تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی‌آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می‌شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می‌آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش‌نقش و نگار و دلفریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی‌اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر‌آلود خودش را در تن شما فرو می‌برد.

برخی نوشته‌اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی‌خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می‌گیرد که در افسانه‌ها گفته‌اند و خوانده‌ایم که دفائن و خزائن گنجینه‌های نهفته در زیر خاک و ویرانه‌های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی‌ها حراست و پاسداری می‌کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره‌ای باشد که ما از وجودش بی‌اطلاع هستیم.

گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش‌نقش و نگار و دلفریب و آرام که بی‌صدا می‌آید و زهرش را می‌ریزد و می‌رود. چنین موجودی می‌تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک‌بودن دوست‌داشتنی است.

در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته‌اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره‌شدن خوب نیست از آن جمله است مار.

اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می‌شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

نمایش نظرات (1)