رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

قوانین و مقررات بسکتبال


ارسال های توصیه شده

قوانین و مقررات بسکتبال قسمت اول

زمان بازى، امتیاز مساوى و وقتهاى اضافى

- زمان بازى شامل چهار ۱۰ دقیقه خواهد بود.

 

- که بین پریود اول و دوم، سوم و چهارم و بین پریود چهارم وقت اضافى و مابین وقتهاى اضافى دو دقیقه استراحت خواهد بود.

 

- بین نیمهٔ ۱۵ دقیقه زمان استراحت خواهد بود.

 

- در صورت مساوى بودن امتیاز در خاتمهٔ پریود چهارم بازى با وقت اضافى که زمان آن ۵ دقیقه است ادامه خواهد یافت و تا معلوم شدن نتیجه این وقتهاى اضافى ادامه خواهد داشت.

 

- در تمامى وقتهاى اضافى تیمها به طرف حلقهاى که در پریود سوم و چهارم بازى را انجام مىدادند ادامه خواهند داد.

 

شروع بازىها

- براى تمامى بازىها تیمى که او نام اول در برنامهٔ تورنمنت آمده (تیم میزبان) حق انتخاب حلقه و نیمکت ذخیره را خواهد داشت. این انتخاب بایستى قبل از ۲۰ دقیقه به زمان شروع بازى به اطلاع سرداور رسیده باشد.

 

- قبل از پریودهاى اول و سوم تیمها مىتوانند با حلقهٔ تیم مقابل خود را گرم نمایند.

 

- تیمها در پریود سوم حلقهها را تعویض مىنمایند.

 

- بازى در صورت کمتر از ۵ نفر بودن تیم شروع نخواهد شد.

 

- بازى رسماً با جمبال زمانى که توپ در حداکثر اوج قانوناً لمس مىشود آغاز خواهد شد.

 

 

وضعیت توپ

5645-20953-1390-10-21-11-52-36-6F24.jpg

توپ مىتواند زنده یا مرده باشد.

 

توپ زنده مىشود وقتى که:

- در موقع جمبال، توپ قانوناً توسط جمبالکننده لمس گردد.

 

- در موقع پرتاب پنالتی، داور توپ را در اختیار پرتابکننده پنالتى قرار دهد.

 

- در موقع شروع مجدد از بیرون خط اوت داور توپ را در اختیار بازیکن قرار دهد.

 

توپ مىمیرد وقتى که:

- هر گلى در موقع بازى یا پرتاب پنالتى به ثمر برسد.

 

- زمانى که توپ زنده است داور در سوت خود بدمد.

 

- در موقع پرتاب پنالتى اگر توپ گل نشود در صورتى که در دنبال آن:

 

۱. پرتاب پنالتى دیگرى باشد.

 

 

5645-20954-1390-10-21-11-52-36-5566.jpg

 

 

 

۲. جریمهٔ دیگر (پرتابهاى دیگر یا شروع بازى بیرون خط اوت باشد.)

 

- وقتى صداى بوق خاتمهٔ پریود یا وقتهاى اضافى به صدا درآید.

 

- زمانى که توپ زنده است بوق دستگاه ۲۴ ثانیه به صدا درآید.

 

- زمانى که توپ راى شوت به سبد در هوا باشد و توسط هر بازیکنى قانوناً لمس گردد بعد از اینکه:

 

۱. سوت داور به صدا درآید.

 

۲. زمان بازى خاتمه یابد اعم از پریود و یا وقتهاى اضافى

 

۳. بوق دستگاه ۲۴ ثانیه به صدا درآید.

 

توپ مرده محسوب نخواهد شد و در صورت گل شدن آن قبول خواهد بود وقتى که:

- توپ براى شوت در هوا باشد داور در سوت خود بدمد یا بوق دستگاه ۲۴ ثانیه به صدا درآید.

 

- توپ در شوت پرتاب پنالتى در هوا باشد و داور به هر تخطى از مقررات به جز تخلف پرتابکنندهٔ پنالتى در سوت خود بدمد.

