رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

تقویم تاریخ (15 آذر ماه) - ایران و جهان


tehsky

ارسال های توصیه شده

ايران

افتادن بغداد به دست عثماني - نگاهي تاريخي به اهميت عراق به عنوان کليد خاور ميانه و استقرار آمريکا

سلطان سليمان امپراتور عثماني در اين روز در دسامبر 1534 تصرف بغداد را تکميل کرد. نيروهاي عثمامي دو روز پيش از اين وارد حصار بغداد شده بودند که برخي از مورخان آن روز را زمان تصرف بغداد ذکر کرده اند. دولت صفويه ايران بعدا بغداد را از عثماني ها پس گرفت و در آنجا يك پايگاه نظامي ثابت به وجود آورد و يك واحد کاملا مجهز را مستقر ساخت. جنگ متناوب ايران و عثماني بر سر بغداد دو قرن طول كشيد و در زمان نادرشاه مصالحه صورت گرفت؛ ايران از دعاوي خود بر بغداد دست كشيد و عثماني حاكميت ايران بر ايروان و همه قفقاز جنوبي را برسميت شناخت. در زمان شاه عباس هم عثماني ها همين نظر را داشتند و شاه عباس موقتا و تا رسيدن به هدفهاي مقدم خود آن را رد نكرده بود.

سرزميني كه امروز جمهوري عراق خوانده مي شود از عهد باستان كليد خاور ميانه و آسياي غربي بوده و هر دولت كه اين كليد را به دست داشته قدرت برتر در منطقه بوده است. دولتهاي بابل و آشور همين نقش را داشتند. كوروش بزرگ پس از تصرف بابل (بخشي از عراق امروز) بود كه ايجاد كنفدراسيون جهاني خود را اعلام داشت. داريوش سوم پس از شكست «اربيل» واقع در شمال عراق امروز به هزيمت رفت. اسكندر مقدوني پس از يکرشته جهان گشايي در بابل استقرار يافته بود كه در همانجا درگذشت. جانشنيان اسكندر شهر «سلوكيه» را در كنار دجله ساختند تا از آنجا بر آسياي غربي حكومت و نظارت كنند. پس از آنها اشكانيان ايران، تيسفون (مداين - 36 کيلومتري جنوب بغداد امروز) را در سوي ديگر دجله ساختند و دو دولت اشكاني و ساساني ايران حدود هزار سال از اين شهر بر امپراتوري پهناور خود حكومت كردند. هر دو دودمان خطر نزديك بودن به مرز رقيب (خط آتش) را تحمل كردند و پايتخت را از تيسفون به يك شهري مركزي انتقال ندادند. عباسيان به جاي زادگاه اسلام، بغداد (درخستاني در شمال تيسفون) را به صورت شهر درآوردند و مركز خلافت اسلامي قرار دادند. ايرانيان استقلال طلب دوباره اين مركز حساس (بغداد) را به چنگ آوردند. همه هدف سلجوقيان، مغولها و تيموريان تصرف بغداد بود. شاه اسماعيل صفوي اندكي پس از اعلام سلطنت، بغداد را متصرف شد. همه تلاش عثماني اين بود كه بغداد را در دست داشته باشد تا آقاي همه عرب ها باشد و سرانجام با مصالحه با ايران به اين هدف خود رسيد. در جريان جنگ جهاني اول، هدف روسيه و انگلستان رسيدن به بغداد بود و بر پايه اين رقابت، روسها از طريق ايران تا كرمانشاه پيش رفتند ولي در پايان جنگ اول كه عثماني از ميان رفت و روسيه گرفتار انقلاب و سپس جنگ داخلي شد، بغداد به تصرف انگلستان درآمد و از اينجا بر مناطق عربي متصرفه بناي حكومت كردن و سلطان و امير سازي را گذارد. سپس و در ظاهر مناطق ساخت خود را به اين سلاطين و شيوخ واگذار كرد. در دوران اتحاديه سازي، اتحاديه نظامي را كه غرب در خاورميانه براي محاصره شوروي به وجود آورد در بغداد تاسيس و به نام پيمان بغداد خوانده شد. متعاقب آن، روسها به مليون و چپهاي عراقي كمك كردند تا در بغداد كودتا به راه اندازند و حكومت سلطنتي ساخت انگلستان را حذف كنند و از آن پس عراق دوست و هم پيمان مسكو و مدعي كويت و هر سرزمين ديگر شد كه مطمح نظر غرب قرار مي گرفت. پس از خروج انگلستان از شرق سوئز، توجه اصلي آمريكا معطوف به عراق شد و مدتها با كمك شاه كردهاي عراقي را بر ضد دولت بعثي بغداد (دوست مسكو) بر مي انگيخت. صدام حسين با اين كه مي دانست زير ذره بين آمريكا و اسراييل است كه هر دو اهميت عراق را به خوبي مي شناسند مرتكب دو اشتباه سياسي شد؛ يكي اين كه در روزهاي افول قدرت مسكو فريب خورد و كويت را اشغال نظامي كرد و با اين عمل استقرار آمريكا را در کشور سعودي، كويت، قطر و ... تثبيت كرد و با اشتباه ديگر كه باز نگذاردن درهاي عراق به روي بازرسان سازمان ملل بود بهانه اشغال نظامي عراق را به دست آمريكا داد زيرا كه او، ديگر اسلحه كشتار جمعي نداشت كه درهايش را ببندد و وانمود كند كه دارد. با اشغال نظامي عراق، آمريكا كه رقيب جهاني نداشت، با استفاده از اين خلاء آن كشور را به دست آورد و ....

