تعبیر خواب آبله

تعبیر خواب آبله

تعبیر خواب

تعبیر خواب آبله ( تاول )

آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده‌ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می‌باشد مثل طاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی. پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است. در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده. اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می‌گوید. چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوری‌که در خواب خود را مثل آبله‌ای‌ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می‌باشد. آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می‌آورید. آبله در پا کسالت است و خستگی.

  • اگر در خواب آبله یا تاول ببینید، دلالت بر افزایش مال دارد.
  • اگر ببیند که آبله بر تن خود اوست، به قدر آبله‌ای که بر تنش نشسته است به مال و مکنت دست می‌یابد و به خواسته‌هایش نیز می‌رسد.

تعبیر آبله در خواب دیدن بر پنج وجه است:

۱. افزایش مال
۲. زن گرفتن
۳. آمدن پسر خواب بیننده از ( سفر، سربازی، سفر تحصیلی، ..)
۴. روا شدن حاجت
۵. ایمن شدن از ترس و بیم نگرانی

توضیح کرمانی که در تعبیرهای دیگر به آن اشاره نرفته ، این است که مال به دست آمده حرام است.

پیام بگذارید