 

- توپ در شوت پرتاب پنالتى در هوا باشد و داور به هر تخطى از مقررات به جز تخلف پرتابکنندهٔ پنالتى در سوت خود بدمد.

 

محل قرار گرفتن بازیکن و داور

- بازیکن به جایى تعلق دارد که آن محل را در زمین لمس مىنماید. و زمانى که بازیکن در هوا است به جایى تعلق دارد که از آخرین محل پریده است این شامل خطوط اوت، خط مرکزی، خط سه امتیازی، خط پرتاب پنالتى و خطوط اطراف دالان پنالتى نیز خواهد بود.

 

- محل قرار گرفتن داور نیز به همان روش بازیکن مىباشد

جمبال تعریف:

- یک جمبال موقعى صورت مىگیرد که داور توپ را مابین دو بازیکن در دایرههاى داخل زمین بالا بیاندازد.

 

 

 

5645-20955-1390-10-21-11-52-36-9BCB.jpg

 

 

 

- توپ مشترک موقعى است که یک یا بازیکنان بیشتر از دو تیم یک یا دو دست آنان طورى روى توپ قرار گیرد که هیچکدام از آنها کنترل توپ را کامل در اختیار نداشته باشند و این عمل باید بدون خشونت صورت گیرد.

 

قانون:

- براى شروع هر پریود یا وقت اضافی، جمبال در دایرهٔ وسط بین دو بازیکن از تیمها صورت گیرد.

 

- وقتى توپ مشترک اعلام گردید یا خطاى طرفین اعلام شد که نتیجهٔ آن جمبال در نزدیکترین دایرهٔ بین دو بازیکن درگیر انجام خواهد شد.

 

اگر در توپ مشترک بیش از دو بازیکن درگیر بودند جمبال مابین دو بازیکن که حدوداً همقد باشند توسط داور مشخص شده و انجام خواهد شد.

 

- وقتى بازى با جمبال ادامه مىپذیرد در هر وضعیتى شامل گیر کردن توپ زنده در بین تخته و حلقه نیز مىشود.

 

به شرط اینکه دو بازیکن در زمان وقوع جمبال در داخل زمین بوده باشند.

 

- اگر براى انجام جمبال نزدیکترین دایره مشخص نگردید مىتوان جمبال را در دایرهٔ وسط انجام داد.

 

روش:

- هر جمبالکننده بایستى پاهایشان داخل نیمدایرهٔ طرف حلقهٔ خودشان که یک پا نزدیک خط مرکزى باشد قرار بگیرد.

 

- سپس داور توپ را بصورت عمودى و به طرف بالا، بین جمبالکنندگان با ارتفاعى که جمبالکنندگان پس از پریدن به آن خواهد رسید بیاندازد.

 

- توپ پس از اینکه به حداکثر ارتفاع رسید توسط یک یا هر دو جمبالکننده زده مىشود.

 

- هیچکدام از جمبالکنندگان مجاز نیستند قبل از زده شدن توپ محل خود را ترک نمایند.

 

- هیچکدام از جمبالکنندگان مجاز نیستند توپ را گرفته یا بیش از دو ضربهٔ متوالى بزند مگر اینکه توپ به زمین، یکى از هشت بازیکن خارج از دایره و یا به تخته و حلقه برخورد نماید.

 

- قبل از اینکه توپ زده شود، هیچکدام از بازیکنان خارج دایره مجاز نیستند قسمتى از بدن خود را روى خط دایره قرار دهند.

 

- اگر توپ توسط یک یا هر دو جمبالکننده زده نشده و توپ بدون زدن به زمین برخورد کرد جمبال باید مجدداً تکرار گردد.

 

- دو همتیمى در صورت مخالفت تیم مقابل نمىتوانند در نزدیک هم در اطراف دایره قرار گیرند.

 

- اگر بازیکنى که براى شرکت در جمبال مشخص گردیده زمین را به علت آسیبدیدن یا براى انجام پنج خطا و یا دیسکالیفه ترک نماید جایگزین تعویض او در جمبال باید شرکت نماید و در صورت نبودن تعویض کاپیتان تیم نفر جمبالکننده را معرفى مىنماید.