تاريخدانان و ديگر اصحاب نظر در نوامبر 2004 با نشان دادن مرزهاي عراق روي نقشه و موقع جغرافيايي آن و با توجه به تحولات چند هزار ساله تاريخي منطقه و با اين استدلال كه عراق كليد خاور ميانه است بعيد دانسته بودند كه دولت آمريكا، مخصوصا در اين زمان كه معارضه غرب و مسكو بارديگر آشگار و چند قدرت ديگر وارد ميدان شده اند همه نيروي نظامي خود را از عراق خارج سازد. برخي از اين مفسران حتي پيش بيني كرده بودند كه دولت آمريكا در عراق، بمانند كره جنوبي و ژاپن، پايگاه نظامي ايجاد خواهد کرد كه با اين عمل نظر اسرائيل هم تامين مي شود. بنابراين، نبايد روي قرارداد امنيتي آمريکا و عراق مورخ دسامبر 2008 زياد حساب کرد. فروغي نخجوان را وزير جنگ كرد! - لزوم تحقيق از ديد تاريخنگاري در اين زمينه

فروغي محمدعلي فروغي كه در شهريور ماه 1320 خورشيدي (اواخر اوت 1941) پس از ورود نيروهاي متفقين به ايران، پس از شش سال خانه نشستن و مورد بي مهري رضا شاه بودن دوباره نخست وزير شده بود دومين كابينه خود را در اين روز (نيمه آذر ماه 1320) به مجلس معرفي كرد. در اين كابينه سرلشكر احمدنخجوان به عنوان وزير جنگ معرفي شده بود كه تعجب همگان را برانگيخت؛ زيرا نخجوان بود كه به عنوان كفيل وزارت جنگ پس از دريافت دستور آماده ساختن ارتش براي دفاع از وطن، با كمك يكي ـ دو تن ديگر نيروها را از پادگانها مرخص كرده بود و کشوررا بدون دفاع گذارده بود كه رضا شاه پس از اطلاع از اين اقدام او، وي را در كاخ مرمر دربرابر چشم وزيران و عده اي ديگر كتك زده بود و پس از كندن پاگونهايش به زندان فرستاده بود تا به جرم خيانت به وطن در دادگاه حرب محاكمه شود. در ميان اعضاي كابينه فروغي افراد ديگري هم بودند كه رضاشاه قبلا آنان را به زندان انداخته و يا بيكار كرده بود.

بررسي هاي تاريخي براي كشف حقايق مربوط به همين رويدادها چند ماهه نيمه سال 1320، نمونه هاي وحشت انگيزي از خيانت به ملت ايران و مداخله بيگانه را نشان خواهد داد كه تا چند دهه نه دولتهاي وقت مايل به اين كار (تحقيق) بودند و نه بيگانگان اجازه آن را مي دادند و .... يادآوري روز خونين 16 آذر، بي اعتنايي مطلق به خواست ملت و خشونت غير انساني دولت بزرگ نيا

شانزدهم آذرماه 1332 دانشجويان دانشگاه تهران به نشانه اعتراض به تجديد روابط سياسي ايران و انگلستان، سخنان اهانت آميز دادستان محكمه نظامي به دكتر مصدق و خشونت رئيس اين محكمه نسبت به او، ديدار ريچارد نيكسون معاون رئيس جمهور وقت آمريكا از ايران و مذاكره با شاه و تشريح جزئيات تازه مبارزه واشنگتن با مسكو كه ايران هم بايد جزيي از آن مي بود، بستن نشريات جز هشتاد نشريه در سراسر كشور، ايجاد جوّ اختناق، ارعاب مخالفان و مخالف گويان و ... كلاسهاي درس را تعطيل، نخست در دانشكده علوم و سپس دردانشكده فني اجتماع كردند كه در اينجا به دستور دولت كودتا به گلوله بسته شدند.

