رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

تاریخچه کشتی در ایران و جهان


ارسال های توصیه شده

تاریخچه کشتی در ایران

ورزش کشتى در ایران قدیم در زندگى و سنتهاى ما ایرانیان به قدرى ریشه دوانیده که تبدیل به یک ورزش ملى شده است.

 

دربارهٔ کلمهٔ کشتى و اینکه به چه معنى است و از کجا ریشه گرفته است، باید گفت که زرتشتیان و پارسیان باستان، هنگام غروب آفتاب، بندى به کمر خود مىبستند و در برابر کانون آتش به دعا خواندن مىپرداختند، آن کمربند کَستى نامیده مىشد، و کشتى گرفتن هم از این کلمه آمده، به معنى کمر یکدیگر را گرفتن. در کتاب زرتشتیان آمده است که شال یا کمربند یک پهلوان که به ورزش کشتى مىپردازد، از جنس ابریشم یا پشم گوسفند و بهدست زن موبدى بافته مىشود، که داراى ۷۲ نخ و سمبل ۷۲ فصل کتاب مقدس است و ۶ رشته دارد بهنام ۶ بخش کتاب اوستا و یا اینکه به شش گاهنبار (جشنهاى دینى سال) اشاره دارد، و هر رشته ۱۲ تا مىخورد بهنام ۱۲ ماه سال. این شال سه دور به دور کمر بسته مىشود، که اشاره به کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک دارد.

 

در شاهنامهٔ فردوسی، دربارهٔ کشتى بسیار گفته شده و از صفات رستم و دیگر پهلوانان شاهنامه؛ کشتى گرفتن، مهارت، قدرت فراوان آنها در این فن است.

 

کشتى در بین ایرانیان از همان روزگاران نخست، که مردم براى حفظ جان خود از دست دشمنان و خطرات گوناگون در پى ابداع لوازم جنگى بودهاند بهصورت درگیرى و تلاش رواج داشته و گاه به کشتن پهلوانان مغلوب مىانجامیده است، ولى چنانکه از شاهنامه استنباط مىشود، کشتى با قواعد و مقرراتى بهطور سواره یا پیاده و یا گاهى در چند نوبت انجام مىشده است.، و مترجمان که همراه دو پهلوان به محل کشتى مىرفتند تقریباً بهطور غیرمستقیم در طرز اجراء کشتی، نظارت و داورى داشتهاند.

 

5644-20933-1390-10-21-10-23-39-3D8C.jpg

 

 

از آنجا که پهلوانان در بین اهل دیوان و سایر طبقات محبوبیتى داشتهاند، جوانان نوخاسته مىکوشیدند با پیروى از راه و روشى مطلوب در ردیف پهلوانان صاحب نام قرار گیرند و صاحب زنگ و ضرب شوند.

 

بعضى از استادان فن کشتی، با پىگیرى خاص، شاگردانى را که از استعدادهاى استثنائى و اندامى مناسب برخوردار بودند، مورد تشویق و آموزش فنون مخصوص، و تمرینات منظم قرار داده، براى پیشرفت آنها از فنون نامتداول سود مىبردند و چه بسا سالها چنین بوده است و کمتر کسى مىتوانست این فنون استنثائى را بدل کند. استادان فن، با در نظر گرفتن خصوصیات بدنى هر کشتىگیر، فنون خاصى به آنها مىآموختند تا بتوانند بر حریفان خود پیروز شوند.

 

در مورد پدید آمدن نامهاى فنون، آنچه به حدس مىتوان دریافت، این است که، استادان فن، با توجه به شکل ظاهرى و طرز اجراء فنون و با استمداد از ذوق و سلیقهٔ شخصی، نامى براى آن فن برمىگزیدهاند. در ایران باستان، عنوان جهان پهلوان از منصبهاى عالى ارتشى بوده است، و همه ساله پس از مسابقات کشتی، پهلوانان اول کشور، بهعنوان پهلوان پایتخت منصوب مىشدند.

 

5644-20934-1390-10-21-10-23-39-D70E.jpg

 

 

 

کشتى گرفتن در تاریخ ایران، مدتى بعد از حملهٔ مغول رسمیت بیشترى پیدا کرد و چهرهٔ پهلوانان نامدار ایران، شناختهتر شد.

