رفتن به مطلب
انجمن های دانش افزایی چرخک

تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروزرسانی می شود     

 1. دیروز
 2. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه شیرخوار " لیلا برات " در رابطه با این خواب گفته است که دیدن خواب بچه شیرخوار نشانه آن است که همیشه موفق می‌شوید. تعبیر خواب بچه شیرخوار که به تازگی به دنیا آمده است این است که فرصتی دوباره به دست می‌آورید. همچنین اگر در خواب بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید نشان دهنده این است که آینده آرام و خوبی را در پیش خواهید داشت.
 3. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه‌دار شدن تعبیر خواب بچه‌دار شدن پسر این است که خداوند در واقعیت به شما دختری خواهد داد. تعبیر خواب بچه‌دار شدن دختر این است که نشاط و شادی به زندگی شما خواهد داد و خداوند پسری را به شما عطا خواهد کرد. البته این خواب می‌تواند به این معنی باشد که خانواده برای به دست آوردن چیزی به مشکل خواهد خورد.
 4. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه در بغل داشتن دختر مجرد ادوراد در رابطه با این خواب گفته است که اگر دختری مجرد خواب ببیند که مادر شده است و فرزند خود را در آغوش کشیده به این معنی است که او صاحب مال و نعمت فراوان می‌شود. همچنین نعمت و برکت از دیگر تعابیر خواب بچه در بغل داشتن دختر مجرد است. " آنلی بیتون " در رابطه با این خواب گفته است که اگر دختری در خواب ببیند که صاحب فرزندی شده نشان دهنده آن است که باید مراقب اعمال خود باشد. ابن سیرین در رابطه با این خواب گفته است که اگر دختر مجردی در خواب ببیند که پرستاری از نوزادی را می‌کند و یا بچه‌ای در بغل دارد نشان دهنده این است که برکت و روزی و همچنین مال او افزایش پیدا می‌کند.
 5. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه دار شدن دیگران تعبیر خواب بچه‌دار شدن دیگران مبارک است و نشان دهنده این است که اتفاق خوبی برای شما رقم خواهد خورد.
 6. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه پسر در بغل داشتن به نقل از امام صادق (ع) تعبیر خواب پسر بچه در بغل داشتن این است که به شما اندوه و ناراحتی می‌رسد. اگر پسر بچه متعلق به خودتان باشد به این معنی است که خود شما عامل اندوه هستید.
 7. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب نوزاد پسر خندان حضرت امام جعفر صادق فرموده است: که اگر نوزادی از اقوام خود را در خواب ببینید که در حال خندیدن است و یا لبخند روی لبانش جاریست نشانه‌اش این است که با تلاش و پشت کاری که دارید در مدت زمان کوتاهی برکتی که خداوند به رزق و روزی شما می‌دهد، تغییرات زیادی اتفاق خواهد افتاد که این اتفاقات امیدواری شما را دو چندان می‌کند. همچنین معنی دیگر این خواب رسیدن روزهای شاد و بدون دغدغه و ترس است. البته اگر در خواب ببینید که کودکی با صدای خیلی بلندی می‌خندد به این معنی است که ناراحتی و غم و غصه در زندگی شما وارد می‌شود.
 8. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه شدن انسان بالغ این خواب نشان دهنده غم و اندوه است. همچنین نشان دهنده این است که ممکن است زیانی به شما برسد. ابن سیرین در رابطه با این خواب گفته است که شما دچار ضعف و سستی می‌شوید و مشکلی در زندگی‌تان به وجود می‌آید. معبران دیگر در رابطه با تعبیر خواب بچه شدن انسان بالغ گفته‌اند: که این خواب نشان دهنده گمراهی و نرسیدن به اهداف است زیرا نمی‌توانید بچه خوب و بد را از هم تشخیص دهید.
 9. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعابیر دیدن خواب بچه در خواب در کتاب سرزمین رویاها: اگر در خواب کودک خود را ببینید نشانه این است که کمکی بزرگی به شما خواهد رسید. دیدن خواب بچه نشان دهنده خوشبختی در خانه است. اگر خواب کودک اشخاص دیگر را ببینید یعنی مشاجره‌های فامیلی اتفاق خواهد افتاد. اگر خواب کودک بستگان‌تان را ببینید یعنی شادی ناخواسته‌ای برای شما اتفاق خواهد افتاد. اگر دختر بچه‌ای خواب ببیند که در حال فرار کردن است نشان دهنده آن است که طرز فکر مردم نسبت به او عوض خواهد شد.