در اين تيراندازي سه دانشجو كشته، شماري مجروح و همان روز دهها تن نيز دستگير شدند. سه دانشجوي مقتول مصطفي بزرگ نيا 21 ساله، شريعت رضوي و احمد قندچي بودند. همزمان با دانشگاه تهران در چند دبيرستان پايتخت و منطقه بازار نيز تظاهرات صورت گرفت كه جمعي از دانش آموزان دبيرستان ها از جمله دارالفنون هم دستگير شدند. آيت الله كاشاني پس از اطلاع از تجديد مناسبات با انگلستان، اين عمل را يك ننگ تاريخي خوانده و روز تجديد برقراري مناسبات با امپرياليسم را روز عزاي ملي اعلام كرده بود. فرماندار نظامي تهران هفدهم آذر 1332 كه دانشگاه تعطيل بود 25 تن از دستگير شدگان را به جزيره خارك تبعيد كرد.

متعاقب رويداد خونين 16 آذر، دولت وقت از شوراي دانشگاه خواست كه هواداران جبهه ملي را از رياست و معاونت دانشكده ها عزل كند و به مدرسان مخالف دولت (كودتا و عامل تجديد نفوذ لندن و واشنگتن و ضديت با مسكو همسايه) اخطار دهد و بگويد كه دانشگاه و مدرسه جاي درس و مشق است، نه سياست!.

خشونت و زورگويي دولت كودتا در 16 آذر 1332 (دسامبر 1963) بقدري غير انساني بود كه از آن پس ملت ايران تا سال 1357 (سال انقلاب) هرسال ياد آن روز خون آلودرا به صورت غير علني و خشم آلود برگزار مي كرد و گروهي هم دستگير مي شدند و از سال انقلاب تاكنون به صورت علني و فراگير كه مراسم اين روز در اين 55 سال، هرسال هم نسبت به سال پيش پررنگتر شده است. شوراي امنيت از جمهوري اسلامي خواست که پرسنل ديپلماتيک آمريکا را آزاد کند که عملا نپذيرفت 14 آذرماه 1358 ( 15 آذر به وقت ايران ) و يك ماه پس از تصرف سفارت آمريكا در تهران و به گروگان گرفته شدن كاركنان آن ، شوراي امنيت سازمان ملل به اتفاق آراء از جمهوري اسلامي خواست كه بي درنگ گروگانهاي آمريكايي را كه پرسنل ديپلماتيك بودند آزاد سازد و به ايشان اجازه خروج از ايران بدهد و دو كشور اختلافهاي خود را در چارچوب منشور ملل از راههاي مسالمت آميز حل كنند.

اين مصوبه عملا پذيرفته نشد و گروگانها تا سيزده ماه و چند روز بعد آزاد نشدند.

به دستور كارتر رئيس جمهور وقت آمريكا تا نيمه آذر 1358 شمار كشتي هاي نظامي آمريكا در خليج فارس به 21 فروند رسيده بود كه شوروي ، قدرت رقيب ، هم به همين تعداد ناو جنگي در برابر آنها مستقر ساخته بود و اين موازنه قوا باعث مي شد كه دولتهاي كوچكتر ترسي از نتايج اقدامات خود نداشته باشند ، زيرا كه دو ابر قدرت وقت يكديگر را خنثي مي كردند و ديگران تا حدي زياد آسوده خاطر مي زيستند.

ترور خواهرزاده شاه به دست فدائيان اسلام در پاريس شهريار15 آذرماه 1358 اعلام شد كه شهريار شفيق خواهرزاده 34 ساله شاه سابق، پسر اشرف از شوهر دوم و افسر سابق نيروي دريايي ايران هنگامي كه دريك خيابان پاريس پياده به سوي خانه مادرش در حركت بود به دست مردي جوان كه كلاه موتوسيكلت سواري بر سر داشت و به او نزديك شده بود با شليك گلوله كشته شده و تيرانداز با موتوسيكلتي كه در انتظار وي بود فرار كرده است. يك روز بعد، روزنامه اطلاعات (شماره 16020 ـ 17 آذر ،صفحه آخر) به نقل از شيخ صادق خلخالي نوشت كه شهريار شفيق به دست اعضاي جمعيت فدائيان اسلام ترور شد.