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قوانین و مقررات بسکتبال قسمت دوم

چگونه با توپ بازى مىشود

- در بسکتبال توپ فقط با دست بازى مىشود.

 

- دویدن با توپ، عمداً توپ را با پا متوقف کردن یا توپ را با مشت زدن تخلف مىباشد.

 

- برخورد تصادفى توپ با پا تخلف نمىباشد.

 

کنترل کردن توپ

5647-20956-1390-10-21-13-53-31-B320.jpg

- بازیکن موقعى کنترل توپ را در اختیار دارد که آن را در دستهایش نگهداشته، دریبل کرده و یا توپ زنده را در اختیار او قرار دهند.

 

- کنترل توپ توسط تیم موقعى است که بازیکن آن تیم کنترل توپ را در اختیار داشته و یا بین افراد تیم پاس داده شود.

 

- کنترل توپ تا زمانى ادامه خواهد داشت که حریف کنترل توپ را بدست آورده یا توپ بمیرد و یا توپ از دست بازیکن براى شوت به طرف سبد در حین بازى یا پرتاب آزاد رها گردد.

کنترل توپ بازیکن در حال شوت

- عمل انجام شوت یا در حال شوت موقعى است که به قضاوت داوران بازیکن حرکت را براى رها کردن توپ به طرف سبد شروع نماید. این عمل مىتواند بصورت پرتاب کردن، دانک نمودن یا والیبالى زدن به طرف سبد حریف انجام شود. ادامهٔ حرکت در حال شوت تا زمانى که توپ از دست بازیکن رها شود ادامه خواهد داشت.

 

 

5647-20957-1390-10-21-13-53-31-1943.jpg

بازیکن براى تلاش این عمل ممکن است بازوهایش توسط حریف نگهداشته شود تا نتواند توپ را وارد سبد کند گرچه این عمل به نظر داوران در حال شوت خواهد بود و در این حالت نیازى به رها شدن توپ از دست بازیکن نمىباشد.

بازیکن در حال شوت

هیچگونه رابطهاى مابین تعداد گام و عمل در حال شوت وجود ندارد.

 

- در حالتى که بازیکن در حال پرش شوت را انجام دهد. ادامه حرکت در حال شوت زمانى خاتمه مىپذیرد که توپ از دست بازیکن رها شده و هر دو پاى بازیکن به زمین برگردد.

 

ولى کنترل توپ نیمى زمانى که توپ از دست بازیکن رها مىشود خاتمه مىپذیرد.

 

 

5647-20958-1390-10-21-13-53-31-DE86.jpg

 

- براى انجام خطا روى بازیکن در حال شوت بایستى زمانى اتفاق افتد که حرکت در حال شوت به قضاوت داوران شروع شده باشد. که این حرکت بازوها یا بدان بازیکن پس از دریافت توپ به طرف سبد براى گل کردن توپ مىباشد.

 

از زمانى که توپ در دست بازیکن استراحت کند آغاز و حرکت شوت کردن معمولاً با بالا بردن دست با توپ شروع خواهد شد.که این حرکت شامل حرکت بدن در تلاش براى شوت خواهد بود. و زمانى که حرکت جدیدى را انجام دهد خاتمه مىپذیرد.اگر محدودیت حرکت بازیکن برابر مفاد بالا باشد بازیکن در حال شوت فرض خواهد شد.

 

گل وقتى بدست مىآید و ارزش آن

قانون:

- یک گل موقعى انجام مىشود که توپ زنده از بالا وارد سبد شده و در آن باقى مانده یا از آن بگذرد.

 

- موقعى توپ حدوداً داخل سبد است که حتى یک مقدار کمى از توپ در زیر سطح حلقه قرار گیرد.

 

- یک گل موقعى براى تیم اعتبار دارد که توپ به شرح زیر وارد سبد شود:

 

یک گل از هر پرتاب آزاد یک امتیاز

 

یک گل از منطقهٔ دو امتیازى به ثمر رسید دو امتیاز

 

یک گل از منطقهٔ سه امتیازى براى تیم سه امتیاز محسوب خواهد شد.