 

کشتى میدانى و پهلوانى که مدتها بعد از حملهٔ مغولها متروک مانده بود، در دوران ”اوکتاى قاآن“ دوباره رونق گرفت و توجه به پسر چنگیزخان را به خود جلب کرد. در عهد باستان و نیز دوران قدیم، کشتى و پهلوانى گاهى بهصورت عیارى و گاهى بهعنوان صوفیگرى و زمانى به طریق فتوّت پا به عرصهٔ جامعه گذاشت. نقش پهلوانى که نشأت گرفته از روح خداجوئی، کرم و تقوی، صلاح و خیر، تواضع و رحمت مىباشد، در قرن هشتم هجرى که هر قسمت از خاک ایران تحت سیطرهٔ اتابکى بود، بهصورت فعال خود یعنى عیارى بازگشته بود. یکى از پهلوانان آن عصر بهنام ”اسد کرمانی“ بر شاه شجاع اتابک فارس شورید و مدتها با او به جنگ و ستیز برخاست از پهلوانان نامى ایران که در اواخر قرن هشتم هجرى از سرزمین ایران برخاست، پهلوان ”پوریاى ولی“ بود که مرشدان، جوانمردان، عارفان، شعراى بهنام عصر خود بوده است.

 

 

5644-20935-1390-10-21-10-23-39-6AB3.jpg

 

 

از دیگر پهلوانان عیار که در زمان خود از شهرت و شجاعت خاصى همراه با روح جوانمردى و فتوّت و اخوّت برخوردار بود ”عبدالرزاق بیهقی“ بود که در نهضت سربداران خراسان با ستمکارىهاى حکام بیگانه مبارزه کرد. او ابتدا مقام جهان پهلوان داشت و بعدها به همت و کوشش عالیِ خود، نهضت سربداران خراسان را به ثمر رساند و بهعنوان سلسلهٔ دودمان طایفهٔ سربداران خراسان شناخته شد.

 

تاریخ کشتى پهلوانى ایران، سرشار از نامهاى آشنائى است که قدرت بدنى و نیروى خود را در راه مبارزه با بىعدالتى و دفاع از مظلومان بهکار بردهاند از پهلوانان قدیم؛ پوریاى ولی، عبدالرزاق بیهقی، مفرد قلندر، فیلهٔ همدانی، شمس محمد، محمد مالانى و یوسف ساوی، شهرت و محبوبیتى بیشتر دارند و از پهلوانان دورهٔ معاصر مىتوان به نامهاى مشهورى همچون ابراهیم یزدی، اکبر خراسانی، حاج محمدصادق بلورفروش و حاج سیدحسن رزاز اشاره کرد.

 

در اینجا مىتوان از چند پهلوان استثنائی، صاحب بازوبند و زنگ و ضرب با فنون استثنائى که شگرد آنها بود نام برد، که عبارتند از: پهلوان شعبان سیاه (سربندپی)، ابراهیم یزدى معروف به یزدى بزرگ (کُنده این خاک و آن خاک)، حاج رضاقلى (توشاخ)، پهلوان اکبر خراسانى (زیر، سگک و کلاته)، محمد یزدى کوچک (قوس و دست تو)، پهلوان صادق قمى (میانکوب). پهلوان اکبر خراسانى از جمله افراد استثنائى عالم کشتى بود که علاوه بر بدن خارقالعاده از هوش و خردى سرشار برخوردار و مردى پاکدامن بود.

کشتى ایران و معروفترین کشتىگیران آن

ایران از سال ۱۹۴۸ (المپیک لندن) قدم به صحنههاى بینالمللى نهاد و بهعنوان یک قدرت قابل ملاحظه و درجهٔ اول مطرح شد. درخشانترین پیروزى ایران، دوبار کسب مقام قهرمانى جهان در سالهاى ۱۹۶۱ (یوکوهاما - ژاپن) و ۱۹۶۵ (منچستر - انگلستان) بوده است، ضمن آنکه در قارهٔ آسیا، اغلب به مقام قهرمانى دست یافته است. مشهورترین کشتىگیران ایران که در مسابقات قهرمانى جهان و بازىهاى المپیک مدال گرفتهاند، عبارتند از: جهان پهلوان غلامرضا تختی، عباس زندی، حبیبی، سیفپور، محمدعلى صنعتکاران، منصور مهدىزاده، عبدالله موحد، ابراهیم جوادی، شمسالدین سیدعباسی، محسن فرحوشی، منصور بزرگر، محمدرضا نوائی، رمضان خدر، رضا سوختهسرائی، محمدحسین محبی، محمدحسن محبی، مجید ترکان، عسگرى محمدیان، علیرضا سلیمانی، رسول خادم، امیررضا خادم، غلامرضا محمدی، عباس جدیدى