در قلمرو انديشه روزي كه ماندلاي بزرگ و دوست مردم بازداشت شد نلسون رالي هلا هلا ماندلا كه از او به عنوان يك « داور جهاني » نام برده مي شود ، بزرگ مردي كه توانست بدون خونريزي به تبعيض نژادي و حكومت اقليت سفيد پوست مهاجر هلندي بر وطن خود پايان دهد و كسي هم آسيب نديد و حتي مجازات نشد ششم دسامبر سال 1956 با 156 تن ديگر از رهبران جنبش حقوق مدني سياهپوستان شد. ششم دسامبر ياد آور تغيير زندان او در سال 1988 است كه در اين روز به يك زندان « كيپ تاون » منتقل شد.

ماندلا كه تنها به دليل مبارزه براي رفع تبعيض و احقاق حقوق هموطنانش 27 سال از عمر خود را در زندان با اعمال شاقه از دست داد در دادگاهي كه او را محاكمه مي كرد گفت :

من بر ضد تبعيض گام برداشته ام ، خواه اين تبعيض از سوي سياه و خواه از طرف سفيد اعمال شود . من براي ايجاد جامعه اي تلاش كرده ام كه در آن آزادي و دمكراسي وجود داشته و هرفرد در آن از حقوق يكسان و فرصت هاي برابر برخوردار باشد و مردم در كنار هم با هماهنگي و مسالمت زندگاني كنند .

هنگامي كه به او گفتند كه اگر قول دهد از مبارزه دست بردارد مجازات حبس ابد اورا به زندان كوتاه مدت تبديل خواهند كرد نپذيرفت و در زير پرونده مربوط نوشت كه سازش بر سر حقوق مردم را نخواهد پذيرفت .ا ودر زندان جزيره« روبن » از بام تا شام چكش بر سنگ زد كه به بيماري سل و آسيب ديدگي چشم دچار شد و سر انجام فشار همان مردمي كه وي به آنان خيانت نكرد باعث رهايي او از زندان شد كه پس از آن از طريق مسالمت آميز به رژيم معروف به « آپارتيد» پايان داد ، حاكميت را به اكثريت سپرد و آنان هم اورا به رياست كشور برگزيدند و بيش از يك دوره هم اين مقام را نپذيرفت .

وي با اين كه افكار سوسياليستي دارد اجازه مصادره اموال كسي را نداد و با اجراي طرح « اعتراف كن ، پوزش بخواه و عفو شو » اجازه نداد كه كسي هم مجازات شود و با اعمال يك سياست مدبرانه اينك سياه و سفيد در فدراسيون آفريقاي جنوبي در كنار هم در آرامش زندگي مي كنند . اگر اين وضعيت امروز آفريقاي جنوبي را با اوضاع زيمبابوه مقايسه كنيم مي بينيم كه ماندلا چه هنر بزرگي كرده است و بي جهت نيست او را پدر افريقاييان و برادر مردم ساير قاره ها مي خوانند.

ماندلا كه در 18 ژوئيه 1918 در يك شهرك كوچك فدراسيون آفريقاي جنوبي به دنيا آمده است اينك در همين شهرك دوران بازنشستگي خود را مي گذراند و مي گويد كه از تماشاي غروب آفتاب همراه با آهنگ چايكوفسكي لذت مي برد .

وي مي گويد كه سوسياليسم كه تنها راه سعادت بشر است هنوز در مرحله آرزو است . بازنشسته بودن ماندلا دليل آن نشده است كه به ستمگري پرخاش نكند و از شركت در نشستهاي به خاطر صلح اجتناب جويد و نامه هاي پر از شكوه و شكايت مردم از سراسر جهان را نخواند . وي در سالهاي 2001 و 2002 بارها نگراني خود را از برهم خوردن نظم جهاني اعلام داشت . وي از هواداران موازنه قدرت در جهان است . در قلمرو دموکراسي چگونگي بحران دمکراسي در اوکراين (انقلاب مخملي طرح غرب) در پنجم دسامبر 2004 پنجم دسامبر 2004 در پي مسكوت گذارده شدن پيشنهاد تجديد نظر در قانون انتخابات اوكراين از سوي نمايندگان پارلمان اين كشور و تعطيل كردن جلسات به مدت ده روز، اثر کوچکي از شکست يوشچنكو نامزد هوادار غرب و در نتيجه طرح انقلاب مخملي اين بلوک و پيروزي مسکو به چشم خورد. با اين مختصر شکست، برخي از رسانه هاي بلوك غرب بردامنه يكطرفه نويسي مطالب خود درباره بحران انتخاباتي اوكراين افزودند و پيشتاز همه آنها، نيويورك تايمز (متعلق به يک خانواده از يهوديان آمريکا) در شماره 5 دسامبر خود همه اش درباره يوشچنكو و در تبليغ براي كارهاي وي ــ از تبديل اقتصاد اوكراين از سوسياليستي به اقتصاد بازار آزاد تا ايجاد پول اختصاصي اوكراين «هريونيا» نوشته بود. يوشچنكو پس از فروپاشي شوروي، مدتي رئيس بانك مركزي اوكراين بود و در اين سمت توجه قدرتهاي غربي را به خود جلب كرده بود، همچنان كه در دوران حكومت شوروي خودرا وفادار به سوسياليسم و نظام شوروي قالب كرده بود! و مقام بانكي مهمي را در آن نظام به دست آورده بود.

