رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

دانلود mp3 کامل قرآن کریم


ارسال های توصیه شده

Download 001fatiha_01.mp3 - Sura 1 - Al Fatiha 'The Opening' - Ayaat 1 to 7 (end)

Download 002baqarah_01.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 1 to 25 Download

002baqarah_02.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 26 to 43 Download

 

002baqarah_03.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 44 to 59 Download

002baqarah_04.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 60 to 74 Download

002baqarah_05.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 75 to 91 Download

002baqarah_06.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 92 to 105 Download

002baqarah_07.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 106 to 123 Download

002baqarah_08.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 124 to 141 Download

002baqarah_09.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 142 to 157 Download

002baqarah_10.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 158 to 176 Download

002baqarah_11.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 177 to 188 Download

002baqarah_12.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 189 to 202 Download

002baqarah_13.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 203 to 218 Download

002baqarah_14.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 219 to 232 Download

002baqarah_15.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 233 to 242 Download

002baqarah_16.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 243 to 252 Download

002baqarah_17.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 253 to 262 Download

002baqarah_18.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 263 to 271 Download

002baqarah_19.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 272 to 282 Download

002baqarah_20.mp3 - Sura 2 - Al Baqarah 'The Cow' - Ayaat 283 to 286 (end) Download

003aleimran_01.mp3 - Sura 3 - Ale Imran 'The Family of Imran' - Ayaat 1 to 14 Download

003aleimran_02.mp3 - Sura 3 - Ale Imran 'The Family of Imran' - Ayaat 15 to 32 Download

003aleimran_03.mp3 - Sura 3 - Ale Imran 'The Family of Imran' - Ayaat 33 to 51 Download

003aleimran_04.mp3 - Sura 3 - Ale Imran 'The Family of Imran' - Ayaat 52 to 74 Download

003aleimran_05.mp3 - Sura 3 - Ale Imran 'The Family of Imran' - Ayaat 75 to 92 Download

003aleimran_06.mp3 - Sura 3 - Ale Imran 'The Family of Imran' - Ayaat 93 to 112 Download

003aleimran_07.mp3 - Sura 3 - Ale Imran 'The Family of Imran' - Ayaat 113 to 132 Download

003aleimran_08.mp3 - Sura 3 - Ale Imran 'The Family of Imran' - Ayaat 133 to 152 Download

003aleimran_09.mp3 - Sura 3 - Ale Imran 'The Family of Imran' - Ayaat 153 to 170 Download

003aleimran_10.mp3 - Sura 3 - Ale Imran 'The Family of Imran' - Ayaat 171 to 185 Download

 

003aleimran_11.mp3 - Sura 3 - Ale Imran 'The Family of Imran' - Ayaat 186 to 200 (end)

Download 004nisa_01.mp3 - Sura 4 - An Nisa 'The Women' - Ayaat 1 to 11 Download

004nisa_02.mp3 - Sura 4 - An Nisa 'The Women' - Ayaat 12 to 23 Download 004nisa_03.mp3

- Sura 4 - An Nisa 'The Women' - Ayaat 24 to 35 Download 004nisa_04.mp3 -

 

Sura 4 - An Nisa 'The Women' - Ayaat 36 to 57 Download 004nisa_05.mp3 - Sura 4 - An Nisa

 

'The Women' - Ayaat 58 to 73 Download 004nisa_06.mp3 - Sura 4 - An Nisa 'The Women' -

Ayaat 74 to 87 Download 004nisa_07.mp3 - Sura 4 - An Nisa 'The Women' - Ayaat 88 to 99

Download 004nisa_08.mp3 - Sura 4 - An Nisa 'The Women' - Ayaat 100 to 113 Download

