معرفی رشته مهندسی پزشکی و گرایش های آن

هرآنچه میخواهید درباره مهندسی پزشکی بدانید

معرفی رشته مهندسی پزشکی و گرایش های آن

مهندسی پزشکی

ترکیب دوگروه ریاضی وتجربی مهندسی پزشکی میشود.این رشته وتحصیل کنندگان دراین رشته کمک بسیارخوبی درراستای تشخیص ودرمان به پزشکان کرده اند.به دلیل گسترش وپیشرفته شدن سیستم های مهندسی درحیطه پزشکی وبهداشتی وجودنیروهای انسانی که آشنابه تجهیزات پزشکی ومتخصص دراین راه باشند، الزامی شده است .مادراینجابه معرفی سه گرایش مهندسی پزشکی می پردازیم:

۱-گرایش بیوالکتریک

دراین گرایش به تربیت نیروهای انسانی میپردازیم .که بتوانندوظیفه سنگین تجهیز، نگهداری وطراحی دستگاه های پزشکی رابه عهده بگیرد .به این معناکه یک مهندس الکترونیک تواناکه باحوزه پزشکی آشنایی دارد،که بتواندیادرزمینه طراحی وساخت دستگاه های پزشکی فعالیت کند،یامسئولیت سفارش دستگاه ازخارج کشوررابه عهده بگیرد.

بیشتر با رشته های دانشگاهی آشنا شوید

گرایش بیوالکتریک دامنه وسیعی داردوفارغ التحصیلان این رشته درحوزه های مختلفی فعالیت دارند.

ومیتوان گفت که در گرایش بیوالکتریک مهندسین ازاصول الکتریکی ومغناطیسی والکترومغناطیسی درحوزه پزشکی استفاده میکنند.

خوب حالا به حوزه های مختلف فعالیت یک مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک میپردازیم:

مهندسی پزشکی وگرایش های آن
مهندسی پزشکی وگرایش های آن

۱-پردازش سیگنال های حیاتی

این مبحث درگرایش بیوالکتریک بسیارمهم وگسترده میباشد.به طورکلی پردازش سیگنال یکی ازمباحث مهم درحوزه گرایش های مهندسی است به بطورمثال میتوان مهندسی مخابرات والکترونیک رانام برداما دراینجاماسیگنال های حیاتی بدن را مورد پردازش قرار میدهیم که باتوجه به حساس بودن کاربه نکات ومباحث خاصی باید توجه کنیم.

ثبت سیگنال های حیاتی بدن انسان بانویزهاوآرتیفکت هایی همراه است که این نویزهاوآرتیفکت هاباید بعدازاخذ سیگنال ازبین برودوسیگنال باکیفیت بالاتری ارائه شود.

۲-پردازش تصاویرپزشکی وتصویربرداری

باتوجه به اینکه امروزه تشخیص ودرمان اکثرمواقع به کمک تصاویردوبعدی وسه بعدی انجام میشود.پس این مبحث هم دراین گرایش بسیارمهم است وبخش مهمی از تحقیقات را به خوداختصاص داده است.

۳-پردازش صوت وگفتار و طراحی سیستم های گفتاردرمانی

دراین حوزه یک مهندس پزشکی گرایش بیوالکتریک دردوجهت به فعالیت میپردازد:

۱-درجهت طراحی وتولیدوسایل وتجهیزات تشخیصی مثل شنوایی سنجی وثبت وپردازش سیگنال های برانگیخته شنوایی واستفاده ازآن دراعضای مصنوعی شنوایی مثل حلزون مصنوعی گوش وساخت دستگاه هایی که به افرادلال ویادارای مشکلات گفتاری کمک کند ویا درمان کند.

۲-درجهت مدلسازی سیگنالهای گفتاربه صورتی که تا حدممکن با اصول عملکرد جهاز صوتی ومبانی زیستی تولیدگفتاردرانسان هماهنگی داشته باشد.

۴-مدلسازی سیستم های بیولوژیک

این حوزه درواقع راهگشای پیشرفت فنی وعلمی دردیگرشاخه های گرایش بیوالکتریک است.همچنین این شاخه زیربنای شاخه های دیگر بیوالکتریک می باشد.اهمیت مطالعه وتحلیل ومدلسازی سیستم های بیولوژیکی به صورت ایده بخشی قوی برای انجام ابداعات درشاخه های دیگرعلوم مهندسی مثل پردازش سیگنال است.

۵-طراحی بخش های الکترونیکی وکنترل اعضاواندام مصنوعی

مهندسی پزشکی و گرایش های آن
گرایش بیوالکتریک

یک بخش بسیارتخصصی وسخت درحوزه مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک محسوب میشود که باگرایش های دیگراین رشته (گرایش بیومکانیک وبیومواد)درارتباط بیشتری می باشد.