هواداران يوشچنكو در پارلمان كه اكثريت را در دست نداشتند پيشنهاد كرده بودند كه قانون انتخابات مورد تجديد نظر قرار گيرد و تركيب كميسيون انتخابات كه بزعم آنان عامل تقلب بوده است تغيير كند تا راي ديوان عالي مبني بر برگزاري يك انتخابات ديگر تحقق يابد كه نمايندگان كمونيست، سوسياليست و هواداران كوچما در آخرين جلسه پيش از تعطيل، آن را مسكوت گذاشتند. به اين ترتيب انتخابات 26 دسامبر بايد طبق مقررات جاري انجام مي گرفت که اگر چنين مي شد يانوكوويچ پيروز مي شد.

در اين ميان، كوچما دست به يك ضد حمله زده، پيشدستي كرده و از غرب خواسته بود كه ناظران خود را، البته آنان كه شهرت بي طرفي و انصاف داشتند، به اوكراين بفرستد تا بر انتخابات 26 دسامبر 2004 (تكرار انتخابات دور دوم) نظارت كنند و هرچه ناظر بيشتر، بهتر!.

روز پيش از اين وضعيت (چهارم دسامبر)، و اين بار اين هواداران يانوكوويچ بودند كه جاي تظاهر كنندگان هوادار يوشچنكو را در ميدانهاي شهرهاي اوکراين گرفته بودند. آنان شعار مي دادند: با تظاهرات خياباني و محاصره عمارات دولتي و فشار نبايد نمايندگان پارلمان را مجبور به اقدام و وضع قانون كرد كه اين عمل خلاف اصول دمكراسي و همانا بكار بردن زور و استبداد است. ساير ملل براي نجات خود، معاونش را به ميان مردم خشمگين افكند تا او را بكشند!

كومودوس ششم دسامبر سال 189 ميلادي كومودوس امپراتور وقت روم كه با اعتراض شديد مردم شهر «رم» و شورش ايشان به خاطر كمبود گندم و گران شدن نان رو به رو شده بود براي جلب نظر اتباع کشور نسبت به خود و به علاوه راحت شدن از دست معاونش كه از سوي سناي روم به او تحميل شده بود هنگامي كه شنيد رمي هاي خشمگين پشت ديوار كاخ او اجتماع كرده و تظاهرات مي كنند به اتفاق معاونش «كلياندر» به بالكن كاخ رفت و خطاب به مردم حق را به جانب آنان داد و گفت كه عامل كمبود گندم را تا چند لحظه ديگر به شما مي سپارم و سپس به محافظانش دستور دادكه «كلياندر» را از بالكن به ميان مردم افكنند و مردم هم اورا قطعه ــ قطعه كردند!.

كومودوس معاون قبلي خودرا هم به جرم خيانت اعدام كرده بود و اجازه نداد كه سنا براي او معاوني ديگر انتخاب كند. علت تعيين معاون براي امپراتور اين بود كه كومودوس بيشتر وقت خود را صرف خوشگذراني و تماشاي كارهاي گلادياتورها مي كرد و به امور كشور نمي رسيد و فساد اداري كه نمونه اش گراني نان بود نتيجه همين بي اعتنايي او به خدمات عمومي بود. كومودوس در به جان هم انداختن گلادياتورها كه اسيران جنگ ها بودند و كشته شدن آنان به دست يكديگر به قدري افراط مي كرد كه گاهي هم خود او با ارابه به ميان گلادياتورها مي رفت و آنان را مي كشت!.

