راهنمای عملی سرویس کولر آبی

آموزش سرویس کولر آبی

توجه : این مطلب صرفا جھت مطالعه می باشد ، چنانچه ھرگونه سرویس و یا تعمیراتی روی کــــولر آبی انجام می دھید از قطعبودن برق و ایمنی کامل کــــولر اطمینان حاصل نمائید

با شروع فصل گرما باید ابتدا کــــولرھا را سرویس کرده و چنانچه نیازی به تعمیر داشته باشد آن را مرمت نمود. ھر چند خوب است سرویس کــــولر را به دست سرویس کار مجاز بسپارید تا از بروز صدمات احتمالی به خود و وسایل برقی جلوگیری شود؛ اما ممکن است گاھی اوقات ھم مجبور شوید خودتان این کار را انجام دھید.

۱- سیستم کولر آبی از سه ورودی برق، آب و ھوا تشکیل شده است و فقط یک خروجی ھوای مرطوب و خنک دارد. کابل برق ورودی کولر، یک کابل چھار رشته ای است که ھر یک از چھار رشته به ترتیب مربوط به نل، پمپ آب، دور کند و دور تند می باشد. آب ورودی به کولر معمولاً از طریق یک شلنگ ۵ میلی متری تغذیه می شود که مستقیماً به یک شناور متصل می گردد. ھوا نیز از طریق دریچه ھای کولر که توسط پوشال پوشانده شده اند وارد کولر می شود.

۲- فرایندھا و تجھیزات

کــــولر آبی از دو بخش گردش آب و گردش ھوا تشکیل یافته است که این دو گردش توسط دو موتور جداگانه انجام می شود. سیستم گردش آب کــــولر توسط پمپ آب و سیستم گردش ھوا به وسیله ی موتور اصلی کــــولر صورت می پذیرد.

قطعات و تجھیزات کــــولر آبی به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

– الکتریکی: شامل کلید سه دکمه ای قطع و وصل، پمپ آب و موتور کــــولر
– مکانیکی: شامل توربین ھوا، تسمه و شناور
– ثابت: دریچه ھا، بدنه، اتصالات شبکه ی آبرسانی و شیر تخلیه

۳- قبل از ھر چیز لازم است از خاموش بودن کــــولر و عدم اتصال جریان برق اصلی (فاز) به کــــولر مطمئن شوید. اگر کــــولر دارای فیوز جداگانه است آن را قطع کنید در غیر این صورت با فازمتر به بدنه کــــولر بزنید تا از برق نداشتن آن مطمئن شوید.

۴- از کسی که داخل منزل و پای کلید قطع و وصل ایستاده است ابتدا بخواھید کــــولر را یک بار قطع و وصل کند تا مطمئن شوید در حال سرویس کــــولر خودتان ھستید نه کــــولر ھمسایه! ابتدا می بایست دریچه ھایخروجی باد کــــولر را در اتاق ھا و سالن ھای منزل باز کنید تا در صورت شروع به کار کــــولر به موتور آن فشار وارد نشود.

۵- بعد از این ھا دریچه ھای خود کــــولر را باز کنید. برای باز کردن درپوش کناری کــــولر، درپوش را از محل مخصوص گرفته و به طور عمودی به طرف بالا بکشید تا قسمت تحتانی آن از بدنه جدا گردد. سپس درب را به طرف خارج کشیده آن را بیرون بیاورید.

۶- در صورتی که پوشال آن کھنه شده است آن را تعویض کنید یا در غیر این صورت آن ھا را با آب بشویید تا خاک ھای آن وارد فضای کــــولر نشود.

آموزش سرویس کولر آبی

۷- دریچه اطمینان آب را با دقت باز نموده و تشتک پایین را با شلنگ آب خوب بشویید. اگر کف کــــولر رسوب زیادی گرفته می توانید به کمک مواد جرمگیر شستشو را انجام دھید.

۸- در حالی که آب کــــولر تخلیه شده است، از کسی که پای دکمه ی قطع و وصل کــــولر ایستاده استبخواھید به ترتیب و یکی یکی دکمه ھا را بزند تا از سلامت پمپ آب و موتور کــــولر اطمینان حاصل نمایید. معمولاً قطعات الکتریکی نیازمند سرویس نیست و قابل تعمیر ھم نیست یا ارزش تعمیر ندارد و در صورت از کار افتادن بھتر است تعویض شود.