004nisa_09.mp3 - Sura 4 - An Nisa 'The Women' - Ayaat 114 to 134 Download

004nisa_10.mp3 - Sura 4 - An Nisa 'The Women' - Ayaat 135 to 147 Download

004nisa_11.mp3 - Sura 4 - An Nisa 'The Women' - Ayaat 148 to 162 Download

004nisa_12.mp3 - Sura 4 - An Nisa 'The Women' - Ayaat 163 to 176 (end) Download

005maidah_01.mp3 - Sura 5 - Al Ma'idah 'The Food' - Ayaat 1 to 11 Download

005maidah_02.mp3 - Sura 5 - Al Ma'idah 'The Food' - Ayaat 12 to 26 Download

005maidah_03.mp3 - Sura 5 - Al Ma'idah 'The Food' - Ayaat 27 to 40 Download

005maidah_04.mp3 - Sura 5 - Al Ma'idah 'The Food' - Ayaat 41 to 50 Download

005maidah_05.mp3 - Sura 5 - Al Ma'idah 'The Food' - Ayaat 51 to 66 Download

005maidah_06.mp3 - Sura 5 - Al Ma'idah 'The Food' - Ayaat 67 to 81 Download

005maidah_07.mp3 - Sura 5 - Al Ma'idah 'The Food' - Ayaat 82 to 96 Download

005maidah_08.mp3 - Sura 5 - Al Ma'idah 'The Food' - Ayaat 97 to 108 Download

005maidah_09.mp3 - Sura 5 - Al Ma'idah 'The Food' - Ayaat 109 to 120 (end) Download

006anam_01.mp3 - Sura 6 - Al Anam 'The Cattle' - Ayaat 1 to 35 Download

006anam_02.mp3 - Sura 6 - Al Anam 'The Cattle' - Ayaat 36 to 58 Download

 

006anam_03.mp3 - Sura 6 - Al Anam 'The Cattle' - Ayaat 59 to 73 Download

006anam_04.mp3 - Sura 6 - Al Anam 'The Cattle' - Ayaat 74 to 94 Download

006anam_05.mp3 - Sura 6 - Al Anam 'The Cattle' - Ayaat 95 to 110 Download

006anam_06.mp3 - Sura 6 - Al Anam 'The Cattle' - Ayaat 111 to 126 Download

006anam_07.mp3 - Sura 6 - Al Anam 'The Cattle' - Ayaat 127 to 140 Download

006anam_08.mp3 - Sura 6 - Al Anam 'The Cattle' - Ayaat 141 to 150 Download

006anam_09.mp3 - Sura 6 - Al Anam 'The Cattle' - Ayaat 151 to 165 (end) Download

007araf_01.mp3 - Sura 7 - Al A'raf 'The Elevated Places' - Ayaat 1 to 30 Download

007araf_02.mp3 - Sura 7 - Al A'raf 'The Elevated Places' - Ayaat 31 to 46 Download

007araf_03.mp3 - Sura 7 - Al A'raf 'The Elevated Places' - Ayaat 47 to 64 Download

007araf_04.mp3 - Sura 7 - Al A'raf 'The Elevated Places' - Ayaat 65 to 87 Download

007araf_05.mp3 - Sura 7 - Al A'raf 'The Elevated Places' - Ayaat 88 to 116 Download

007araf_06.mp3 - Sura 7 - Al A'raf 'The Elevated Places' - Ayaat 117 to 141 Download

007araf_07.mp3 - Sura 7 - Al A'raf 'The Elevated Places' - Ayaat 142 to 155 Download

007araf_08.mp3 - Sura 7 - Al A'raf 'The Elevated Places' - Ayaat 156 to 170 Download

007araf_09.mp3 - Sura 7 - Al A'raf 'The Elevated Places' - Ayaat 171 to 188 Download

007araf_10.mp3 - Sura 7 - Al A'raf 'The Elevated Places' - Ayaat 189 to 206 (end)

Download 008anfal_01.mp3 - Sura 8 - Al Anfal 'The Spoils of War' - Ayaat 1 to 21 Download

