رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

برنامه ي كامل ليگ برتر


amid

ارسال های توصیه شده

* هفته اول (11 و 12 مرداد ماه)

پرسپوليس - ملوان بندرانزلي

داماش گيلان- صنعت نفت آبادان

فجر سپاسي شيراز - نفت تهران

فولاد خوزستان - شاهين بوشهر

مس کرمان - شهرداري تبريز

سايپا - مس سرچشمه

سپاهان - استقلال

راهآهن- ذوبآهن

تراکتورسازي تبريز - صباي قم

* هفته دوم (16 و 17 مرداد ماه)

شاهين بوشهر - پرسپوليس

استقلال - داماش گيلان

ملوان بندرانزلي - راهآهن

صنعت نفت آبادان - فجر سپاسي شيراز

نفت تهران - مس کرمان

مس سرچشمه - فولاد خوزستان

صباي قم- سپاهان

ذوبآهن - تراکتورسازي تبريز

شهرداري تبريز - سايپا

* هفته سوم (20 و 21 مرداد ماه)

پرسپوليس - شهرداري تبريز

فجر سپاسي شيراز - داماش گيلان

ملوان بندرانزلي- مس سرچشمه

تراکتورسازي تبريز - شاهين بوشهر

مس کرمان - استقلال

سپاهان - صنعت نفت آبادان

سايپا - ذوبآهن

راهآهن - صباي قم

فولاد خوزستان - نفت تهران

* هفته چهارم (25 و 26 مرداد ماه)

مس سرچشمه - پرسپوليس

داماش گيلان - تراکتورسازي تبريز

شاهين بوشهر - ملوان بندر انزلي

استقلال - فجر سپاسي شيراز

صنعت نفت آبادان - مس کرمان

ذوبآهن - فولاد خوزستان

صباي قم- سايپا

شهرداري تبريز - سپاهان

راهآهن - نفت تهران

*هفته پنجم ( اول و دوم شهريور)

پرسپوليس - صنعت نفت آبادان

سايپا - داماش گيلان

ملوان بندرانزلي- ذوبآهن

مس کرمان - فجر سپاسي شيراز

شاهين بوشهر - صباي قم

راه آهن - مس سرچشمه

سپاهان - نفت تهران

تراکتورسازي تبريز - شهرداري تبريز

فولاد خوزستان - استقلال

* بين هفته پنجم و ششم اردوي تيم ملي و مقدماتي جام جهاني 2014 برگزار ميشود.

*هفته ششم (18 و 19 شهريور )

ذوب آهن - پرسپوليس

داماش گيلان - مس کرمان

صباي قم - ملوان بندرانزلي

فجر سپاسي شيراز - سپاهان

مس سرچشمه - شاهين بوشهر

نفت تهران - سايپا

استقلال - تراکتورسازي تبريز

شهرداري تبريز - راهآهن

صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان

* هفته هفتم (25 و 26 شهريور )

پرسپوليس - استقلال

سپاهان - داماش گيلان

ملوان بندر انزلي - صنعت نفت آبادان

راهآهن - فجر سپاسي شيراز

شاهين بوشهر - ذوب آهن

سايپا - مس کرمان

مس سرچشمه - صباي قم

تراکتورسازي تبريز - نفت تهران

فولاد خوزستان - شهرداري تبريز

* 24 شهريور مرحله يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا برگزار ميشود.

* هفته هشتم (3 و 4 مهر)

فجر سپاسي شيراز - پرسپوليس

داماش گيلان - راهآهن

نفت تهران - ملوان بندرانزلي

شهرداري تبريز - شاهين بوشهر

مس کرمان - سپاهان

ذوب آهن - مس سرچشمه

استقلال - سايپا

فولاد خوزستان - صباي قم

صنعت نفت آبادان - تراکتورسازي تبريز

* هفته نهم (8 و 9 مهر ماه)

پرسپوليس - صباي قم

شاهين بوشهر - داماش گيلان

ملوان بندر انزلي - استقلال

فولاد خوزستان - فجر سپاسي شيراز

تراکتورسازي تبريز - مس کرمان

مس سرچشمه - شهرداري تبريز

سايپا - سپاهان

ذوب آهن - نفت تهران

راه آهن - صنعت نفت آبادان

* هفته دهم (21 و 22مهر ماه)

مس کرمان - پرسپوليس

داماش گيلان - فولاد خوزستان

شهرداري تبريز - ملوان بندرانزلي

فجر سپاسي شيراز - سايپا

نفت آبادان - شاهين بوشهر

نفت تهران - مس سرچشمه

سپاهان - تراکتورسازي تبريز

صباي قم - ذوب آهن

استقلال - راهآهن

* بين هفته نهم و دهم اردوي ششم تيم ملي برگزار ميشود. 15مهر ماه روز فيفا است و 19 مهر ماه مقدماتي جام جهاني برگزار خواهد شد.