۹- برای سرویس کــــولر آبی قطعات مکانیکی می بایست کنترل و بازدید شود. محل اتصال محور توربین ھوا به بلبرینگ ھا لازم است روغن کاری گردد.تسمه ی گرداننده ی توربین می بایست در یک وضعیت تعادلی باشد. یعنی نه خیلی سفت و محکم باشد که به موتور فشار وارد کند و نه چندان شل باشد که موتور دچار گیرپاژ شود. در صورتی که تسمه از حالت نرمال خود خارج شده و از اطراف آن نخ بیرون زده، لازم است آن را تعویض کنید.

۱۰- واتر پمپ را باز نموده و پس از تمیز کردن رسوب آب از روی آن، واترپمپ را روغن زده و به درستی در محل خود نصب نمایید.

۱۱- ناودان ھای مستقر در درپوش ھا را تمیز کنید تا منافذ آن باز شود .
۱۲- با پر کردن تشتک تحتانی از آب و روشن نمودن واترپمپ اطمینان حاصل نمایید که مسیر آب در شلنگ و سه راھه و آب پخش کن ھا باز است .
۱۳- چنانچه محور موتور لقی دارد می توانید با استفاده از واشر مخصوص، لقی آن را بگیرید. البته لقی کم اشکالی ندارد .
۱۴- یاتاقان ھا را روغن کاری نمایید.

آموزش سرویس کولر آبی

۱۵- شناور را طوری تنظیم نمایید که آبی از تشتک یا دریچه اطمینان به بیرون نریزد.
شناورھای قدیمی موجود در بازار یا به صورت دو قطعه پلاستیک زانویی شکل بودند که با یک پیچ تنظیم به ھم متصل شده بودند و در انتھای آن یک حباب پلاستیکی قرار داشت و یا به صورت یک میله ی فلزی متصلبه یک حباب پلاستیکی بودند. اخیرا شناوری را به بازار معرفی شده است که مشکلات شناورھای قدیمیرا ندارد و بر روی خود حباب پلاستیکی از عدد ۱ تا ۸ مدرج شده و می توان اندازه ی آب داخل کــــولر را باگرداندن حباب به خوبی تنظیم کرد.

الان نوبت آن است که فلکه ی آب کــــولر را باز کنید تا از سلامت شناور کــــولر اطمینان حاصل کنید. با دست و به آرامی شناور را بالا بیاورید و ببینید که عمل قطع آب صورت می پذیرد یا خیر. اگر آب به درستی وارد کــــولر نمی شود یا عمل قطع به طور کامل انجام نمی شود شناور می بایست تعویض گردد.

۱۶- پس از کنترل شناور نوبت به بستن مجدد شیر تخلیه و آبگیری کــــولر است. حتماً پس از بستن شیر تخلیه از زیر کــــولر آن را کنترل کنید که چکه نداشته باشد. اگر شناور درست تنظیم شده باشد سطح آب می بایست یک سانتی متر پایین تر از حداکثر ارتفاع شیر تخلیه متوقف شود، در غیر این صورت باید شناور را درست تنظیم کنید. ضمناً دقت کنید که سطح کولر نسبت به زمین باید تراز باشد. یعنی کولر به گونه ای واقع شده باشد که آب در یک طرف آن جمع نشود.

۱۷- پس از آبگیری کولر پمپ آب را روشن کنید تا از صحت سیستم گردش آب کولر اطمینان حاصل کنید. توری دور پمپ را لازم است قبل از روشن کردن تمیز کرده باشید و کف پمپ آب با کف کولر حداقل یک سانتی متر فاصله داشته باشد. پس از روشن شدن پمپ آب اتصالات را به دقت کنترل کنید که از جایی چکه نداشته باشد، زیرا یکی از مھم ترین دلایل سوختن موتور کولر و پمپ آب، چکیدن آب بر روی بدنه یموتورھای الکتریکی است.

۱۸- حالا دو دریچه ی کناری کولر را ببندید و پمپ آب را به اضافه ی موتور کولر روشن کنید تا یک بار عملیات کامل داخل کولر را ببینید. گاھی اوقات آبی که از بالا روی پوشال ھا می ریزد، به جای آن که از پایین تخلیه شود از وسط پوشال منحرف شده و بر روی توربین ھوا یا پمپ آب می پاشد که عملیات کولر را مختل خواھد کرد. در صورتی که مشکلی مشاھده نشد و صدای کارکردن قطعات و موتور طبیعی بود، آخرین دریچه را نیز ببندید. قبل از بستن آخرین دریچه مطمئن شوید که درب جعبه تقسیم برق داخل کولر به درستی بسته شده است.