به طورمثال اگریک اندام مصنوعی درحال ساخت باشد طراحی وساخت بخش های مکانیکی به عهده یک مهندس پزشکی گرایش بیومکانیک وبخش سازگاربودن آن باویژگی هاوحساسیت های بدن به عهده یک مهندس پزشکی گرایش بیومواداست واگراندام مصنوعی ازنوع فعال باشدنیازمند مدارات الکتریکی می باشد که این بخش به عهده یک مهندس پزشکی گرایش بیوالکتریک است.

۶-ثبت سیگنال های حیاتی وطراحی سیستم های مانیتورینگ بیمارستانی

دراین حوزه یک فرد متخصص سعی به تولید مدارهایی واسط مناسب به وسیله فناوری به روز بین وسایل ثبت داده های علایم حیاتی وکامپیوترمیکند.

باتوجه به استفاده بالای مانیتورینگ در حوزه پزشکی این بخش هم از اهمیت بسیار بالایی برخوداراست.

۷-طراحی وساخت سیستم های درمانگاهی وآزمایشگاهی

دراین حوزه یک متخصص گرایش بیوالکتریک باتجهیزاتی سروکاردارد که بیشتردرزمینه درمان بیماری هاکاربرددارد.وبادرنظرگرفتن نیازمندی بالای آن درنقاط مختلف کشور محققان ومتخصصان گرایش بیوالکتریک قادربه ساخت اینگونه تجهیزات میباشند.

۲-گرایش بیومکانیک

مهندسی پزشکی وگرایش های آن
بیومکانیک=علم حرکت

یک متخصص گرایش بیومکانیک مفاهیم مکانیکی رادرحوزه پزشکی به کارمیبرد.دراوایل دهه۷۰میلادی واژه بیومکانیک برای تحقیق ومطالعه درزمینه سیستم های حیاتی ازدیدمکانیکی برگزیده شد.

این گرایش دامنه گسترده ای ازمطالعات تئوری تا کاربرد های عملی دارد.

دردهه های اخیراین علم بسیار پیشرفت کرد تاجایی که باعث ساختن قلب مصنوعی،دریچه های قلب،مفاصل مصنوعی،ارتروزها وپروترزهاو….شده است.

یک تحصیلگردرزمینه بیومکانیک دردوبخش مطالعه وتحقیق میکنداین دوبخش به طورخلاصه به صورت زیر بیان میشود:

۱-استاتیک:مطالعه بروی اجسامی که وقتی به آنهانیرویی وارد میشود درحالت سکون یا وضعیت تعادل باقی می ماند.

۲-دینامیک:که مطالعه بروی اجسام متحرک است.

دینامیک هم به دو گروه سینماتیک وسینتیک تقسیم بندی کرد.

سینماتیک:علم حرکت است ودرمورد جابجایی ها،سرعت وشتاب درحرکت های انتقالی ودورانی وروابط بین آنها وحرکت ناشی ازآنها به مطالعه میپردازد.

سینتیک:مطالعه برروی اجسام متحرک ونیروهایی که باعث حرکت میشود است.

۳-گرایش بیومواد

مهندسی پزشکی وگرایش های آن
بیومواد=علم شناخت محیط بیولوژیک بدن

این گرایش تمرکزروی تهیه موادمختلف مصنوعی وطبیعی،طراحی روش های ساخت وقالب گیری نهایی ماده واصلاح مواد برای کاربرد اختصاصی در پزشکی تحقیق ومطالعه میکند.

توانایی های مهندس پزشکی گرایش  بیومواد(بیومتریال):

۱- اطلاعات کافی درزمینه علم تولید وکاربرد مواد شامل پلیمر،فلزها،سرامیک وکامپوزیت ها

۲-اطلاعات کافی درزمینه برقراری ارتباط مواد بامحیط بیولوژیک بدن مثل آناتومی وفیزیولوژی بافت های مختلف

۳-اطلاعات کافی در زمینه روش های اصلاح سطح،پوشش دهی موادوبهینه نمودن خصوصیات سطحی

۴-اطلاعات کافی درزمینه مهندسی بافت

۵-اطلاعات کافی در زمینه روش های نوین دارورسانی وانتقال کنترل شده داروهابه بدن

۶-اطلاعات کافی ازروش های تخریب پلیمرها،خوردگی فلزات وحلال سرامیک ها

۷-اطلاعات کافی در زمینه بیوسنسورها

۸- اطلاعات کافی درزمینه اصول وعملکرد تجهیزات پزشکی وسیستم های آن

۸۰%
عالی
  • به این مقاله رای دهید
منبع ویکی پدیا
پیام بگذارید