008anfal_02.mp3 - Sura 8 - Al Anfal 'The Spoils of War' - Ayaat 22 to 40 Download 008anfal_03.mp3 - Sura 8 - Al Anfal 'The Spoils of War' - Ayaat 41 to 60 Download 008anfal_04.mp3 - Sura 8 - Al Anfal 'The Spoils of War' - Ayaat 61 to 75 (end) Download 009tawbah_01.mp3 - Sura 9 - At Tawbah 'Repentance' - Ayaat 1 to 18 Download 009tawbah_02.mp3 - Sura 9 - At Tawbah 'Repentance' - Ayaat 19 to 33 Download 009tawbah_03.mp3 - Sura 9 - At Tawbah 'Repentance' - Ayaat 34 to 45 Download 009tawbah_04.mp3 - Sura 9 - At Tawbah 'Repentance' - Ayaat 46 to 59 Download 009tawbah_05.mp3 - Sura 9 - At Tawbah 'Repentance' - Ayaat 60 to 74 Download 009tawbah_06.mp3 - Sura 9 - At Tawbah 'Repentance' - Ayaat 75 to 92 Download 009tawbah_07.mp3 - Sura 9 - At Tawbah 'Repentance' - Ayaat 93 to 110 Download 009tawbah_08.mp3 - Sura 9 - At Tawbah 'Repentance' - Ayaat 111 to 121 Download 009tawbah_09.mp3 - Sura 9 - At Tawbah 'Repentance' - Ayaat 122 to 129 (end) Download 010yunus_01.mp3 - Sura 10 - Yunus 'Jonah' - Ayaat 1 to 10 Download 010yunus_02.mp3 - Sura 10 - Yunus 'Jonah' - Ayaat 11 to 25 Download 010yunus_03.mp3 - Sura 10 - Yunus 'Jonah' - Ayaat 26 to 52 Download 010yunus_04.mp3 - Sura 10 - Yunus 'Jonah' - Ayaat 53 to 70 Download 010yunus_05.mp3 - Sura 10 - Yunus 'Jonah' - Ayaat 71 to 89 Download 010yunus_06.mp3 - Sura 10 - Yunus 'Jonah' - Ayaat 90 to 109 (end) Download 011hud_01.mp3 - Sura 11 - Hud 'Hud' - Ayaat 1 to 5 Download 011hud_02.mp3 - Sura 11 - Hud 'Hud' - Ayaat 6 to 23 Download 011hud_03.mp3 - Sura 11 - Hud 'Hud' - Ayaat 24 to 40 Download 011hud_04.mp3 - Sura 11 - Hud 'Hud' - Ayaat 41 to 60 Download 011hud_05.mp3 - Sura 11 - Hud 'Hud' - Ayaat 61 to 83 Download 011hud_06.mp3 - Sura 11 - Hud 'Hud' - Ayaat 84 to 107 Download 011hud_07.mp3 - Sura 11 - Hud 'Hud' - Ayaat 108 to 123 (end) Download 012yusuf_01.mp3 - Sura 12 - Yusuf 'Joseph' - Ayaat 1 to 6 Download 012yusuf_02.mp3 - Sura 12 - Yusuf 'Joseph' - Ayaat 7 to 29 Download 012yusuf_03.mp3 - Sura 12 - Yusuf 'Joseph' - Ayaat 30 to 52 Download 012yusuf_04.mp3 - Sura 12 - Yusuf 'Joseph' - Ayaat 53 to 76 Download 012yusuf_05.mp3 - Sura 12 - Yusuf 'Joseph' - Ayaat 77 to 100 Download 012yusuf_06.mp3 - Sura 12 - Yusuf 'Joseph' - Ayaat 101 to 111 (end) Download 013raad_01.mp3 - Sura 13 - Ar Ra'ad 'The Thunder' - Ayaat 1 to 4 Download 013raad_02.mp3 - Sura 13 - Ar Ra'ad 'The Thunder' - Ayaat 5 to 18

