استرس و راه های مقابله با آن

استرس میتواند ناشی ازکارزیاد ومشکلات فراوان در زندگی ها نیز باشد.شاید برای شما هم پیش آمده  که احساس کنید زمان کافی برای انجام تمام کارهای خود درطول  یک روز را ندارید.ولی بهتراست باآرامش به کارخودتان ادامه دهید.وبه خودتان استرس ندهید.

کابوس و راه های مقابله با آن

قطعا میتوان گفت که تجربه دیدن کابوس درخواب بین تمام انسانها درطول عمرشان مشترک است.این تجربه درکودکان بیشترازبزرگسالان دیده شده.ولی بااین حال دربزرگسالان هم رخ میدهد.شاید برایتان پیش آمده که نیمه های شب وحشت زده ازخواب بیدار شوید.و فردای آن…