۱۹- قبل از روشن نمودن موتور در اول فصل پارچه بزرگی را خیس کرده و آن را مقابل دریچه ھوا قرار دھید تا از ورود گرد و خاک به درون اتاق جلوگیری به عمل آید.

۲۰- برای تھویه بھتر، واترپمپ را به مدت ۱۰ دقیقه روشن نمایید تا پوشال ھا خوب خیس شود سپس موتور کولر را روشن کنید.

۲۱- با پایان فصل گرما آب تشتک را خالی نموده وشیر ورودی آب کولر را ببندید.

– روی کولر را با برزنت مخصوص بپوشانید تا از گرد و خاک و باد و باران مصون بماند.
– در فصولی که از کولر استفاده نمی کنید دریچه کولر را خوب ببندید.

۲۲- با اجرای موارد فوق علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب و برق از ھزینه ھای احتمالی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی جلوگیری نمایید.

نکات و ھشدارھا

۱- در صورت نیاز پس از شستن کولر و خشک شدن تشتک آن ابتدا کفی و پایه ھا و محل نصب شناور را با سمباده تراشیده و ضد زنگ بزنید و سپس آن را رنگ نمایید تا عمر مفید کولر افزایش پیدا کند. این کار برای شھرھایی که دارای املاح زیادی در آب می باشند ضروری تر به نظر می رسد.

۲- ھر دو سال یکبار پوشال ھا را عوض کنید. البته تعویض پوشال ھا بسته به آب شھر ممکن است ھر سال ضروری باشد
در موقع تعویض پوشال باید ابتدا آن را خیس کرده و در محل مخصوص خود گذاشته و سپس شبکه سیمی مخصوص را روی آن قرار دھید.
شکم پوشال را بگیرید تا آب روی تسمه و واترپمپ نریزد.

برای تھیه پوشال جدید حتماً پوشال ھم سایز با ظرفیت کولر بگیرید. مثلاً اگر پوشال کولر ۴۵۰۰ را بر روی کولر ۳۵۰۰ ببندید، تراکم بالای پوشال ھای بزرگتر از سایز، موجب اختلال در سیستم گردش ھوای کولر می شود و ھوا به درستی به کولر نمی رسد.

۳- دقت داشته باشید، کولر آبی برای عملکرد خوب نیاز به فضای کافی در اطراف خود دارد. گاھی اوقات در آپارتمان ھا کولر ھای آبی را چنان به طور متراکم کنار ھم می چینند که ھوای کافی به کولر نمی رسد. در این مواقع با افزدون یک زانویی بر سر کانال کولر می توان محل آن را اندکی تغییر دھید.

۴- برزنت اتصال دھانه ی کولر به کانال کولر را کنترل کنید تا ھوا از کنار آن نشت نکند یا پاره نشده باشد. ھمچنین شلنگ انتقال آب و فلکه ی آب را نیز چک کنید تا نشتی یا چکه نداشته باشد.

۵- ایجاد سایه بان برای کولر به گونه ای که از تابش مستقیم آفتاب به دور باشد به کارایی آن بسیار کمک خواھد کرد. چھار پایه ی کولر را مستقیماً روی سطح آسفالت یا ایزوگام قرار ندھید و زیر پایه ھای آن سنگ بگذارید تا در سطح آسفالت فرو نرود.

آموزش سرویس کولر آبی

۶- سیستم کولرھای سلولزی نیز دقیقاً شبیه کولرھای آبی است با این تفاوت که به جای پوشال از پدھای سلولزی بھره برده و در صرفه جویی مصرف آب و انرژی بھینه تر است. در عین حال قیمت بالاتری نسبت به کولرھای آبی دارند.

