تعبیر خواب سیل از نظر معبران مختلف چیست؟

دیدن سیل در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سیل

سبل در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن آب در خواب تجربه ای رایج و متداول است، و همچنین سیل در خواب حادثه ای سخت و سنگین است و معبرین خواب مشهور دیدن سیل در خواب را دشمن و اتفاقی بزرگ می دانند که به هر صورتی ممکن است خودش را نشان دهد.

تعبیر خواب سیل
تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

از امام جعفر صادق علیه‌السلام نقل می‌کنند که سیل در خواب یا فتنه و بلاست یا لشکری غالب و دشمنی بزرگ که لشکر غالب، دشمن بزرگ و نیز فتنه است و بلکه ناخواسته و نا‌آگاه بر انسان‌ها نازل می‌شود. سیل در خواب‌های ما حادثه‌ای است بزرگ و خانمان بر‌انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشیم قدرت مقابله با آن را فاقد هستیم زیرا سیل در بیداری بنیان‌کن و منهدم‌کننده می‌باشد.

چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که خطر‌آفرین است و طبعاً نمی‌تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد. اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده‌اید و از محلی امن به آن نگاه می‌کنید از گزند حادثه در امان می‌مانید و با اینکه آن اتفاق مهم واقع می‌شود به شما گزندی وارد نمی‌‌آید ولی اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می‌آید حادثه شما را در بر می‌گیرد. چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جائی استوار است و آب نمی‌تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می‌کند حادثه‌ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می‌افتد اما نیک‌فرجام است.

هرچه آب سیل گل‌آلود و کثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش‌بینی‌نشده افزون‌تر می‌باشد. اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده‌اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه‌ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می‌آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می‌برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی‌بینید. آنچه در اینجا هم ترس بیشتر از ویرانی سیل اهمیت پیدا می‌کند و گویای تأثیر در آینده بیننده خواب است.

معبران نوشته‌اند که سیل در منطقه گرمسیر نشان شادی و فرج و خیر و برکت. اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی‌آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می‌گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست. اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست. اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار‌گرفتن است.

 

تعبیر خواب سیل به روایت ابن سیرین

دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود. اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد، دلیل گشایش است.

 

تعبیر خواب سیل از دیدگاه امام صادق (ع)

دیدن سیل در خواب بر ۴ وجه اشاره دارد:
۱. دشمنی بزرگ
۲. فتنه و بلا
۳. پادشاهی ستمگر
۴. لشکر غالب و همیشه پیروز

 

تعبیر خواب سیل به روایت کرمانی

اگر در خواب ببینید در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، یـعـنـی احتمال نابودی و هلاکت پادشاه آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند.

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و در حرفه و کار خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می‌گردد و شما را اندوهگین می‌سازد.
دیدن سیل در خواب، نشانه آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می‌شود.

 

تعبیر خواب سیل از نگاهی دیگر

تغبیرخواب زمین سیل زده

اگر در خواب دیدید زمین سیل زده شده است، به این معنی است که اخیراً مشکلات زیادی داشته اید، بنابراین به آرامش نیاز دارید. این خواب نمادی از آرامش و آسایش است که برای پیش رفتن لازم است

خواب دیدن سیل که شما را فرا می گیرد

اگر در خواب دیدید که سیل شما را می برد، نشانه خوبی نیست. این خواب به این معنی است که ممکن است در دوره بعد دچار برخی مشکلات سلامتی شوید، بنابراین باید به پزشک مراجعه کنید. همچنین این خواب می تواند به این معنی باشد که در شغل خود موفق نخواهید شد و دوره بدی پیش روی شماست، پس باید تا جایی که می توانید مثبت اندیش باشید

خواب دیدن سیل که کل شهر را فرا گرفته است

اگر این خواب را دیدید، ممکن است برای شما بسیار ناراحت کننده باشد. معنای این خواب خوب نیست زیرا اتفاقات بدی را پیش بینی می کند که قرار است در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. ناامیدی و بدبختی را تجربه خواهید کرد، و احتمالا دوره بسیار بدی پیش روی شماست. ممکن است مشکلاتی در کار، و سلامتی یا شریک عاطفی یا خانواده خود داشته باشید.