وي بعدا نام خود را هم بر شهر قديمي رم نهاد و اين شهر را "كوموديانا" ناميد. همين كارها سبب شد كه در31 دسامبر سال 192 ميلادي يك افسر گارد وارد گرمابه كومودوس شود و اورا كه سر گرم استحمام بود بكشد. شانس رومي ها در زمان كومودوس اين بود كه شاه وقت ايران بلاش سوم مردي صلح طلب بود و خود را سرگرم جمع آوري قطعات «اوستا» در يك كتاب كرده بود. فعاليت هاي سياسي ـ اقتصادي جهاني پوتين در اواخر سال 2004 - ديدار از ترکيه ولاديمير پوتين رئيس جمهور وقت روسيه در ادامه يک رشته فعاليت (در آن زمان؛ تازه) که از دو ماه پيش آن را آغاز كرده بود و مفسران غرب آن را هجوم سياسي ـ اقتصادي پوتين ناميده بودند 5 دسامبر 2004 وارد تركيه شد تا بکوشد ميان دو دولت دوستي و حسن تفاهم برقرار شود. تركيه آخرين حد كنوني پيشروي «ناتو» در شرق است. وي نخستين رهبر مسكو بود كه از تركيه ديدن کرد. پوتين در ديدار دو روزه خود كه متعاقب سفر هند صورت گرفت تلاش كرد كه مبادلات و همكاريهاي اقتصادي تركيه و روسيه گسترش يابد. پوتين قبلا از آسياي ميانه، چين، كشورهاي آمريكاي لاتين ديدن كرده بود و بعدا هم به چند كشور ديگر رفت.

پوتين كه به همه اختلافات مرزي روسيه با چين پايان داده است از گسترش همكاري هاي تكنولوژيك روسيه و هند به عنوان گام مهمي براي پيشرفت ياد كرده بود.

خبرگزاري هاي غرب كه كنترل خبرها را به دست دارند همه جا در ذيل خبر ديدار پوتين از تركيه، تاريخچه مناسبات بحراني دو كشور را ذكر كرده و شرح جنگهاي آنها را بر سر قفقاز، منطقه درياي سياه و بالكان در طول قرون 18، 19 و 20 را آورده بودند كه منجر به كوچك قلمرو تركيه (عثماني سابق) و شكستهاي متوالي آن شده بود. وقتي كه ديكته گران كاپيتاليسم، خود از آن عدول مي كنند! - پرداخت پول از جيب مردم به خودروسازان نام هايي که روزگاري معروفيت جهاني داشتند و نماد ايالات متحده آمريکا بودند

در دسامبر 2009 در حالي كه براي خودروهاي ساخت اروپا و آسياي شرقي، متقاضيان خريد در صف نوبت قرارگرفته بودند و براي برخي از مدلها، اين نوبتها شش ماهه بود و خودروسازان آن مناطق از جستجو براي استخدام مهندس و تكنيسين باز نايستاده اند، سه كارخانه اتومبيلسازي آمريكا (جنرال موتورز، فورد و كرايسلر ـ جيپ) در آستانه ورشكستگي قرار گرفته و دست التماس به سوي دولت دراز كرده بودند. فروش محصولات اين سه كارخانه كه تا سال 1966 در جهان كولاك مي كرد و از نظر اتومبيلرانان، خودرو ساخت آمريكا حرف نداشت، در طول سال 2008 تا 37 درصد كاهش يافته بود زيرا كه محصول اين سه کارخانه قادر به رقابت با اتومبيلهاي ساخت اروپا و آسياي شرقي نيست. علت موفق نبودن اقتصاد چين تا سال 1982 اين بود كه از ادامه كار كارخانه هاي ورشكست حمايت مي كردند، همان كاري را كه انگلستان تا اواخر قرن 19 (پيش از انقلاب صنعتي) انجام مي داد. آمريكا منتقد روش پيشين چين و انگلستان بود و استدلال مي كرد كه يك كارخانه ورشكست بايد تعطيل و يا ادامه فعاليت آن با مديريت تازه زير نظر دادگاه ويژه امور ورشكستي قرار گيرد، ولي اينك مي خواهد به سه كارخانه در شرف ورشكستگي خود كمك كند و آن هم از جيب مردم! كه عدول از كاپيتاليسمي است كه اين دولت مبلّغ آن بوده است.

