تعبیر خواب ماهی

اگر در خواب ماهی چه معنی دارد؟

تعبیر ماهی در خواب چیست ؟

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی در خواب نیکو است به‌خصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می‌کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده‌اید و درون آب ماهیان فراوان می‌بینید که شنا می‌کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده‌ای روشن خبر می‌دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنانچه آبی که ماهیان در آن شنا می‌کنند تیره و گل‌آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می‌گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم‌کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه‌خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش‌رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می‌گوید چیزهائی به‌دست می‌آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی‌ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است، ماهی زرد‌طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن‌طور‌که در مراسم هفت‌سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره‌مند می‌شوید و به آرزوهای خود می‌رسید و چنانچه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می‌کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می‌کنید و دچار حرص و آز می‌شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می‌رسید. اگر ببینید ماهی شور می‌خورید چه دودی باشد و چه تازه به‌شرطی‌که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می‌شوید.

پیام بگذارید