5644-20936-1390-10-21-10-23-39-BA0C.jpg

ورزش کُشتى از دوران باستان به شکلهاى مختلف در اکثر کشورها، شهرها، و قبایل، براى مردم آشنا و شاید از دورانهاى نخستین ظهور انسان، بر روى کرهٔ زمین بوده، و در اوقات فراغت یا در جنگلها به شکل طبیعى و غریزى اجراء مىشده است. بخشى از اوقات فراغت انسانهاى اولیه بهمنظور کسب مهارت و آمادگى لازم، به کُشتى گرفتن اختصاص مىیافت، زیرا، موقعیت و مقام مردانى که زورمندتر از بقیه بودند بیشتر بود تا جائى که اینان رئیس و فرماندهٔ بقیه مىشدند.

 

 

5644-20937-1390-10-21-10-23-39-1741.jpg

 

 

در جنگهاى دوران باستان، ابتدا پهلوانانِ هر لشکر، براى کُشتى گرفتن به میدان مبارزه مىرفتند. در قصص انبیاء، سخن از پهلوانى بهنام ”سامسون“ به میان مىآید که قدرت بدنى خارقالعادهاى داشت و مىتوانست با حیوانات نیرومندى مانند؛ شیر، کُشتى بگیرد و آنها را مغلوب قدرت خود سازد. کُشتى را نیز به انبیاء و اولیاء خدا نسبت مىدهند، نقل است که هنر کُشتى گرفتن از اولاد یعقوب پیغمبر (ع) بوده و حضرت یعقوب (ع) این علم را مىدانسته و به فرزندان خود، بهمنظور گرفتن و دفع دشمن آموخته است. گفتهاند که حضرت آدم (ع)، ۴۴۰ هنر مىدانسته، از جملهٔ این هنرها، هنر کُشتى گرفتن بوده است و در روایات آمده که حضرت حمزهٔ سیدالشهداء که با کافران جنگ مىکرد، اکثر دشمنان را با کُشتى بر زمین مىزد. و همچنین نقل دیگرى است که امام حسن (ع) و امام حسین (ع) را با یکدیگر کشتى مىگرفتند و مشوقین آنها حضرت رسول (ص) و جبرئیل (ع) بودهاند.

 

کشتى میان دو پهلوان به نامهاى ”اولیس“ و ”آژاکس“ از جالبترین قصههاى ”هومر“ شاعر یونان باستان است.

 

کشتى معروف رستم و سهراب نیز یکى از آشناترین قصههاى ما ایرانیان است که فردوسى در کتاب شاهنامه از آن به زبان شعر یاد مىکند.

 

تاریخچهٔ کشتى در جهان

بسیارى از کتیبههائى که روزگاران قدیم و حدود پنجهزار سال پیش بهجاى مانده ثابت مىکند که کشتى در میان مصریان و آشوریان رواج بسیار داشته است. در کتیبههائى که در دهکدهٔ بنىحسن، در کنار رود نیل، از دوران مصر باستان بهدست آمده، صدها نقاشى از حالات مختلف کشتى گرفتن دیده مىشود، و هر تصویر بیانگر اجراء یک فن خاص کشتى است. در سال ۱۹۳۸ میلادی، در ویرانههاى معبد ”کیافاجه“ (در بینالنهرین، نزدیک بغداد) دو لوح سنگى و برنزى بهدست آمد که بر روى آن شکلهاى برجستهاى از مبارزهٔ کشتىگیران دیده مىشود. این لوحها متعلق به سومریان در سه هزار سال پیش از میلاد است.