مديران اين سه كارخانه كه هركدام دستمزد و پاداش سالانه ميليوني دارند نوامبر 2008 با جت هاي اختصاصي کمپاني خود به واشنگتن رفته بودند و از كنگره (قوه مقننه آمريکا) درخواست 25 ميليارد دلار پول براي نجات شرکت و اصطلاحا «بيل اوت» كرده بودند كه روزنامه ها موضوع جتهاي اختصاصي آنان را پيش كشيدند و كنگره جرات پرداخت نكرد و خواست كه بروند و جزئيات را بياورند. آنان بار دوم با خودرو ـ خودرو برق و بنزيني ـ به واشنگتن و كنگره مراجعه و 34 ميليارد دلار مطالبه كردند! (معادل درآمد يك سال يك كشور صادركننده نفت). تا بازگشت آنان به واشنگتن، كارچاق كن ها (لابي گرها كه عمدتا مقامات متنفذ سابق هستند) دست بكار شدند و اعضاي مخالف كنگره را كه هركدام 20 تا 40 سال نماينده و سناتور هستند (دمكراسي را ببين!) ملاقات! كردند و كنگره اين بار راضي به دادن کمک از جيب مردم (ماليات دهندگان) شدند.

گروهي از بيکاران آمريکا که در صف نوبت براي تسليم رزمه براي يافتن کار ايستاده اند (چهارم دسامبر 2008 ايالت نيوجرزي)

برخي ديگر از رويدادهاي 6 دسامبر

1240: 23 سال پس از مرگ چنگيز خان ، باتو خان مغول شهر « كي اف » در اوكراين را تصرف و ويران ساخت.

1862: به دستور آبراهام لينكلن رئيس جمهوري وقت آمريكا 39 سرخپوست( بوميان و مالکان اصلي آمريکا ) از قبيله « سو » به دار آويخته شدند. شهرت لينکلن به خاطر صدور اعلاميه لغو بردگي سياهپوستان است.

1877: 1877 : واشنگتن پست نخستين شماره خودرا منتشر كرد .

1917: فنلاند از روسيه جدا و اعلام استقلال كرد كه اين روز درعين حال روزملي فنلانديي ها است .

1923: کلوين كوليج رئيس جمهوري وقت آمريكا نخستين رئيس يك كشور بود كه ار راديو نطق كرد .

1954: شاه ايران براي ديدار از آمريكا وارد واشنگتن شد. پنج روز پيش از اين سفر جورج آلن معاون وزير خارجه آمريكا به تهران آمده بود و با شاه مداكره كرده بود.

ویرایش شده توسط tehsky
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- جنگ خونین و مهم آسیای صغیر میان دو مدعی نیرومند رهبری امپراتوری روم اتفاق افتاد .در این جنگ ،ژول سزار ،سردار پیروز و رهبر ملت روم علیه" فارناس "که قصد ایجاد نوعی دیکتاتوری در امپراتور روم قدیم داشت میجنگید .گرچه جمعی از سپاهیان" پمپه "که قبلاش از ژول سزار شکست خورده بودند در این جنگ علیه سزار میجنگیدند ،با این همه فارناس مغلوب شد

- "ونزوئلا "یکی از ممالک معتبر امروزی آمریکای جنوبی به طور کامل توسط" آلونسو - دو - جدا "دریانورد و مکتشف معروف اسپانیایی کشف شد و چون اهالی دهکدهای که کاشف اسپانیایی به آن برخورد کرده بود خانههای خود را روی آب ساخته بودند ،وی آنجا را" ونزوئلا" "ونیز کوچک "معنی میداد .ونزوئلا تا روز 26 اوت 1821 تحت سلطه اسپانیا بود

- کودتای ارتش انگلستان علیه پارلمان آن کشور که دوره اول جنگهای داخلی را علیه شارل اول پیروز شده بودند ،اتفاق افتاد .نمایندگان پارلمان بعد از اسارت شارل اول روز 30 ژانویه 1647 میلادی طرفدار او شده بودند ولی ارتش خواهان محاکمه و اعدام او بود .در کودتای این روز 140 وکیل طرفدار شارل اول اخراج شدند و بقیه ،راصی به محکومیت شاه دادن و او روز 9 فوریه 1649 میلادی اعدام شد.

- "وارن هاستینگز "سیاستمدار بزرگ انگلیسی در یکی از نجیبترین و معروفترین خانوادههای انگلستان قدم به عرصه وجود گذاشت .زادگاه وی شهر چرچیل ،در حوالی" اوکسفورد "بود .در جوانی در پی کسب نام و شهرت افتاد و در این راه چندان موفق شد که کمتر کسی به آن درجه از توفیق رسیده است .وی به سال 1818 بعد از 86 سال زندگی بدرود حیات گفت.

- سلطنت" الیزابت "ملکه نامدار روسیه در قرن هجدهم میلادی به کمک افسران و فرماندهان ارتش روسیه که هنوز به پطر کبیر وفادار بودند آغاز شد زیرا ،الیزابت دختر پطر کبیر و" کاترین اول "بود .الیزابت روز 17 نوامبر 1709 میلادی در مسکو قدم به عرصه وجود گذاشته بود .این امپراتوریس نامدار ،روز 5 ژانویه 1762 میلادی بدرود حیات گفت .