 10. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  دیدن خواب بچه شیطان آنلی بیتون می‌گوید : 47- دیدن بچه شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید . 48- اگر در خواب بچه‌ بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .
 11. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  دیدن خواب بچه شیر خوار لیلا برایت می‌گوید : 44- دیدن خواب بچه‌ شیرخوار ، نشانه‌ی آن است که همیشه موفق می‌شوید 45- دیدن خواب بچه شیرخوار که به تازگی متولد شده است به این معنا است که فرصتی دوباره به دست می‌آورید . 46 اگر در خواب بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید ، نشان دهنده‌ آینده‌ای خوب و آرام است .
 12. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب پیدا کردن بچه کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید : 42- خواب پیدا کردن بچه بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید. ابراهیم کرمانی گوید : 43- اگر کسی در خواب ببیند که بچه ای را سر راه قرار داده اند و او ، آن بچه را پیدا کرد ، نشانه آنست که از جائی که امید ندارد چیزی به او رسد .
 13. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر دیدن پسر بچه در خواب محمدبن سیرین گوید : 36- دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است . لوک اویتنهاو می‌گوید: 37- تعبیر خواب دیدن بچه پسر در خواب نشانه خوشبختی است لیلا برایت میگوید: 38- تعبیر خواب دیدن بچه پسر (خودتان ) در خواب، نشانه آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید. آنلی بیتون میگوید: 39- تعبیر دیدن خواب یک پسر بچه نشانه آنست که بزودی ازدواج می کنید . 40- اگر در خواب دیدید که یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند نشانه آنست که کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است . 41- دیدن خواب یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند نشانه آنست که کارهای شما بخوبی پیش می روند .تعبیر کامل خواب بچه : ۴۸ نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب
 14. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر دیدن دختر بچه در خواب محمدبن سیرین گوید : 33- تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی است منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 34- اگر در خواب ، در میان فرزندان خود دختر بچه ای را ببینید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نشانه آنست که نعمت و برکت به دست میآورید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد. لوک اویتنهاو می‌گوید: 35- خواب بچه دختر نشانه شادی؛ شادمانی در بیداری است
 15. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه اگر خواب بچه ‏اى را دیدید، در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست خواهید آورد. دیدن بچه ‏ى لاغر، نشانه‏ دچار شدن به مشکلات است. بچه‏ چاق، موفقیت در انجام کارهاست. اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، زندگى خوبى خواهید داشت. اگر ببینید که بچه‏ اى را به قتل رساندید، به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. بازى کردن با بچه ‏ها نشانه موفقیت در همه کارهاست.
 16. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه در کتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب بچه زیاد، این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد. خواب یک بچه : خوشبختی در خانه بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کرد. بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیل
 17. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه از دیدگاه آنلی بیتون تعبیر دیدن خواب یک پسر بچه نشانه آنست که بزودی ازدواج می کنید . اگر در خواب دیدید که یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند نشانه آنست که کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است . دیدن خواب یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند نشانه آنست که کارهای شما بخوبی پیش می روند . دیدن بچه شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید. اگر در خواب بچه‌ بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .
 18. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه از دیدگاه لوک اویتنهاو فرزند خود : خوشبختی کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک بچه های کوچک : غم و غصه دیدن کودکان بیشمار : فلاکت کودکان زیباروی : شادی و سلامتی کتک زدن یک بچه : بی عدالتی بچه ای که میدود : نیکبختی خواب بچه دختر نشانه شادی؛ شادمانی در بیداری است. تعبیر خواب دیدن بچه پسر در خواب نشانه خوشبختی است
 19. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بخاری از دیدگاه لیلا برایت تعبیر خواب دیدن بچه پسر (خودتان ) در خواب، نشانه آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید. تعبیر خواب دیدن بچه، این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید. تعبیر خواب بچه لاغر، این است که شما دچار مشکلات می شویذ. تعبیر خواب بچه چاق، این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید. تعبیر خواب بچه خوابیده، این است که زندگی خوبی دارید. تعبیر خواب کشتن بچه، این است که به اشتباه خود پی برده اید. تعبیر خواب بازی با بچه، این است که در همه کارها موفق هستید.