رویای سیلابی از آب زلال و شفاف

اگر در خواب سبلابی از آب زلال را ببینید، به این معنی است که باید برنامه های خود را به تأخیر بیندازید. ممکن است موانعی بر سر راه شما ظاهر شده باشد، بنابراین ابتدا باید بر آنها غلبه کنید. شما باید صبور باشید زیرا این تنها راه رسیدن به اهدافتان است

اما این خواب تعبیر دیگری نیز دارد. اگر در خواب شما سیل با آب آبی زلال بود، می تواند به این معنی باشد که تمام مشکلات زندگی شما در حال برطرف شدن است، بنابراین در دوره آینده موفقیت های زیادی خواهید داشت. شما از یک موقعیت دشوار خارج خواهید شد و برای تمام کارهای خوبی که انجام داده اید پاداش خواهید گرفت

خواب دیدن سیل با آب کثیف و آلوده

اگر دیده اید که آب در سیل کثیف و گل آلود بوده است، به این معنی است که تغییرات منفی در زندگی شما رخ خواهد داد و در شرایط عجیبی قرار خواهید گرفت و در آینده نزدیک احساس ناراحتی خواهید کرد

رویای محاصره کامل توسط سیل

اگر این خواب را دیدید، نشانه خوبی است. این خواب به این معنی است که زندگی شما بسیار راحت و ولخرجی است. لذت می برید و وضعیت مالی شما بسیار خوب است. شما توسط افرادی احاطه شده اید که پول زیادی دارند و در آینده شما از زندگی خود کمال استفاده را خواهید برد 

خواب دیدن قربانی سیل بودن

اگر سیل را تجربه کرده اید، به این معنی است که غریزه شما نقش بسیار مهمی در زندگی شما دارد. به همین دلیل ممکن است شما مسئول رنج برخی از افراد اطراف خود باشید

خواب دیدن شاهد سیل بودن

اگر در خواب دیدید که فقط شاهد سیل بودید، بیانگر آن است که برخی چیزها از کنترل شما خارج می شود، بنابراین احساس ناتوانی می کنید

خواب دیدن سیل که خانه شما را ویران می کند

اگر خواب دیدید خانه شما دچار آبگرفتگی شده است، ممکن است در دوره آینده با مشکلاتی در خانواده خود مواجه شوید. روابطی که با اعضای خانواده تان دارید بسیار بد خواهد بود پس بهتر است خونسردی خود را حفظ کنید تا فضا بدتر نشود اما، اگر سیل در خانه شما ناشی از خرابی وسبله ای مثل ماشین لباسشویی با چیز دیگری باشد، به این معنی است که در آینده باید با افراد بدی برخورد کنید. و اتقاقات بدی در انتظار شما باشد و خود را در شرایط دشواری قرار دهید

خواب دیدن آوارهای سیل

اگر در خواب آوارهای حاصل از سیل را دیدید و اگر سیل آن را در خیابان حمل می کرد، بیانگر آن است که در آینده شایعاتی در مورد شما به گوش خواهد رسید و ممکن است شخصی در مورد شما حرف بدی بزند که آبروی شما را به کلی از بین ببرد

خواب دیدن سیل که تو را با خود می برد

این خواب ممکن است بسیار ترسناک باشد و می تواند به این معنی باشد که ممکن است در آینده نزدیک با برخی از مشکلات سلامتی روبرو شوید. اگر در خواب دیدید که سیل شما را با خود می برد، در واقع به این معنی است که باید بیشتر مراقب باشید و به سلامتی خود توجه بیشتری داشته باشید. توصیه می کنیم برای اطمینان از اینکه سلامتی شما در خطر نباشد به پزشک مراجعه کنید.

