تعبیر خواب شیر جنگل چیست؟

دیدن شیر جنگل در خواب یه چه معنایی است؟

تعبیر خواب شیر در خواب چیست؟ دیدن شیر جنگل در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب شیر جنگل

تعبیر شیر حنگل

تعبیر خواب شیر جنگل

شیر (حیوان) در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی‌حساب و بی‌رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می‌شود. چنانچه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می‌گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می‌گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می‌شویم و از مخاطره می‌رهیم. شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و چنانچه ببینید شیر ماده‌ای را رام کرده‌اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می‌برید. شیر (لبن) شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است به‌خصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می‌شود یا از راه دور می‌آید. روی هم رفته شیر در خواب های ما نعمت است و هر چه تازه‌تر باشد بهتر است. شیر آب معاش ما است و طریقی است که امرار معاش می‌کنیم. چنانچه در خواب ببینیم شیر دستشوئی ما گرفته و هر چه می‌پیچانیم باز نمی‌شود مشکلی در طریق امرار معاش برای ما به وجود می‌آید. اگر شیر را بگشائیم و آب زیادی از آن بیرون بزند معاش ما فراخ می‌شود. اگر نتوانیم آب را قطع کنیم و ببندیم هر چه شیر را به پیچانیم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزینه می‌کنیم و هدر می‌دهیم.

لیست تعبیر خواب ها

تعبیر خواب شیر جنگل از امام صادق (ع)

  امام صادق (ع) می فرماید: دیدن شیر در خوا بر سه وجه است:

 1. پادشاه،
 2. مردی دلیر،
 3. دشمن قوی.

تعبیر خواب به روایت مغربی

 • تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه می‌باشد.
 • اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، یـعـنـی به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.
 • اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب شیر جنگل از آنلی بیتون

 • دیدن شیر، سلطان جنگل در خواب، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد.
 • اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده‌اید، نشانه پیروزی در هر کاری است.
 • اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه‌های خود اسیر کرده است، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.
 • دیدن شیر جوان در خواب، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید.
 • یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
 • اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت.
 • شنیدن غرش شیر در خواب، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.

دیگر تعابیر خواب شیر

در حالت کلی دیدن شیر در خواب دیدن می‌تواند نشانه‌ی از قدرت، شجاعت، قاطعیت و توانایی باشد. شیر نشان‌دهنده‌ی احساسات سلطه‌جویانه، احساساتی مانند پرخاشگری نسبت به آدم‌های اطراف در اعماق وجود می باشد.

هم‌چنین ممکن است شیر نشان‌دهنده‌ی این باشد که زندگی‌تان در موقعیتی خطرناک قرار گرفته‌است.

یا از نظر ابراهیم کرمانی دیدن شیر در خواب به  «پادشاه» تعبیر شده، و جابر مغربی می گوید تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه می‌باشد. همچنین می‌گوید: اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند

 

درگیری یا فرار از شیر

تعبیرگر دیگری  می‌گوید: اگر ببینی با شیر میجنگید و بر او غلبه کرده‌اید، یعنی با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهیذ، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد.
و یا شخص دیگری در این بازه می گوید: اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌کند، ولی به تو نمی‌رسد، یـعـنـی پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌شود. اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، یـعـنـی از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی.

   اعضای بدن مثل شیر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری می‌باشد.

در حالت کلی دیدن شیر در خواب می تواند تعابیر متفاوتی از هم داشته باشد و به حالات آن بستگی دارد ولی به طور خلاصه و کلی شیر نشان قدرت،‌شجاعت،  عظمت و صلابت است که در  خانواده مهم است. شیر در خواب می تواند با دانایی، و گاهی با درنده‌خویی عدالت را برقرار کند. شیر در خواب شما نماد قدرت، شکوه، و غرور است. تعبیر خواب شیر می‌تواند این باشد که به اعتقادات خود پایبند هستید. و دوست دارید کارها را به شیوه‌ی خودتان انجام دهید، که این در زندگی شخصی و حرفه‌ای به کمک‌تان.  می‌آید.

یا هر یک از اشکال خواب دیدن شیر مثل دیدن شیر نر یا ماده در خواب، دیدن حمله شیر،دیدن شیر در حال شکار ، دیدن شیر سیاه و یا حتی کشتن شیر یا گریختن از دست شیر و یا حتی اینکه شیر از مسیر شما عبور می کند و …. تعابیر مختلف و متقاوتی می تواند داشته باشد که نیازمند دانستن آن حالت خواب است

از طريق لیسست الفیایی تعبیر خواب
پیام بگذارید