 20. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه از دیدگاه کارل گوستاو یونگ تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید است. اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذت زیادی را تجربه می کنید. اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند. خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید اگر خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، تعبیر این خواب مسائل وابستگیهای شماست که کاملا مراقبشان بودید و شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید. اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب بچه ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد تعبیر خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز دارد که پرورش یابد و احساس کمبود در زندگی تان دارید. اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، تعبیر این خواب بی توجهی به خودتان را نشان میدهد . تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست تعبیر خواب گرسنگی کشیدن بچه بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید تعبیر خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته و اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه مرده را احیا کنید، تعبیرِ آن ، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید. تعبیر خوابِ اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت (نگاه به گذشته) است. تعبیر خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید. خواب پیدا کردن بچه بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید.
 21. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه به روایت منوچهر مطیعی گر در خواب ، در میان فرزندان خود دختر بچه ای را ببینید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نشانه آنست که نعمت و برکت به دست میآورید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.
 22. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه به روایت ابراهیم کرمانی اگر بیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد. تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد. تعبیر کودک زیبا، فرشته می‌باشد، ولی تعبیر کودک زشت، مال و اموال است. اگر مردی در خواب ببیند که کودکی را شیر می‌دهد، یـعـنـی آن مرد را زندانی می‌کنند. اگر ببینی کودکی اذان می‌گوید، یـعـنـی با پدر و مادرش وداع کرده و از آن‌ها جدا می‌شود. اگر ببینی کودکی را در آغوش گرفته‌ای، یـعـنـی خواستار محبت فرزند خواهی بود. اگر ببینی فرزندت مرده است، یعنی ثروتمند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یعـنی از شر دشمن ایمن خواهی شد.
 23. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر خواب بچه به روایت محمد بن سیرین اگر ببینی بچه شده‌ای، یعـنی دچار غم و اندوه می‌شوی (زیرا بچه خوب و بد را از هم تشخیص نمی‌دهد)، اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد تعبیر خواب دختر دار شدن، اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد. تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی است. دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است . اگر ببینی فرزند یا برادر و یا خواهر خودت را با اره نصف کرده‌ای، یـعـنـی مثل آن‌ها صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر خواهی شد. اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، یـعـنـی کسی به تو ستم خواهد کرد. اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.
 24. irsalam

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  دیدن بچه (کودک، فرزند) در خواب چه تعبیری دارد؟ اگر کسی خواب ببیند کودکی را به او دادند تا او را به سرپرستی بگیرد، اگر کودک دختر باشد، وضع مالی او پیشرفت خواهد کرد و اگر پسر باشد، کار و بارش خوب خواهد شد و حمایت خواهد دید اگر کسی در خواب دید که به دوران کودکی بازگشته، وضع و حالش بد خواهد شد.تعبیرش این است که کار تو دچار ضعف می‌شود. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بچه شده‌ای و شیر می‌خوری، یـعـنـی به خواسته‌هایت نمی‌رسی. اگر ببینی معلم کودکان هستی، یـعـنـی در آن محل سخن تو موثر و نافذ می‌شود و کلام تو مورد قبول دیگران واقع می‌گردد. دیدن فرزندان خود در خواب ، علامت شادمانی کودکان و همسایگان است . دیدن بچه های حیوانات در خواب ، علامت فزونی سعادت و شادمانی است .