Download 013raad_03.mp3 - Sura 13 - Ar Ra'ad 'The Thunder' - Ayaat 19 to 34 Download 013raad_04.mp3 - Sura 13 - Ar Ra'ad 'The Thunder' - Ayaat 35 to 43 (end) Download 014ibrahim_01.mp3 - Sura 14 - Ibrahim 'Abraham' - Ayaat 1 to 9 Download 014ibrahim_02.mp3 - Sura 14 - Ibrahim 'Abraham' - Ayaat 10 to 27 Download 014ibrahim_03.mp3 - Sura 14 - Ibrahim 'Abraham' - Ayaat 28 to 52 (end) Download 015hijr_01.mp3 - Sura 15 - Al Hijr 'The Rock' - Ayaat 1 to 48 Download 015hijr_02.mp3 - Sura 15 - Al Hijr 'The Rock' - Ayaat 49 to 99 (end) Download 016nahl_01.mp3 - Sura 16 - An Nahl 'The Bee' - Ayaat 1 to 29 Download 016nahl_02.mp3 - Sura 16 - An Nahl 'The Bee' - Ayaat 30 to 50

Download 016nahl_03.mp3 - Sura 16 - An Nahl 'The Bee' - Ayaat 51 to 74 Download 016nahl_04.mp3 - Sura 16 - An Nahl 'The Bee' - Ayaat 75 to 89 Download 016nahl_05.mp3 - Sura 16 - An Nahl 'The Bee' - Ayaat 90 to 110 Download 016nahl_06.mp3 - Sura 16 - An Nahl 'The Bee' - Ayaat 111 to 128 (end) Download 017israil_01.mp3 - Sura 17 - Bani Israil 'Children of Israil' - Ayaat 1 to 22 Download 017israil_02.mp3 - Sura 17 - Bani Israil 'Children of Israil' - Ayaat 23 to 49 Download 017israil_03.mp3 - Sura 17 - Bani Israil 'Children of Israil' - Ayaat 50 to 69 Download 017israil_04.mp3 - Sura 17 - Bani Israil 'Children of Israil' - Ayaat 70 to 98 Download 017israil_05.mp3 - Sura 17 - Bani Israil 'Children of Israil' - Ayaat 99 to 111 (end)

Download 018kahf_01.mp3 - Sura 18 - Al Kahf 'The Cave' - Ayaat 1 to 16 Download 018kahf_02.mp3 - Sura 18 - Al Kahf 'The Cave' - Ayaat 17 to 31 Download 018kahf_03.mp3 - Sura 18 - Al Kahf 'The Cave' - Ayaat 32 to 50 Download 018kahf_04.mp3 - Sura 18 - Al Kahf 'The Cave' - Ayaat 51 to 74 Download 018kahf_05.mp3 - Sura 18 - Al Kahf 'The Cave' - Ayaat 75 to 98 Download 018kahf_06.mp3 - Sura 18 - Al Kahf 'The Cave' - Ayaat 99 to 110 (end) Download 019marium_01.mp3 - Sura 19 - Marium 'Mary' - Ayaat 1 to 21 Download 019marium_02.mp3 - Sura 19 - Marium 'Mary' - Ayaat 22 to 58

Download 019marium_03.mp3 - Sura 19 - Marium 'Mary' - Ayaat 59 to 98 (end) Download 020taha_01.mp3 - Sura 20 - Ta Ha 'Ta Ha' - Ayaat 1 to 54 Download 020taha_02.mp3 - Sura 20 - Ta Ha 'Ta Ha' - Ayaat 55 to 82 Download 020taha_03.mp3 - Sura 20 - Ta Ha 'Ta Ha' - Ayaat 83 to 110 Download 020taha_04.mp3 - Sura 20 - Ta Ha 'Ta Ha' - Ayaat 111 to 135 (end) Download 021anbiya_01.mp3 - Sura 21 - Al Anbiya 'The Prophets' - Ayaat 1 to 28 Download 021anbiya_02.mp3 - Sura 21 - Al Anbiya 'The Prophets' - Ayaat 29 to 50 Download 021anbiya_03.mp3 - Sura 21 - Al Anbiya 'The Prophets' - Ayaat 51 to 82 Download 021anbiya_04.mp3 - Sura 21 - Al Anbiya 'The Prophets' - Ayaat 83 to 112 (end) Download 022haj_01.mp3 - Sura 22 - Al Haj 'The Pilgirimage' - Ayaat 1 to 18