 

- اگر بازیکنى تصادفاً توپ را به سبد خود گل کند. گل به حساب کاپیتان تیم حریف ثبت خواهد شد.

 

- اگر بازیکنى عمداً توپ را به سبد خود گل کند آن تخلف بوده و امتیازى واگذار نخواهد شد.

 

- اگر بازیکنى باعث شود که توپ از پایین وارد سبد شود آن تخلف خواهد بود.

پرتاب توپ به داخل

اصول کلى:

 

- هر زمانى که توپ در حین بازى یا در پرتاب آزاد گل شود و گل قبول نشود توپ براى شروع مجدد از بیرون خط اوت امتداد خط پنالتى در اختیار بازیکن قرار داده خواهد شد.

 

- اگر پرتابهاى آزاد در نتیجهٔ خطاى فنی، غیر ورزشى و یا دیسکالیفه که مالکیت را به همراه داشته باشد انجام گیرد بایستى براى شروع مجدد در پشت خط کنارى و مرکزى روبروى میز منشى بدون توجه به اینکه آخرین پرتاب گل شده یا نه در اختیار بازیکن قرار گیرد.

 

- بازیکنى که در شروع مجدد از پشت خط مرکزى و کنارى در اختیار دارد باید پاهاى خود را در طرفین خط ادامهٔ خط مرکزى قرار داده و به هر دو زمین اعم از دفاعى و حمله مىتواند پاس دهد.

 

- یک داور ممکن است توپ را بصورت پاس زمینى در اختیار بازیکن که از بیرون خط اوت بازى را شروع مىکند قرار دهد که این عمل باید:

 

- داور نباید بیش از ۳ یا ۴ متر از بازیکن فاصله داشته باشد.

 

- بازیکنى که در بیرون خط اوت مىخواهد بازى را شروع کند باید در نقطهاى که داور تعیین کرده قرار گیرد.

 

- تیمى که کنترل توپ را در اختیار مىگیرد نباید آوانتاژ نامطلوب بدست آورد.

 

در دنبال یک گل موفق یا یک پرتاب آزاد موفق:

- هر موقع حریف توپ را گل کند تیم باید بازى را از پشت خط انتهایى با پرتاب توپ به داخل زمین آغاز نماید. این عمل همچنین بعد از تایم استراحت که داور توپ را در اختیار بازیکن قرار مىدهد، انجام خواهد شد.

 

- بازیکنى که توپ را از پشت خط اوت به داخل زمین پرتاب مىکند، مىتواند در امتداد خط یا بصورت عمودى عقب و جلو حرکت و یا به همتیمى خود در پشت خط انتهایى پاس دهد به شرط اینکه از زمانى که توپ را در اختیار گیرد تا پرتاب توپ به داخل زمین بیش از ۵ ثانیه طول نکشد.

 

- زمانى که توپ گل مىشود تیم گلکننده مجاز نیست توپ را پس از گل شدن لمس نماید. در صورتى که تصادفى یا لحظهاى با توپ برخورد کند مجاز مىباشد ولى پس از اولین اخطار که باعث تأخیر در شروع بازى شود خطاى فنى اعلام خواهد شد.

 

 

در دنبال هر تخطى و یا هر توقف بازى:

 

- باریکن از بیرون خط اوت نزدیکترین محل وقوع تخطى که توسط داور مشخص مىشود یا بازى متوقف شد، توپ را براى شروع مجدد در اختیار خواهد داشت به جز پشت تخته

 

- داور باید توپ را براى شروع مجدد از بیرون خط اوت بصورت پاس مستقیماً در اختیار بازیکن قرار دهد.

 

 

قانون:

- بازیکنى که توپ را باید از بیرون خط اوت شروع کند نباید:

- پس از رها شدن توپ و قبل از برخورد توپ با بازیکنان داخل زمین آن را لمس نماید.

 

- قبل از رها شدن توپ داخل زمین را لمس نماید.

 

- بیش از ۵ ثانیه توپ را نگهداشته و باید از دست رها نماید.