 25. تعبیر خواب مهمان بودن در یک مراسم ازدواج این خواب نشان دهنده حضور شما در یک مهمانی در آینده ای نزدیک است. تعداد بسیار زیادی از دوستان و خویشاوندان شما در این مهمانی حضور خواهند داشت و حضور شما در این مکان موجب شادی و خوشحالی شما خواهد شد. بعلاوه خبرهایی در این مهمانی به گوش شما می رسد که ممکن است برایتان مفید باشد.همچنین در این مراسم با افراد جدیدی ملاقات خواهید کرد که این دیدار از لحاظ کاری از اهمیت بالایی برخوردار است. حتما در چنین مراسمی شرکت کنید و در آنجا به معاشرت با دیگران بپردازید تا آنچه که به شما مربوط می شود را از آن ها بشنوید. تعبیر خواب تماشا کردن عکس های عروسی خودتان این خواب به شما هشدار می دهد که مراقب همسرتان باشید. شاید شما کاملا به همسرتان اعتماد دارید و این اعتماد مشکلاتی را در رابطه شما به وجود آورده است. اهمیت و مفهوم همسرتان را برای خود و زندگی تان به یاد بیاورید و اهمیت این مفهوم و حمایت او در زندگی خود را نادیده نگیرید.شاید بی دلیل مسبب بروز مشکلاتی در رابطه تان شده اید و حتی تاثیر آن را در همسر خود نیز مشاهده نمی کنید. از فکر کردن مداوم به خودتان دست بردارید و بیشتر بر آنچه که مهم است و شما را در زندگی خوشحال می کند متمرکز شوید. تعبیر خواب خوشامدگویی به مهمانان در مجلس عروسی خودتان این خواب نشان دهنده آن است که به زودی چیزی جدید را در خانواده خود تجربه می کنید. زندگی خانوادگی شما با کامیابی و موفقیت هایی روبرو خواهد شد و حتی ممکن است فرزند جدیدی به خانواده شما اضافه شود. همه چیز طبق برنامه ریزی پیش می رود و برای مدتی طولانی خوشحالی و آرامش را در خانواده خود تجربه خواهید کرد. تعبیر خواب خراب شدن مراسم عروسی اگر در خواب ببینید که مراسم عروسی به کلی خراب پیش می رود، تعبیر آن است که به زودی با یکی از نزدیکان خود سوءتفاهم و اختلاف نظری را تجربه خواهید کرد. بهتر است مراقب معاشرین و نزدیکان خود باشید. در مورد چیزهایی که می گویید و کارهایی که انجام می دهید با احتیاط عمل کنید زیرا گفتار و کردار شما ممکن است آن ها را آزرده خاطر کرده و شما نیز در نتیجه این اتفاق ناراحت خواهید شد. تعبیر خواب عروس شدن اگر در خواب ببینید که شما عروس هستید، این خواب تعبیری مثبت دارد. اگر رابطه عاشقانه ای را شروع کنید، این رابطه موفقیت آمیز خواهد بود. شاید فردی جدید و هیجان انگیز را ملاقات کنید که زندگی شما را بطور کلی متحول می کند. اگر تا کنون در ارتباط برقرار کردن با دیگران و پیدا کردن افرادی مناسب برای معاشرت با مشکل روبرو می شدید، باید بدانید که این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد.از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و با دیگران تعامل داشته باشید تا راحت تر فرد مناسبی را برای خودتان پیدا کنید. از آنجایی که در این بازه زمانی بخت و اقبال یارتان خواهد بود پس با اطمینان قدم بردارید و فرصت را از دست ندهید. تعبیر خواب ازدواج کردن با فردی متاهل این خواب دربردارنده تعبیری منفی است. شما و شریک عاطفی تان احتمالا چیز جدیدی را تجربه می کنید که لزوما بد یا خوب نخواهد بود اما برای حل این مسائل باید وقت و تمرکز و انرژی بسیاری صرف کنید. بهتر است بدانید که این موضوع به منزله امتحانی برای شما و شریک عاطفی تان است.