آبوتیلون

Abutilon megapotamicum
آبوتیلون
ـ خانواده: Malvaceae
ـ نام علمی: Abutilon megapotamicum
درختچه‌‌ایست همیشه سبز که در تابستان گل‌دهی داشته و برای کاشت مجاور دیوار استفاده می‌شود حداکثر بلندی آن به ۳ متر می‌رسد.
 

Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
ـ نیازها:
مکان آفتابی، خاک حاصلخیز و سبک، حداقل دمای مورد تحمل آن در زمستان صفر درجه سانتی‌گراد است. در فصل رشد خاک را مرطوب نگهدارید و جوانه‌های گیاه را حذف کنید تا گیاه به تولید شاخه‌های جانبی تشویق گردد.
 
ـ ازیاد:
از طریق کاشت بذر در بهار و یا قلمه چوب نرم در تابستان.
پیام بگذارید