Download 022haj_02.mp3 - Sura 22 - Al Haj 'The Pilgirimage' - Ayaat 19 to 37 Download 022haj_03.mp3 - Sura 22 - Al Haj 'The Pilgirimage' - Ayaat 38 to 59 Download 022haj_04.mp3 - Sura 22 - Al Haj 'The Pilgirimage' - Ayaat 60 to 78 (end) Download 023muminun_01.mp3 - Sura 23 - Al Mu'minun 'The Believers' - Ayaat 1 to 35 Download 023muminun_02.mp3 - Sura 23 - Al Mu'minun 'The Believers' - Ayaat 36 to 74 Download 023muminun_03.mp3 - Sura 23 - Al Mu'minun 'The Believers' - Ayaat 75 to 118 (end) Download 024nur_01.mp3 - Sura 24 - An Nur 'The Light' - Ayaat 1 to 20 Download 024nur_02.mp3 - Sura 24 - An Nur 'The Light' - Ayaat 21 to 34 Download 024nur_03.mp3 - Sura 24 - An Nur 'The Light' - Ayaat 35 to 52 Download 024nur_04.mp3 - Sura 24 - An Nur 'The Light' - Ayaat 53 to 64 (end) Download 025furqan_01.mp3 - Sura 25 - Al Furqan 'The Criterion' - Ayaat 1 to 20 Download 025furqan_02.mp3 - Sura 25 - Al Furqan 'The Criterion' - Ayaat 21 to 52 Download 025furqan_03.mp3 - Sura 25 - Al Furqan 'The Criterion' - Ayaat 53 to 77 (end)

Download 026shuara_01.mp3 - Sura 26 - Ash Shuara 'The Poets' - Ayaat 1 to 51 Download 026shuara_02.mp3 - Sura 26 - Ash Shuara 'The Poets' - Ayaat 52 to 111 Download 026shuara_03.mp3 - Sura 26 - Ash Shuara 'The Poets' - Ayaat 112 to 181 Download 026shuara_04.mp3 - Sura 26 - Ash Shuara 'The Poets' - Ayaat 182 to 227 (end) Download 027naml_01.mp3 - Sura 27 - An Naml 'The Ant' - Ayaat 1 to 26

Download 027naml_02.mp3 - Sura 27 - An Naml 'The Ant' - Ayaat 27 to 55 Download 027naml_03.mp3 - Sura 27 - An Naml 'The Ant' - Ayaat 56 to 81 Download 027naml_04.mp3 - Sura 27 - An Naml 'The Ant' - Ayaat 82 to 93 (end) Download 028qasas_01.mp3 - Sura 28 - Al Qasas 'The Narrative' - Ayaat 1 to 10 Download 028qasas_02.mp3 - Sura 28 - Al Qasas 'The Narrative' - Ayaat 11 to 28 Download 028qasas_03.mp3 - Sura 28 - Al Qasas 'The Narrative' - Ayaat 29 to 50 Download 028qasas_04.mp3 - Sura 28 - Al Qasas 'The Narrative' - Ayaat 51 to 75 Download 028qasas_05.mp3 - Sura 28 - Al Qasas 'The Narrative' - Ayaat 76 to 88 (end) Download 029ankabut_01.mp3 - Sura 29 - Al Ankabut 'The Spider' - Ayaat 1 to 25 Download 029ankabut_02.mp3 - Sura 29 - Al Ankabut 'The Spider' - Ayaat 26 to 45 Download 029ankabut_03.mp3 - Sura 29 - Al Ankabut 'The Spider' - Ayaat 46 to 69 (end) Download 030rum_01.mp3 - Sura 30 - Ar Rum 'The Romans' - Ayaat 1 to 30 Download 030rum_02.mp3 - Sura 30 - Ar Rum 'The Romans' - Ayaat 31 to 53 Download 030rum_03.mp3 - Sura 30 - Ar Rum 'The Romans' - Ayaat 54 to 60 (end) Download 031luqman_01.mp3 - Sura 31 - Luqman 'Luqman' - Ayaat 1 to 21 Download 031luqman_02.mp3 - Sura 31 - Luqman 'Luqman' - Ayaat 22 to 34 (end) Download 032sajdah_01.mp3 - Sura 32 - As Sajdah 'The Adoration' - Ayaat 1 to 10 Download 032sajdah_02.mp3 - Sura 32 - As Sajdah 'The Adoration' - Ayaat 11 to 30 (end)