- پیروزی درخشان" لوتن "در محلی به همین نام در جریان جنگهای 7 ساله میان اتریش و پروس و فرانسه و انگلیس نصیب سپاهیان فردریک دوم پادشاه پروس شد و این بار ،حریف پروسیها ،اتریشیها بودند .یک ماه قبل از پیروزی" لوتن "پروسیها با یک جنگ عالی موفق شده بود که فرانسویها را در روسباخ شکست دهند .پیروزی" لوتن "را آخرین پیروزیهای پروس باید محسوب کرد.

- "ویکتور امانوئل دوم "اولین پادشاه رسمی سراسر ایتالیای متحد ،پس از 58 سال زندگی و 29 سال سلطنت بر جزیره ساردنی و سراسر ایتالیا ،بدرود حیات گفت .این پادشاه که در پرتو خدمات او اتحاد ایتالیا عملی شد ،روز 16 اوت 1820 میلادی در" تورینو "متولد شده و روز 7 نوامبر 1849 میلادی وفات یافته بود .بعد از او پسرش هومبرت اول به سلطنت رسید .به روز 16 اوت 1820 مراجعه شود

- "بخارست "پایتخت زیبای کشور رومانی در جریان جنگهای بینالملل اول توسط سپاهیان آلمانی به فرماندهی ژنرال معروف" ماکنزن "تسخیر شد .رومانی که تا روز 27 اوت همان سال بیطرف بود ،در این روز به آلمان و اتریش اعلان جنگ داد و در نتیجه آلمانیها از روز اول سپتامبر 1916 به رومانی حمله کردند و پس از چند شکست سخت در این روز بخارست تصرف ش .

- حمله بزرگ نیروهای ارتش سرخ شوروی در جنگ مسکو علیه نیروهای آلمان نازی آغاز شد .حمله بزرگ روسها موقعی آغاز میشد که آلمانیها در حمله بزرگ قبلی خود که از روز 15 نوامبر همان سال ادامه داشت و به نبرد تانکها معروف بود شکست خورده بودند .این حمله به سبب افزونی نیروهای روسی و در هم شکستن روحیه عمومی آلمانیها به شکست نازیها تمام شد.

- اولین عملیات احداث یکی از مهمترین و طولانیترین تونلهای دنیا در ایتالیا آغاز شد .این تونل که زیر کوه) مون بلان (مرتفعترین کوههای فرانسه قرار گرفته 6 کیلومتر طول دارد و دو کشور ایتالیا و فرانسه را از زیر آن کوه به هم مربوط میکند عملیات احداث این تونل پس از 6 سال تلاش مداوم سرانجام روز 14 اوت 1962 میلادی پایان یافت.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

-

۱۳۸۴ - سقوط هواپیمای سی-۱۳۰ کشور ایران، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد، که در این حادثه، ۹۴ نفر شامل نیروی نظامی سپاه و ارتش ایران و خبرنگاران، جان باختند.

- درگذشت حاج سيد محمود شاهرودي

- تولد زين العابدين رهنما مفسر قرآني

- واگذاري امتياز روزنامه ستاره ايران به " ميرزا يوسف خان اعتصام زاده "

- درگذشت آيت ا ...ميرزا حبيب ا ...مجتهد خراساني

- توقيف نشريه طنز " کلثوم ننه "

- تحصن جمعي از روزنامه نگاران و مديران مطبوعات در مجلس شوراي ملي به دليل عدم امنيت جاني و - مالي

- توقيف نشريه صرير به دستور شهرباني

- تفکيک وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه

- انتشار نشريه ماهانه صنعت چاپ ، بولتن رسمي سنديکاي چاپخانه هاي مرکزي

- شهادت سرتيپ خلبان احمد کشوري( منطقه ميمک )

- پناهندگي 28 تن از اسراي عراقي

- تخريب مسجد بابري توسط هندوهاي متعصب

- آغاز به کار شبکه جهاني جام جم

- درگذشت دانشمند بزرگ ابن خياط ، ابوبکر محمدبن احمد بن منصور

- انتشار و توقيف نشريه ايران نوين به مديريت " سيد محمد افجه "

- شهادت " شيخ محمد خياباني "

- اشغال " بخارست " توسط ارتش آلمان

- استقلال فنلاند و روز ملي اين کشور

- زنداني شدن نيکلاي دوم و خانواده سلطنتي در " توبولسک "

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
  • اضافه کردن...