تعبیر خواب آب بینی

تعبیر خواب

تعبیر خواب آب بینی

ـ اگر ببیند زن بر او آب بیـنی افکند دلیل این است که او را پسری به دنیا آید.
ـ اگر ببیند که آب بینی خود را می‌خورد دلیلیش آن باشد که مال خود را بر زن و فرزندان بذل می‌کند.
ـ اگر ببیند آب بیـنی زن خود را می‌خورد فرزند دار می‌شود.
ـ اگر ببیند آب بینی زنش سیاه و تیره است به فرزندش به اندازه تیرگی بلا و مصیبت می‌رسد.
ـ اگر ببیند آب بینی زنش زرد است فرزند بیمار می‌شود.
ـ اگر زن ببیند در بستر مردی آب بیـنی افکند احتمال مورد پیشین است که آن نیز خودداری را شایسته است.
ـ اگر ببیند آب بینی در خانه همسایه افکند احتمال خیانتی با زن همسایه در میان است که از این فساد پرهیز ارجح است.

ـ اگر آب بیـنی ببیند به گفته دانیال دلیل بر فرزند است.
ـ اگر ببیند که خلط از بینی او می‌آید دلیل فرزند باشد.

ـ اگر ببیند که آب بینی بر اندامش افتاده دلیل آن باشد که وی را پسری به دنیا خواهد آمد.
ـ اگر ببیند که آب بینی بر زمین افتاده دلیل آن باشد که دختری برایش به دنیا خواهد آمد.
ـ اگر ببیند که آب بیـنی بر زنش افتاده دلیل آن باشد که زنش آبستن شود ولیکن فرزند بیفتد.
ـ اگر ببیند از بینی او آب می آید دلالت می‌کند بر اینکه وامش داده می‌شود و از رنج و سختی و غم می‌رهد اگر بیمار باشد شفا می‌یابد.

پیام بگذارید