Download 033ahzab_01.mp3 - Sura 33 - Al Ahzab 'The Allies' - Ayaat 1 to 17 Download 033ahzab_02.mp3 - Sura 33 - Al Ahzab 'The Allies' - Ayaat 18 to 30 Download 033ahzab_03.mp3 - Sura 33 - Al Ahzab 'The Allies' - Ayaat 31 to 50 Download 033ahzab_04.mp3 - Sura 33 - Al Ahzab 'The Allies' - Ayaat 51 to 59 Download 033ahzab_05.mp3 - Sura 33 - Al Ahzab 'The Allies' - Ayaat 60 to 73 (end) Download 034saba_01.mp3 - Sura 34 - Saba 'Saba' - Ayaat 1 to 9 Download 034saba_02.mp3 - Sura 34 - Saba 'Saba' - Ayaat 10 to 23 Download 034saba_03.mp3 - Sura 34 - Saba 'Saba' - Ayaat 24 to 45 Download 034saba_04.mp3 - Sura 34 - Saba 'Saba' - Ayaat 46 to 54 (end) Download 035fatir_01.mp3 - Sura 35 - Al Fatir 'The Originator' - Ayaat 1 to 14 Download 035fatir_02.mp3 - Sura 35 - Al Fatir 'The Originator' - Ayaat 15 to 40 Download 035fatir_03.mp3 - Sura 35 - Al Fatir 'The Originator' - Ayaat 41 to 45 (end) Download 036yasin_01.mp3 - Sura 36 - Ya Sin 'Ya Sin' - Ayaat 1 to 27 Download 036yasin_02.mp3 - Sura 36 - Ya Sin 'Ya Sin' - Ayaat 28 to 59 Download 036yasin_03.mp3 - Sura 36 - Ya Sin 'Ya Sin' - Ayaat 60 to 83 (end) Download 037saffat_01.mp3 - Sura 37 - As Saffat 'The Rangers' - Ayaat 1 to 21 Download 037saffat_02.mp3 - Sura 37 - As Saffat 'The Rangers' - Ayaat 22 to 82 Download 037saffat_03.mp3 - Sura 37 - As Saffat 'The Rangers' - Ayaat 83 to 144 Download 037saffat_04.mp3 - Sura 37 - As Saffat 'The Rangers' - Ayaat 145 to 182 (end) Download 038saad_01.mp3 - Sura 38 - Saad 'Saad' - Ayaat 1 to 20 Download 038saad_02.mp3 - Sura 38 - Saad 'Saad' - Ayaat 21 to 51