 

- توپ را رها کرده و مجدداً بدون برخورد با بازیکنان داخل زمین اوت شود.

 

- توپ را مستقیماً داخل سبد نماید.

 

- قبل از رها کردن توپ در امتداد خط بیش از یک متر از نقطهاى که توسط داور تعیین شده در یک جهت حرکت نماید. در صورتى که مىتواند به جلو و عقب تا جایى که امکان باشد حرکت کند.

 

- سایر بازیکنان نمىتوانند:

- قسمتى از بدن خود را قبل از رها شدن توپ روى خطوط قرار دهند.

 

- کمتر از یک متر از بازیکن پرتابکنندهٔ توپ در صورتى که فاصلهٔ خط اوت تا اولین مانع کمتر از دو متر باشد فاصله داشته باشند.

 

- هرگونه تخلف از قوانین بالا تخلف مىباشد.

 

 

جریمه:

- توپ براى شروع مجدد از همان نقطه به تیم مقابل واگذار مىگردد.

 

تایم استراحت

 

تعریف:

 

یک تایم استراحت وقفهاى از بازى است که توسط مربى یا کمک مربى درخواست مىشود.

5647-20959-1390-10-21-13-53-31-EC80.jpg

قانون:

- زمان هر تایم استراحت یک دقیقه مىباشد.

 

- فرصت براى تایم استراحت شروع مىشود وقتى که:

- توپ مىمیرد و ساعت بازى متوقف مىشود و ارتباط داور در رابطه با گزارش خطا با منشى خاتمه مىپذیرد.

 

- تیمى که قبل یا بعد از گل خوردن درخواست تایم استراحت مىنماید.

 

- فرصت براى تایم استراحت خاتمه مىپذیرد موقعى که:

- داور با توپ وارد دایره براى اجراى جمبال مىشود.

 

- داور براى شروع پرتاب پنالتى با توپ یا بدون توپ وارد ذوزنقه مىگردد.

 

- داور توپ را در شروع مجدد بازى از بیرون خط اوت در اختیار بازیکن قرار مىدهد.

 

- یک تایم استراحت در هر پریود اول، دوم و سوم به تیم واگذار و در پریود چهارم دو تایم استراحت داده خواهد شد و براى هر وقت اضافى یک تایم استراحت نیز واگذار مىگردد.

5647-20960-1390-10-21-13-56-22-ABC8.jpg

 

- تایم استراحت به تیمى واگذار مىگردد که اول آن تیم درخواست تایم استراحت نموده است مگر اینکه درخواست تایم استراحت با تیمى باشد که گل بخورد و بدون اینکه خطایى انجام گیرد. در این حالت به تیم گلخورده تایم استراحت داده خواهد شد.

 

- تایم استراحت درخواست شده قبل از اینکه بوق منشى براى اعلام آن به صدا درآید مىتواند از طرف مربى یا کمکمربى انصراف اعلام شود.

 

- در زمان تایم استراحت، بازیکنان زمین بازى را ترک کرده و بر روى نیمکت بنشینند و بازیکنان در حدود نیمکت ذخیره چنانچه داخل زمین ایستاده باشند، مجاز خواهند بود.

 

 

روش:

- مربى یا کمکمربى حق دارند تایم استراحت درخواست نمایند. آنها مىتوانند شخصاً با مراجعه به منشى با نشان دادن علامت مربوطه با دست تایم استراحت درخواست نمایند.

 

- به محض به وجود آمدن فرصت تایم استراحت، منشى با به صدا درآوردن بوق خود داوران را از این درخواست مطلع مىسازد.

 

اگر تیم درخواستکنندهٔ تایم استراحت گل خورد، وقتنگهدار سریعاً با متوقف ساختن زمان بازى بوق خود را به صدا درمىآورد.

 

- زمان تایم استراحت از موقعى که داور در سوت خود مىدمد و علامت را نشان مىدهد، آغاز خواهد شد.

 

- و زمان تیم استراحت موقعى که داور سوت زده و با علامت آنها را به بازى دعوت مىکند خاتمه مىپذیرد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...