کلیدھای باھوش برای شما

کلید ھوشمند، کار ھمان کسی را انجام می دھد که بر اثر سرما در نیمه شب بیدار شده و کولر را خاموش می کند. این کلید ھا مجھز به ترموستات و تایمر ھستند و می توان به آنھا فرمان داد که یا بر حسب دمای خانه و یا زمانی که برایشان تعریف می شود، کولر را خاموش کنند. مثلا می توان تایمر دیجیتال آنھا را اینگونه تنظیم کرد که بعد از ٢ ساعت، کولر را خاموش کند و یا برایش تعریف کرد که اگر دمای خانه مثلا ١٨ درجه شد، خاموش شود و اگر دما از ٣٠ درجه بیشتر شد، روشن شود. این کلیدھای ھوشمند حدودا ٢٠٠ھزار تومان قیمت دارند. یادتان باشد که شاید الان کمی ھزینه کنید، ولی در عوض در پول برق و آب تان کلیصرفه جویی می شود. ضمن آن که در مبارزه با کم آبی یا قطع برق ھم گام مھمی برداشته می شود .

کولر با بھره وری بیشتر

ھرچه کانال کولر کوتاه تر باشد، بھره وری آن افزایش می یابد و مصرف انرژی کمتر می شود. بر این اساس منطقی به نظرمی رسد که در آپارتمان ھای چند طبقه، گاھی کولر ھا از پشت بام، به داخل بالکن ھا نقل مکان کنند.

کولر باید متناسب با متراژ خانه انتخاب شود. کــــولرھایی با حجم ھوادھی زیاد در خانه ھای کوچک، کارکرد دیگری جز ھدر دادن انرژی ندارند. برای خانه ھای کمتر از ۶٠ مترمربع، اگر کولر بر پشت بام است، حجم ھوادھی کمتر از ٣۵٠٠ توصیه شده. اگر کولر در بالکن است، مناسب است که حجمش حدود ٢٣٠٠ باشد.
اگر متراژ خانه بین ۶٠ تا ١٠٠ مترمربع است، کولر پشت بامی با حجم ۵٠٠٠ و کولر بالکنی ٣۵٠٠ برایش کافی است. به ھمین نسبت، برای خانه ھای بزرگ تر، حجم ھوادھی کولر ھا افزایش می یابد و تا ٧٠٠٠ می رسد.

از نیم ساعت مانده به اذان مغرب تا ٢ ساعت و نیم پس از آن، میزان مصرف برق در ایران، در اوج خود قرار دارد. از آنجا که کولر ھا از لوازم پرمصرف برقی به حساب می آیند، بد نیست که آنھا را در این ساعت ھا خاموش بگذاریم.

شیلنگ آب کولر ھا اگر از نوع نامرغوب باشد، در آفتاب خشک شده و احتمالا بعد از یک سال مصرف، آماده پاره شدن است. پس بھتر است شیلنگ آب کولر را ھم عوض کنید و نوع مرغوب تر آن را بخرید که به شیلنگ یخچالی معروف است. یکی از مھم ترین معیار ھا برای استفاده بھینه از کولر، توجه به ھمین شیلنگ است. اگر سیستم گردش آب به درستی در کولر انجام شود و پوشال ھا کاملا خیس شوند، کولر خنکای بیشتری تولید می کند و انرژی کمتری را ھدر می دھد.

بعد از این ھا دریچه ھای خود کولر را باز کنید. برای باز کردن درپوش کناری کولر، درپوش را از محل مخصوص گرفته و به طور عمودی به طرف بالا بکشید تا قسمت تحتانی آن از بدنه جدا گردد. سپس درب را به طرف خارج کشیده آن را بیرون بیاورید.ناودان ھای مستقر در درپوش ھا را تمیز کنید تا منافذ آن باز شود .
در حالی که آب کولر تخلیه شده است، از کسی که پای دکمه ی قطع و وصل کولر ایستاده است بخواھید به ترتیب و یکی یکی دکمه ھا را بزند تا از سلامت پمپ آب و موتور کولر اطمینان حاصل نمایید. معمولاً قطعات الکتریکی نیازمند سرویس نیست و قابل تعمیر ھم نیست یا ارزش تعمیر ندارد و در صورت از کار افتادن بھتر است تعویض شود.

تسمه ی گرداننده ی توربین می بایست در یک وضعیت تعادلی باشد. یعنی نه خیلی سفت و محکم باشد که به موتور فشار وارد کند و نه چندان شل باشد که موتور دچار گیرپاژ شود. در صورتی که تسمه از حالت نرمال خود خارج شده و از اطراف آن نخ بیرون زده، لازم است آن را تعویض کنید.

آموزش سرویس کولر آبی
آموزش سرویس کولر آبی
منبع فروشگاه آنلاین پارس
پیام بگذارید