تعبیر خواب گردو چیست؟

اگر گردو در خواب دیدید تعبیر آن چیست؟

تعبیر گردو در خواب چیست ؟

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو

تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می‌شود. همان‌طور‌که پوست گردو دست ‌مصرف کننده‌اش را رنگین و سیاه می‌کند در خواب‌های ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده‌اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن، آن را به چنگ می‌آورد و می‌برد و می‌خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می‌ماند. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می‌آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن‌داری می‌کنید. اگر ببینید گردو را پوست می‌کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می‌شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که به‌دست ‌می‌آورید کام بخش است. اگر ببینید گردو را از درخت می‌چینید تعبیرهمان است. اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است به‌خصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم‌خوردگی باشد. مغز گردو در خواب هر چه تمیز‌ترو پاک‌کرده‌تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می‌افتد حلال‌تر و لذت‌بخش‌تر است.

پیام بگذارید