تعبیرخواب رقصیدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب رقص در خواب چیست؟

تعبیر خواب رقصیدن در خواب چیست؟ اگر در خواب رقص در خواب چیست؟

تعبیر خواب رقصیدن

تعبیر خواب رقصیدن

چون معبران پای کوبیدن را در خواب خوب نمی‌دانند رقص را نیز مصیبت و غم و رنج تعبیر کرده‌اند. رقص در خواب اگر به معنای پای‌کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب‌کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید. چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می‌رقصند غم و رنجی عمومی پدید می‌آید که شامل حال همه آنها که می‌رقصند می‌شود و اگر کسی می‌رقصد و دیگران دست می‌زنند او گرفتار مصیبت و بلا می‌شود و آنها که دست می‌زنند در غم او اندوهگین می‌شوند. اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می‌شود و اگر بیننده خواب ببیند که می‌رقصد و جست و خیز می‌کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می‌شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را به‌عنوان رقص می‌جنباند نیازمند و وامدار می‌گردد. رقصیدن برای زنان بد‌نامی و رسوائی و بی‌آبروئی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می‌رقصد بد‌نام و انگشت‌نما می‌شود. سر زبان‌ها می‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

تعبیر خواب رقصیدن به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر رقصیدن غم و اندوه می‌باشد، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

  • اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می‌شوید. اگر جوان‌ترها چنین خوابی ببیند، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است.
  • اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص‌اند، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است.
  • اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید، علامت خوشبختی غیره منتظره است.
  •  اگر خواب ببینید به همراه گروهی می‌رقصید، علامت آن است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید، نشانه آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد.
  • اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند، نشانه آن است که سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست.

تعبیر خواب رقص به روایت ابراهیم کرمانی

  •  اگر زنی در خواب ببیند که درحال رقصیدن است تعبیرش رسوایی است.
  • اگر مردی در خواب دید که درحال رقصیدن است تعبیرش دشمنی است.
  • اگر رقاصی در خواب ببیند که در حال رقصیدن است نشانه از غم است.
رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می باشد.

تعبیر خواب رقصیدن با مرده

تعبیر خواب رقص از معبرین غربی
دیدن رقصیدن همراه با مرده در خواب بیانگر و بازتاب سرنوشت هر فردی است که روزی او نیز خواهد مرد. اگر در خواب دیدید که با اعضای خانواده خود که فوت شده است می‌رقصید نشان دهنده دلتنگی فراوان برای ان شخص فوت شده است.
تعبیر خواب رقص گروهی
تعبیر خواب رقص دسته جمعی از آنلی بیتون
اگر خواب ببینید به همراه گروهی می‌رقصید، علامت ان است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.
تعبیر خواب رقصیدن به روایت لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو: پیکر رقصان: ارثیه کلان

معلم رقص: شما از خوشگذرانی خوشتان میاید

رقصیدن دریک سالن خالی: شادی

رقصیدن دریک سالن زیبا: رفتارتان سبکسرانه است

رقصیدن با یک فرد جذاب: حسادت

رقصیدن در بین یک عده ناشناس: غم

یادگیری رقص: شما عاشق خواهید شد

افتادن در حین رقص: احساسات خودرا بازرسی کنید

تعبیر خواب رقصیدن در خواب

انواع تعبیر خواب کامل را در سایت تالاب بخوانید…

تعبیر خواب رقص از منوچهر مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می‌رقصند غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه ی ان‌ها که می‌رقصند می شود.

رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید.

اگر کسی می‌رقصد و دیگران دست میزنند او گرفتار مصیبت و بلا میشود و ان‌ها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند. اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان ان است که به دیگران نیازمند میشود و اگر بیننده خواب ببیند که می‌رقصد و جست و خیز میکند گرفتار غم و مصیبت و بلا می شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را بعنوان رقص می‌جنباند نیازمند و وامدار میگردد.