Download 038saad_03.mp3 - Sura 38 - Saad 'Saad' - Ayaat 52 to 88 (end) Download 039zumar_01.mp3 - Sura 39 - Az Zumar 'The Companies' - Ayaat 1 to 7 Download 039zumar_02.mp3 - Sura 39 - Az Zumar 'The Companies' - Ayaat 8 to 31 Download 039zumar_03.mp3 - Sura 39 - Az Zumar 'The Companies' - Ayaat 32 to 52 Download 039zumar_04.mp3 - Sura 39 - Az Zumar 'The Companies' - Ayaat 53 to 75 (end) Download 040mumin_01.mp3 - Sura 40 - Al Mu'min 'The Believer' - Ayaat 1 to 20 Download 040mumin_02.mp3 - Sura 40 - Al Mu'min 'The Believer' - Ayaat 21 to 40 Download 040mumin_03.mp3 - Sura 40 - Al Mu'min 'The Believer' - Ayaat 41 to 65 Download 040mumin_04.mp3 - Sura 40 - Al Mu'min 'The Believer' - Ayaat 66 to 85 (end) Download 041hamim_01.mp3 - Sura 41 - Ha Mim 'Ha Mim' - Ayaat 1 to 8 Download 041hamim_02.mp3 - Sura 41 - Ha Mim 'Ha Mim' - Ayaat 9 to 24 Download 041hamim_03.mp3 - Sura 41 - Ha Mim 'Ha Mim' - Ayaat 25 to 46

Download 041hamim_04.mp3 - Sura 41 - Ha Mim 'Ha Mim' - Ayaat 47 to 54 (end) Download 042shura_01.mp3 - Sura 42 - Ash Shura 'The Counsel' - Ayaat 1 to 12 Download 042shura_02.mp3 - Sura 42 - Ash Shura 'The Counsel' - Ayaat 13 to 26 Download 042shura_03.mp3 - Sura 42 - Ash Shura 'The Counsel' - Ayaat 27 to 50 Download 042shura_04.mp3 - Sura 42 - Ash Shura 'The Counsel' - Ayaat 51 to 53 (end) Download 043zukhruf_01.mp3 - Sura 43 - Az Zukhruf 'The Embellishment' - Ayaat 1 to 23 Download 043zukhruf_02.mp3 - Sura 43 - Az Zukhruf 'The Embellishment' - Ayaat 24 to 56 Download 043zukhruf_03.mp3 - Sura 43 - Az Zukhruf 'The Embellishment' - Ayaat 57 to 89 (end) Download 044dukhan_01.mp3 - Sura 44 - Ad Dukhan 'The Evident Smoke' - Ayaat 1 to 16 Download 044dukhan_02.mp3 - Sura 44 - Ad Dukhan 'The Evident Smoke' - Ayaat 17 to 59 (end) Download 045jasiyah_01.mp3 - Sura 45 - Al Jasiyah 'The Kneeling' - Ayaat 1 to 11 Download 045jasiyah_02.mp3 - Sura 45 - Al Jasiyah 'The Kneeling' - Ayaat 12 to 37 (end) Download 046ahqaf_01.mp3 - Sura 46 - Al Ahqaf 'The Sandhills' - Ayaat 1 to 20 Download 046ahqaf_02.mp3 - Sura 46 - Al Ahqaf 'The Sandhills' - Ayaat 21 to 35 (end) Download 047muhammad_01.mp3 - Sura 47 - Muhammad 'Muhammad' - Ayaat 1 to 9 Download 047muhammad_02.mp3 - Sura 47 - Muhammad 'Muhammad' - Ayaat 10 to 32 Download 047muhammad_03.mp3 - Sura 47 - Muhammad 'Muhammad' - Ayaat 33 to 38 (end) Download 048fath_01.mp3 - Sura 48 - Al Fath 'The Victory' - Ayaat 1 to 17 Download 048fath_02.mp3 - Sura 48 - Al Fath 'The Victory' - Ayaat 18 to 29 (end) Download 049hujurat_01.mp3 - Sura 49 - Al Hujurat 'The Chambers' - Ayaat 1 to 13 Download 049hujurat_02.mp3 - Sura 49 - Al Hujurat 'The Chambers' - Ayaat 14 to 18 (end)