اگر در چنین شرایطی صبور و بردبار باقی بمانید و پایداری خود را حفظ کنید، مطمئن خواهید شد که شما دو نفر برای یکدیگر ساخته شده اید و هیچ چیز نمی تواند بین شما دو نفر جدایی یا فاصله ایجاد کند. تعبیر خواب عروسی وحشیانه این خواب نشانه ای منفی است و نشان دهنده آن است که به زودی اتفاق بدی برای شما رخ می دهد و شما در شرایطی سخت و ناخوشایند قرار می گیرید که حالتان را برای مدتی بد می کند. برای جلوگیری از چنین وضعیتی بهتر است مدتی در معاشرت ها و رفتارهای خود بیشتر احتیاط کنید. تعبیر خواب داماد شدن اگر در خواب ببینید که داماد شده اید، این خواب دارای تعبیری منفی است. این خواب برای شما بدشانسی و تنهایی و تجرد را به همراه می آورد. شما برای پیدا کردن شریک زندگی مناسب خود دشواری هایی را پشت سر خواهید گذاشت و این کار برای شما خسته کننده و طاقت فرسا خواهد بود. بهترین کاری که می توانید انجام بدهید این است که منتظر چنین وضعیتی باشید و درس های موجود در آن را فرا بگیرید زیرا قرار نیست سرنوشت همه ما در نهایت به ازدواج و یافتن شریکی برای ادامه زندگی ختم می شود. تعبیر خواب تصمیم به ازدواج گرفتن این خواب در بردارنده تعبیری مثبت است. استعدادها و مهارت های شما مورد توجه افرادی شایسته و مناسب قرار خواهد گرفت و شما قادر خواهید بود به بهترین شکل ممکن آن ها را ارائه کنید. از این بازه زمانی استفاده کنید و روی پروژه های جدیدی کار کنید. همچنین پروژه هایی که پیش از این شروع کرده بودید را نیز به پایان برسانید. اکنون زمانی موفقیت آمیز برای شما خواهد بود پس بهترین استفاده را از آن ببرید. تعبیر خواب ازدواج پنهانی این خواب نشان دهنده آن است که حضور برخی افراد موجب خجالت و شرمندگی شما می شود. این افراد حرف های ناخوشایندی در مورد شما زده اند و شما نمی دانید که چگونه خود را در این موقعیت قرار بدهید. کارهای اخیر شما این آشفتگی را به وجود آورده است و اکنون باید از عواقب این کارها رنج ببرید.به یاد داشته باشید که تنها چیزی که مهم است خود شما هستید و ممکن است قضاوت و دیدگاه دیگران در مورد شما درست نباشد. مادامیکه می دانید چه کاری انجام دهید و چطور آن را به انجام برسانید، باید بدانید که مهم ترین چیز را می دانید. تعبیر خواب ازدواج کسی که عاشقش هستید این خواب نشان دهنده ترس و نگرانی شما برای از دست دادن فرد مورد علاقه تان است. شاید اخیرا متوجه تغییر رفتارهای او نیز شده باشید. شاید او دیگر مثل قدیم شما را دوست ندارد و به همین دلیل احساس ناامنی و درد را تجربه می کنید. در نتیجه احساسات شما در خواب منعکس می شوند.با شریک عاطفی خود گفتگو کنید و از او بپرسید که آیا چیزی تغییر کرده است یا شما کار اشتباهی انجام داده اید. بیش از حد حساس نباشید و بدون داشتن دلیلی موجه به چیزی مظنون نشوید. برخی اوقات همه چیز تنها در حد تصورات غلط ذهن ناخودآگاه ما است. تعبیر خواب متوقف کردن مراسم عروسی این خواب نشان دهنده آن است که رابطه شما با یکی از عزیزان یا یکی از آشنایانتان در آستانه خاتمه یافتن است. این فرد همان کسی است که توطئه ای را علیه شما چیده است و اکنون مدتی است که شما به نقشه های او پی برده و به او مظنون شده اید. مراقب تعاملات خود با این فرد باشید. اطلاعاتی به او ندهید که از آن ها علیه خودتان استفاده کند.