تعبیر خواب رقصیدن زنان منوچهر مطیعی تهرانی
 رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می‌رقصد بد نام و انگشت نما می شود. سرزبان‌ها می‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.
تعبیر خواب رقص از دید منوچهر مطیعی

اگر در فردی درخواب بیند که در حال پای کوبی باشد تعبیرش غم و اندوه است.
اگر فردی در خواب ببیند که در حال رقص با حرکت دادن دست است تعبیرش طلب و خواسته ای است.
اگر در خواب دیدی که در حال رقص دسته جمعی هستی تعبیرش غم و اندوه گروهی است.
تعبیر خواب رقصیدن زن به معنای انگشت نما شدن بین مردم است.

تعبیر خواب رقص از یوسف نبی علیه السلام
دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند ان‌ها تندرستی و ایمنی باشد

تعبیر خواب رقص از آنلی بیتون

اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند، علامت ان است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی فرمانبردار میشوید. اگر جوان‌ترها چنین خوابی ببیند، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است.

اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص‌اند، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است.

اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید، علامت خوشبختی غیره منتظره است.

تعبیر خواب رقصیدن با مرده

تعبیر خواب رقص از معبرین غربی

دیدن رقصیدن همراه با مرده در خواب بیانگر و بازتاب سرنوشت هر فردی است که روزی او نیز خواهد مرد. اگر در خواب دیدید که با اعضای خانواده خود که فوت شده است می‌رقصید نشان دهنده دلتنگی فراوان برای ان شخص فوت شده است.
تعبیر خواب رقص گروهی

 

تعبیر خواب رقص از کارل گوستاو یونگ
 فیلسوف سوییسی دیدن رویای رقص شامل تعابیر زیر می باشد:

خواب دیدن این که شما می رقصید، بیانگر این است که از هر محدودیتی رها هستید. زندگی شما، در تعادل و هماهنگی است. رقص بیانگر پوچی، شادی، سپاس گذاری، و تمایلات جسمی است. شما نیاز دارید که این ویژگی ها را در زندگی بیداری تان، ایجاد کنید.

خواب دیدن این که شما با یک نفر می رقصید، بیانگر صمیمیت و اتحادی از جنبه‌های‌ مردانه زنانه شماست. اگر شما رهبر هستید، بیانگر این است که زندگی شخصی تان را در بازرسی دارید. میتواند به این معنی باشد که شما تهاجمی هستید و شخصیت معتمد به نفسی دارید.

اگر شما خواب ببینید که کسی از شما تقاضای رقص می کند، بیانگر این گفته است که شما یک پیرو هستید. شما حس میکنید برای کامل شدن و هماهنگ شدن، به کسی نیاز دارید. بویژه خواب دیدن این که شما با شریک قبلی تان می رقصید، بیانگر این است که وی را همان طور که بود بطور کامل پذیرفته اید. به هم زدن یک تصمیم مثبت بوده است.

خواب دیدن این که شما در رقص شرکت میکنید یا به رقص می‌روید، بیانگر جشن و تلاش شما برای رسیدن به شادی است. این عبارت را درنظر گیرید، رقص زندگی. بیانگر خلق، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزی است که زندگی وادار است بشما پیشنهاد دهد.

دیدن کودکانی که در خوابتان می رقصند، بیانگر خانه ای شاد است.

دیدن رقص آیینی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید روح و جانتان در تماس و ارتباط باشید.

خواب دیدن این که در کلاس رقص هستید بیانگر این است که نیاز دارید خودرا رها کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما، به سمت یک پروژه ی جدید، فرآیند جدید یا مرحله ای جدید در زندگی تان را هدایت می شوید و قدم های‌ ان را یاد می‌گیرید.

تعبیر خواب رقص از دید حضرت یوسف (ع)

اگر در خواب رقص و آوازی شنیدی تعبیرش سلامت و تندرستی است.

از طريق لیسست الفیایی تعبیر خواب
پیام بگذارید