تعبیر خواب آبگینه

تعبیر خواب آبگینه

تعبیر خواب

تعبیر خواب آبگینه

دیدن شیشه گر و بلور ساز دلالت بر شکستن و شکسته شدن چیزی در زندگی خواب بیننده است که به اندازه شیشه و چینی ظریف و شکننده است ، مانند پیمان شکنی وفا شکستن و عهد شکنی است.
رسم شکستن بشقاب چینی و لیوان بلور در عروسی‌ها و جشن‌ها به منظور بر طرف کردن چنین حالت نا میمونی صورت می‌گیرد و شاید نظر این است که با شکستن یک چیز با ارزش از شکسته شدن چیزهای با ارزشتر جلوگیری به عمل آورند.

معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده‌اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است. از دانیال نبی نقل می‌شود که چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می‌خورد گویای آن است که او ازدواج می‌کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می‌شود. در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو است. خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی. روی هم رفته دیدن آبگینه در خواب با توجه به این که آبگینه را به زن تعبیر کرده اند خوب است. مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند. معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می‌میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می‌دهد.

  • اگر ببیند نامش بر بلور نوشته شده است، نعمت و دولت دنیا در دین پیدا خواهد کرد و به نیازهایش خواهد رسید.
  • اگر ببیند بر بلوری نام پادشاه یا شخص صاحب مقامی نوشته است، اگر خواب بیننده خود پادشاه باشد اجلش نزدیک است و اگر کسی که این خواب را دیده است نسبتی با پادشاه و شخص صاحب جاه نداشته باشد به اندازه ارزش بلور خیر و خوشی می‌بیند و خوش عاقبتی در انتظار او است.
  • اگر خواب ببینده شیشه و بلور از دستش افتاد و شکست اگر زن دارد طلاق می‌دهد، اگر شوهر دارد شوی او طلاقش می‌دهد، اگر زن ندارد زنی از نزدیکان و اقوام او فوت می‌کند.
  • شیشه ساز و بلور ساز دیدن، دلیل بر مالک و صاحب اختیار بودن است.
  • اگر ببیند در ظرف بلور به کسی شراب می‌دهد، برای او زن می‌گیرد.
  • اگر ببیند در ظرف بلور آب می‌خورد زن اختیار می‌کند و ثروتمند می‌شود.
  • دیدن آبگینه ( شیشه بلور و …) در خواب ، بر زن دلالت دارد.
پیام بگذارید