دید که از دندان های نیش او یکی افتاد، یکی از جوانان مذکر فامیل ازدواج کرده و یا به مسافرت می رود و روابط خانوادگی با او قطع می شود.

تعبیر خواب کشیدن دندان

کشیدن دندان در خواب به تعبیر قطع روابط خانوادگی با کسی است که دندان به او نسبت داده شده است. اگر کسی فامیل ندارد و خواب دید که دندان خود را کشید، قرض خود را ادا می کند و وامی را که بدهکار است پرداخت می کند.

دندان های بالا افراد مذکر و دندان های پایین افراد مونث هستند.
دندان های جلویی جوانان فامیل و دندان های عقبی بزرگترها محسوب می شوند.
دندان های کرسی به زن یا شوهر بیننده خواب بر میگردد.

اگر کسی خواب ببیند دندان کرسی خود را کشید، احتمالا از همسر خود جدا می شود و یا وی بنا به خواست خود به مسافرتی خواهد رفت که موجب می شود روابط با او قطع شود.

از طريق لیسست الفیایی تعبیر خواب
پیام بگذارید