چگونه از فرد مبتلا به کرونا در خانه مراقبت کنیم؟

مراقبت درخانه ازفردمبتلابه کرونا

picture

مراقبت ازفردمبتلابه کرونادر خانه:

به توصیه سازمان جهانی بهداشت بهتراست قبل ازبستری فرد درخانه،یک متخصص آموزش دیده فردمبتلا،محل اقامت وی وخانواده مبتلاراارزیابی کندتامطمین شود کسانی که درخانه هستند قادربه رعایت بهداشت ومراقبت ازفردمیباشند.

مراقبت ازفردمبتلابه کرونا در خانه زمانی توصیه میشود که اعضای خانواده بتوانند به بیماررسیدگی کنند ویا زمانی که بانبود تخت خالی دربیمارستان مواجه شوند.

اگرفردمبتلابه کرونا قبلا دچار بیماری هایی مثل بیماری قلبی،بیماری ریوی،سرطان،نقص ایمینی ویانارسایی کلیوی است به هیچ عنوان مراقبت ازوی درخانه توصیه نمیشود.

چه نکاتی راباید رعایت کنیم:

۱-اتاقی که فرد مبتلابه کرونادرآن قرار دارد حتماباید دارای تهویه مناسب باشد مثلا پنجره ای برای تبادل هوا

۲-بیمارباید درفضاهایی که مشترک باسایرافرادخانواده است حضور محدودودرصورت امکان اصلا حضور پیدانکند.

۳-بهتر است فقط یکنفرازبیمارمراقبت کنند وفرد مراقب بایدازسلامت کامل برخوردار بوده وبیماری زمینه ای ومزمن نداشته باشد.

۴-افراد خانواده به خصوص فرد پرستار به طور مرتب دستهای خودرابشوید.

۵-بعد شستشوی دستها برای خشک کردن دست درصورت امکان ازدستمال کاغدی استفاده شود واگر ازحوله استفاده میشود باید به طوردایم حوله عوض شود.

۶-فرد مبتلا به کرونا حتما از ماسک استفاده کند و به طور مرتب هرروز ماسک را عوض کند تاجلوی ترشحات تنفسی تاحد ممکن گرفته شود.

۷-اگر بیمارهنگام سرفه ویاعطسه ازدستمال کاغذی استفاده میکند بعدازیکباراستفاده آن رادوربیاندازدودرصورت استفاده ازدستمال پارچه ای،دستمال رامرتب با آب ومواد شوینده شسته شود.

۸-پرستار بیمار حتمابایدماسک داشته باشدونکاتی که درباره استفاده ازماسک است رارعایت کند مثلا زمانی که ماسک خیس شده آن راباماسک خشک وتمیز تعویض کند،هنگام برداشتن ماسک ازبند هایش بگیردوماسک راازصورت جداکندوماسک استفاده شده دور انداخته شود.

۹-به هیچ عنوان باترشحات بیمار به خصوص ترشحات دهانی وتنفسی مستقیما تماس پیدا نکنید ودر صورت تماس با مدفوع وادراربیمار حتما از ماسک و دستکش یکبار مصرف استفاده کنید وبعدازاستفاده دست وصورتتان راباآب وصابون شسته وماسک ودستکش را دور بیاندازید.

۱۰-ظروف وملافه فرد مبتلابه کروناراحتماازسایراعضای خانواده دورنگه داریدوبعدازهرباراستفاده با مواد شوینده بشورید.

۱۱-محل اقامت وتوالت بیمار باید هرروز باموادشوینده ودرصورت امکان باآب شسته شده وسپس با وایتکس ۰.۵درصدضدعفونی شود.

۱۲-دستکش وماسک وسایر زباله های مراقبت خانگی رادر یک سطل زباله جدا که حتما سرآن پوشیده باشدبریزید.

۱۳-فرد پرستار نیازبه استفاده ازگان راندارد واین لباس فقط مخصوص کادربهداشت ودرمان میباشد.

۱۴-لباس ،ملافه وحوله فردمبتلابه کروناراباصابون وآب ۶۰تا۹۰ درجه شستشودهید.

۱۵-درصورت امکان فردمراقب با یک پرستارویادکتر درتماس بوده تا ازراهنمایی های آنها استفاده کند.

اینفوگرافی چگونه از افراد بیمار در خانه مراقبت کنیم
اینفوگرافی چگونه از افراد بیمار در خانه مراقبت کنیم

 

 

منبع بی بی سی فارسی
پیام بگذارید