کشتى جهان و معروفترین کشتىگیران آن

در مسابقات جهانى و بازىهاى المپیک، هر بار حدود ۵۰۰ کشتىگیر قدرتمند، از سراسر دنیا قدم به میدان مسابقه مىگذارند که در آن میان، کشورهاى شوروى (روسیه و کشورهاى تازه استقلال یافتهٔ آن)، آمریکا، آلمان، بلغارستان، ترکیه و ایران از قدرتهاى برتر کشتى جهان بهشمار مىروند. معروفترین کشتىگیران جهان عبارتند از:

 

- جورج هاکن اشمیدت، معروف به شیر روسی. این پهلوان به مدت ده سال (از سال ۱۸۹۸ تا سال ۱۹۰۸) از هیچ حریفى شکست نخورد. هاکن اشمیدت در سال ۱۹۶۸ در سن ۹۱ سالگى درگذشت.

 

- یاشار دوغو، کشتىگیر معروف ترکیه و فاتح مدال طلاى المپیک ۱۹۴۸ (در وزن ۷۳ کیلوگرم) و قهرمان جهان در سال ۱۹۵۱.

 

 

5644-20939-1390-10-21-10-23-39-177B.jpg

 

 

- حمید کاپلان (ترکیه)، کشتىگیر سنگینوزن و قهرمان المپیک ۱۹۵۶ و قهرمان جهان در سال ۱۹۵۸.

 

- الکساندر مدوید (شوروی)، برندهٔ مدال طلا در المپیکهاى ۶۴، ۶۸، ۷۲ و قهرمان دنیا در سالهاى ۶۲، ۶۳، ۶۷، ۶۹، ۷۰ و ۷۱. افتخارات و پیروزىهاى مدوید در تاریخ کشتى جهان بىنظیر است.

 

 

5644-20938-1390-10-21-10-23-39-9AC.jpg

 

 

- واتانابه (ژاپن)، تنها کشتىگیر بدون شکست جهان و قهرمان المپیک و دنیا در سالهاى ۶۴-۶۳-۱۹۶۲. واتانابه در طى سالهاى ورزش خود ۱۸۶ کشتى در میدانهاى ملى و بینالمللى گرفت و در هیچیک از آنها مغلوب نشد.

 

تاریخچهٔ تغییرات زمان مسابقات کشتى

از نخستین دورهٔ بازىهاى المپیک در سال ۱۸۹۶ که کشتى وارد مسابقات شد، زمان معینى براى آن وجود نداشت و دو حریف آنقدر مبارزه مىکردند تا یکى از آنها بر دیگرى پیروز شود. بهعنوان مثال، در بازىهاى المپیک استکهلم (سال ۱۹۱۲)، یکى از مسابقات یازده ساعت به داراز کشید و چون نتیجهاى حاصل نشد، داوران مسابقه به هر دو حریف مدال نقره دادند!

 

5644-20940-1390-10-21-10-23-39-DC50.jpg

 

با تکرار این وضع، گردانندگان مسابقات کشتی، حداکثر ۲۰ دقیقه زمان براى هر مسابقه قرار دادند. ولی، این زمان را هم بهتدریج کم کردند و به ۱۵ دقیقه، و سپس ۱۲ دقیقه کاهش دادند. ظرف مدت کوتاهى طبق تصمیم کنگرههاى بینالمللى مدت کشتى به دو وقت ۵ دقیقهاى و جمعاً به ۱۰ دقیقه رسید. از اوایل ژانویهٔ سال ۱۹۶۷ برابر با یازدهم دىماه ۱۳۴۵، مسابقههاى کشتی، در ۳ وقت ۳ دقیقهاى که بین هر ۳ دقیقه یک دقیقه استراحت داده مىشد، تقلیل یافت. در تصمیمات بعدى فدراسیون بینالمللى کشتی، مدت مبارزهٔ کشتى به ۲ وقت ۳ دقیقهاى با یک دقیقه استراحت بین دو مرحله کاهش یافت. و امروز، زمان کشتى به ۵ دقیقهٔ قانونى و در صورت تساوى تا ۳ دقیقه وقت اضافى که جمعاً ۸ دقیقه مىباشد و براى ردههاى سنى جوانان و بزرگسالان رسیده است، که در مورد نونهالان و نوجوانان، این وقت به ۴ دقیقه و در صورت تساوی، ۳ دقیقه وقت اضافى که جمعاً ۷ دقیقه مىشود تقلیل یافته است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...