تعبیر خواب آبخانه ( مستراح )

تعبیر خواب آبخانه ( مستراح )

تعبیر خواب آبخانه

دیدن مستراح در خواب چهار وجه دارد:
۱. مال حرام
۲. عیش و زندگی دنیا
۳. خزانه و انبار
۴. شروع در حرام

اگر در خواب ببینید آبخانه (مستراح) می‌سازید در گرد آوری مال و ثروت حریص است و حرصش روی در فزونی دارد و نمی‌خواهد از مالش چیزی را خرج کند.

ـ اگر ببیند در مستراح و چاه مستراه افتاد مال دیگران را به زور می‌گیرد.
ـ اگر ببیند در مستراح دفع حاجت کرد مال خود را خرج می‌کند.
ـ اگر ببیند در مستراح یا چاه مستراح افتاد گرفتار گرد آوری مال می‌شود.
ـ اگر ببیند در مستراح افتاد و آسیبی جدی به او رسید بلای سختی گریبانش را خواهد گرفت.
ـ ساختن آبخانه در خواب ازدواج با زنی حیله گر، حرامخوار و بی‌تقوی است.

پیام بگذارید