* هفته يازدهم ( 28 و 29 مهر ماه)

پرسپوليس - نفت تهران

ملوان بندر انزلي - داماش گيلان

شاهين بوشهر - فجر سپاسي شيراز

فولاد خوزستان - مس کرمان

مس سرچشمه - صنعت نفت آبادان

راه آهن - سپاهان

ذوب آهن - استقلال

تراکتورسازي تبريز - سايپا

صباي قم - شهرداري تبريز

* سوم آبان جام حذفي برگزار ميشود.

* هفته دوازدهم ( 9 و 10 آبان)

داماش گيلان - پرسپوليس

سپاهان - ملوان بندر انزلي

فجر سپاسي شيراز - تراکتورسازي تبريز

نفت تهران - شاهين بوشهر

مس کرمان - راه آهن

استقلال - مس سرچشمه

شهرداري تبريز - ذوب آهن

فولاد خوزستان - سايپا

صنعت نفت آبادان - صباي قم

* اردوي هفتم تيم ملي بين هفته دوازدهم و سيزدهم و 11 آبان مقدماتي جام جهاني برگزار ميشود.

* هفته سيزدهم (26- 27 و 28 آبان )

پرسپوليس - سپاهان

مس سرچشمه - داماش گيلان

ملوان بندرانزلي - فجر سپاسي شيراز

شاهين بوشهر - مس کرمان

ذوب آهن - صنعت نفت آبادان

راهآهن - سايپا

صباي قم - استقلال

فولاد خوزستان - تراکتورسازي تبريز

شهرداري تبريز - نفت تهران

* هفته چهاردهم ( 8 و 9 آذر ماه)

سايپا - پرسپوليس

داماش گيلان - ذوبآهن

مس کرمان - ملوان بندر انزلي

مس سرچشمه - فجر سپاسي شيراز

استقلال - شاهين بوشهر

سپاهان - فولاد خوزستان

نفت تهران - صباي قم

تراکتورسازي تبريز - راه آهن

صنعت نفت آبادان - شهرداري تبريز

* مرحله سوم جام حذفي بين هفتههاي چهاردهم و پانزدهم برگزار ميشود.

* هفته پانزدهم (18 و 19 آذر ماه)

پرسپوليس - تراکتورسازي تبريز

داماش گيلان- صباي قم

ملوان بندرانزلي - سايپا

ذوب آهن - فجر سپاسي شيراز

شاهين بوشهر- سپاهان

مس کرمان - مس سرچشمه

شهرداري تبريز - استقلال

فولاد خوزستان - راهآهن

نفت تهران - نفت آبادان

* هفته شانزدهم (22 و 23 آذر )

راهآهن - پرسپوليس

داماش گيلان - نفت تهران

فولاد خوزستان - ملوان بندر انزلي

شهرداري تبريز - فجر سپاسي شيراز

سايپا - مس کرمان

مس سرچشمه - صباي قم

تراکتورسازي تبريز - سپاهان

استقلال- صنعت نفت آبادان

سپاهان - ذوب آهن

* هفته هفدهم ( 27 و 28 آذر ماه)

پرسپوليس - فولاد خوزستان

شهرداري تبريز - داماش گيلان

ملوان بندرانزلي - تراکتورسازي تبريز

صباي قم - فجر سپاسي شيراز

شاهين بوشهر - راهآهن

ذوب آهن - مس کرمان

مس سرچشمه - سپاهان

صنعت نفت آبادان - صباي قم

نفت تهران - استقلال

گفتنی است، از 28 آذر تعطيلات نيمفصل آغاز و نيم فصل دوم رقابتهاي ليگ برتر 15 دي شروع ميشود.

تاريخ برگزاري دور برگشت ليگ برتر نيز به شرح زير است:

* هفته هجدهم ( 15 و 16 دي ماه)

* هفته نوزدهم (20 و 21 دي )

* هفته بيستم (29 و 30 دي)

* هفته بيست و يکم (6 و 7 بهمن ماه)

* هفته بيست و دوم ( 18 و 19 بهمن ماه)

* هفته بيست و سوم (25 و 26 بهمن )

* هفته بيست و چهارم ( اول اسفند)

* هفته بيست و پنجم (19 و 20 اسفند)

* هفته بيست و ششم (28 و 29 اسفند)

* هفته بيست و هفتم ( 10 و 11 فروردين 91)

* هفته بيست و هشتم ( 18 و 19 فروردين91)

* هفته بيست و نهم ( 24 و 25 فروردين )

* هفته سيام ( اول و دوم ارديبهشت)

* هفته سي و يکم ( 7 و 8 ارديبهشت )

* هفته سي و دوم (15 ارديبهشت)

* هفته سي و سوم (22 ارديبهشت)

* هفته سي و چهارم و پاياني ( 29 ارديبهشت)

 

ویرایش شده توسط amid
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...