خواب دیدن سیل که مردم را حمل می کند

اگر در خواب دیدید که سیل مردم را می برد، ممکن است علامت بدی باشد. یعنی در دوره بعدی مشکلات و سختی های زیادی را تجربه خواهید کرد. شما رنج زیادی خواهید کشید، اما برای زنده ماندن باید قوی باشید

خواب دیدن سیل همراه با باد و باران

اگر چنین خوابی دیدید، به این معنی است که باید پول خود را پس انداز کنید، زیرا در آینده نزدیک برای کارهای مهمی به آن نیاز خواهید داشت. شما نباید پول خود را برای چیزهای غیر ضروری خرج کنید.

خواب سیل بهاری

اگر در خواب سیل بهاری دیدید، نشانه بسیار خوبی است. این خواب از تغییرات خوبی خبر می دهد که قرار است در آینده نزدیک در زندگی شما رخ دهد

رویای تلاش برای فرار از سیل

اگر در خواب دیدید که می خواهید از سیل فرار کنید، به این معنی است که به زودی سرگرمی جدیدی برای خود کشف خواهید کرد. این به اشتیاق بزرگ شما تبدیل خواهد شد و شما را خوشحال خواهد کرد
با این حال باید در نظر بگیریم که آیا از سیل فرار کرده اید یا خیر، زیرا برای تعبیر خواب شما بسیار مهم است. اگر در خواب از سیل نجات یافتید و به جای امنی رسیدید، نشانه خوبی نیست این خواب به این معنی است که از چیزی از گذشته خود احساس پشیمانی می کنید. این امکان وجود دارد که شما کار بدی انجام داده باشید و نتوانید به آن فکر نکنید. ممکن است کسی را که دوستش دارید آزار داده یا آزرده خاطر کرده باشید، بنابراین رابطه شما با آن شخص دیگر هرگز مثل سابق نخواهد بود. در این صورت باید به اشتباهات خود فکر کنید و در آینده سعی کنید آنها را اصلاح کنید با این حال، رویایی که در آن از سیل فرار کرده اید نیز ممکن است معنای مثبتی داشته باشد. این می تواند به این معنی باشد که در آینده نزدیک همه مشکلات خود را حل خواهید کرد
اما اگر در خواب نتوانستید از سیل فرار کنید، به این معنی است که هیچ تغییری را در زندگی خود دوست ندارید. سازگاری با تغییرات جدید برای شما بسیار سخت است و در این شرایط احساس راحتی نمی کنید و برای شما بسیار نگران کننده و وحشتناک بوده است. 

خواب غرق شدن در سیل

اگر خوابی دیدید که در سیل غرق میشوید، حتما معنای مثبتی دارد، بنابراین دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. این نشان می دهد که وضعیت مالی شما در دوره آینده بسیار بهتر خواهد بود

خواب دیدن سیل که شما را تهدید می کند

اگر در خواب سیل دیدید که جان شما را تهدید می کند، فال بد است. این خواب به این معنی است که در آینده رنج زیادی خواهید دید. شما چیزی یا شخصی را که واقعًا دوست دارید از دست خواهید داد، بنابراین باید برای دوره بدی که در راه است آماده باشید

رویای سیل احتمالی

اگر در خواب از سیل احتمالی شنیده اید، نشانه خوبی نیست. این خواب به این معنی است که در آینده نزدیک با برخی از مشکلات سلامتی روبرو خواهید شد. همچنین ممکن است در سایر زمینه های زندگی خود دچار مشکل شوید
اما معنای این خواب برای کسانی که در تجارت هستند متفاوت است. برای آنها این خواب معنای مثبتی دارد و به این معنی است که در آینده موفقیت زیادی خواهند داشت

خواب دیدن سیل که راه شما را مسدود کرده است

اگر در خواب دیدید که سیل هنگام رانندگی یا پیاده روی راه شما را مسدود کرده است، بیانگر آن است که در دوره آینده مشکلات روحی زیادی خواهید داشت. برای رسیدن به اهداف خود باید صبور باشید

 

پیام بگذارید