تعبیر خواب آبادانی

تعبیر خواب آبادانی

تعبیر خواب آبادانی

دیدن آبادانی در خواب بر چهار وجه است:

۱. صلاح کارهای این جهان
۲. خیرو منفعت
۳. داد و کامرانی
۴. گشایش کارهای شایسته

اگر اقامت در جائی آباد را ببینید بنا به گفته جابر مقربی دلیلش خیرو منفعت باشد که به اندازه آبادانی که دیده است به او برسد و اگر خلاف آن را ببیند دلیل بر شر و فساد و ضرر و زیان او باشد.

آبادی دو مفهوم را تداعی می‌کند. اول عمران و آبادی و دوم ده و روستا. در مورد نخست چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم و یا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد. اگر آن جا که در خواب دیده‌ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می‌گوید عملی کاملا بی‌ثمر انجام می‌دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است. اگر زمینی را که احساس می‌کنید به خودتان تعلق دارد می‌سازید و آباد می‌کنید، به‌خصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید. چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است و به گفته ابن سیرین خیر و فایده نصیب شما می‌شود.
اتفاق می‌افتد که در خواب می‌بینید بنای آباد ساخته شده‌ای ناگهان فرو ریخت و ویران شد. این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می آید و مصیبتی می‌رسد. چنان چه خودتان را در جائی آباد و معمور مشاهده کنید که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادی تعجب کنید به همان نسبت که آبادی دیده‌اید بهره‌مند و کامیاب می‌شوید و خلاف این نیز صادق است یعنی اگر جای آبادی را ویران مشاهده کنید و خودتان در آن ویرانی باشید انتظار یک خسارت یا زیان را داشته باشید، از امام جعفر صادق(ع) نقل است که دیدن آبادی نشانی از گشایش کارهای بسته است. به نوشته نفایس الفنون اگر خود را در ده یا روستا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می‌یابید. چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شر و فساد و بدی است.

پیام بگذارید