شما لحظه ی بدنیا آمدن تان را به یاد می آورید؟

یادآوری لحظه ی بدنیاآمدن برای شما چه اهمیتی دارد ؟ چه دلیلی وجود دارد تا لحظات ابتدایی تولد را به یاد نیاوریم؟ شما یادآور لحظه ی بدنیاآمدن هستید؟ آیا همه ی انسان ها یادآور لحظه بدنیاآمدن نیستند؟

چه حرف هایی را نباید به دیگران بگوییم؟

راز هایی در زندگی هر شخص وجود دارد که نباید به دیگران بگویید . راز های شما عضو اصلی زندگی شما می باشند . نگفتن بعضی از رازها دلیل دارد . چرخک را بخوانید تا از راز هایی که نباید با دیگران به اشتراک بگذارید ، مطلع شوید .