 26. تعبیر خواب عروسی زن متاهل چیست؟ گاهی در خواب، رویدادهایی می‌بینیم که موجب نگرانی ما می‌شود. درواقع، این رویدادها مغایر با اصول و خط فکری زندگی ما است. در چنین مواقعی اولین احساسی که پیدا می‌کنید، تردید نسبت به اصل وجودی و ذات نیکوی خودتان است. اما نیاز به نگرانی و قضاوت نیست؛ اگر متاهل باشید و در خواب ببینید که با فردی ازدواج می‌کنید، به این معنا است که شرافت و بزرگی زیادی نصیب‌تان می‌شود. در چنین تعبیری، اصلا تفاوتی ندارد که مرد باشید یا زن! در هر شرایطی دیدن خواب تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل و مرد متاهل، چیزی غیر از خیانت و ناپاکی است. تعبیر خواب عروسی خودم و عشقم یکی از رایج‌ترین خواب‌ها و رویاهایی که در زندگی می‌بینید، رسیدن به معضوق‌تان است. چنین خواب‌هایی شیرین، دوست داشتنی و خاص است. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خواب ببینید، دوباره با همسرتان ازدواج می‌کنید. چنین خواب‌هایی، معمولا نشان از موفقیت شما در زندگی زناشویی است. درواقع، این خواب نشان می‌دهد که پیوند عمیق و مطلوبی بین شما و همسرتان وجود دارد. چنین خواب‌هایی، حس عمیق و مطلوب زناشویی و ارتباط عاطفی با همسر را یادآوری می‌کند و نشان می‌دهد که تصمیم ازدواج با همسرتان همچنان در وجودتان زنده است. تعبیر خواب عروسی برادر اگر برادر داشته باشید، ممکن است خواب‌های این‌چنینی ببینید. شاید بخواهید بدانید که تعبیر خواب عروسی برادر چیست و یا تعبیر خواب رفتن عروسی چه خواهد بود؟ به عقیده بسیاری از معبران، دیدن خواب عروسی برادر چندان خوب نیست. درواقع، چنین خوابی نشان از سختی و دشواری دارد. در چنین مواردی، معبرانی مثل جابر مغربی، ابراهیم کرمانی و امام صادق (ع)، عروسی برادر را چیزی جز غم و سختی نمی‌دانند. تعبیر خواب عقد كردن خودم یکی از رایج‌ترین خواب‌هایی که اکثر خانم‌ها و آقایان می‌بینند، خواب عروسی، عروس شدن و داماد شدن است. خوابی شیرین شبیه به رویا، که نشان از رسیدن دو عاشق و معشوق به یکدیگر است. چه خوابی شیرین تر از این؟ به عقیده معبران، دیدن خواب عروسی و ازدواج خودتان، معمولا نیکو است. رسیدن به آرزوها و برآورده شدن آن‌ها، یکی از رایج‌ترین تعبیرهایی است که برای خواب عقد کردن یا عروسی کردن بیان شده است. به عقیده برخی معبران نیز، دیدن خواب عروسی و ازدواج، نشان از غم و اندوه او خواهد بود و باید نسبت به کارهایش احتیاط بیشتری داشته باشد. تعبیر خواب ازدواج دو زن باهم دیدن بعضی خواب‌ها، استرس و نگرانی‌های زیادی برای ما ایجاد می‌کند، دیدن خواب ازدواج دو زن باهم و یا ارتباط داشتن با یک زن دیگر به‌عنوان معشوقه همجنس، بسیار نگران کننده است. شاید احساس کنید که چنین خوابی نشان از احساسات عمیق شما به همجنس گرایی است، اما واقعیت اصلا چنین نیست. درواقع، نباید در چنین مواقعی نگران و ناراحت شوید. دیدن چنین خوابی، نشان از درک عشق و دوستی است. تعبیر چنین خوابی، چیزی به جز درک صحیح از خود و پذیرش آن نخواهد بود. پس می‌توانید با آرامش بدانید که دیدن چنین خواب هایی اصلا نمادی از موضوعات غیراخلاقی نیست. پس به همین تعبیر خواب، باید معتقد باشید و با آرامش به ادامه زندگی بپردازید. تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل گاهی ممکن است در خواب ببینید که با وجود تاهل، عروسی و ازدواج مجدد با شخص دیگری را دیده‌اید. هرچند بعد از چنین خوابی احساسات چندان مطلوبی ندارید، اما بهتر است بدانید که تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل اصلا بد نیست. چنین خوابی، نشان از فراوانی مال و ثروت است. اگر زن شوهر دار، در خواب ببیند که همسری دارد و مجدد ازدواج می‌کند و عروسی می‌گیرد، تعبیر او شرافت و عزت و بزرگی است.
 1. نمایش فعالیت های بیشتر
×
×
 • اضافه کردن...