رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

معرفی بازارهای قدیمی ایران


ارسال های توصیه شده

بازار آمل، آمل

 

بازار قديمى آمل که در مرکز شهر قرار دارد، رکن و هستهٔ اصلى و اوليهٔ سازمان دهندهٔ شهر به شمار مىآيد. با اين که در بعضى از قسمتهاى اين بازار تغييرات شتابزده و نوسازىهاى غيراصولى انجام شده و به دليل مقتضيات اقتصادى - اجتماعى روزگار، زيبايى قبلى را از دست داده، اما هنوز داراى اهميت و اعتبار است. اين بازار همچنان ارتباط خود را با محلات مسکونى مجاور، به ميزان قابل توجهى حفظ کرده است و به صورت مرکز تجمع و داد و ستد مردم، داراى عملکردى ممتاز است. مغازههاى اين بازار با سقف سفالى شيبدار و جلو آمده به خاطر محافظت از باران و آفتاب داراى فضاهاى باز داخلى براى تشکيل بازارهاى هفتگى در روزگار گذشته است. اين بازار نيز مانند بازارهاى قديمى ديگر، علاوه بر وظيفهٔ اصلى خود يعنى مبادلهٔ کالا، نقش فرهنگى و مبادلهٔ افکار و عقايد، نشر اخبار و مرکز ارتباطات اجتماعى مردم نيز بوده است. در حال حاضر اين بازار نقش بسيار مهمى را در زندگى اقتصادى - اجتماعى مردم ايفا مىکند. ساختار فضايى، عناصر معمارى و کالاهاى صنايع دستى و محصولات بومى آن از جاذبههاى بازار به حساب مىآيند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار اختيارى، كرمان

 

چهارمين قسمت بازار کرمان که به «بازار اختياري» معروف است از انتهاى جنوبى بازار گنجعلىخان شروع مىشود و تا اول بازار وکيل امتداد مىيابد. مدرسهٔ شفيعيه، کاروانسراى گلشن، سه بازارچهٔ سردارى و حمام يا چايخانهٔ سنتى وکيل در اين بازار قرار گرفتهاند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار اراك، اراك (قاجاريان)

 

بازار اراک که قدمت آن به سال ۱۲۲۸ هـ.ق مىرسد از نظر نوع معمارى سيماى منحصر به فردى دارد، به گونهاى که تمام قسمتهاى اصلى بازار در يک رديف مستقيم قرار گرفتهاند و مسيرهاى فرعى موسوم به گذر و سراهايى که عمدتاً محل داد و ستد فرش هستند، عمود بر قسمت اصلى بازار قرار گرفتهاند. مصالح اصلى آن آجر و خشت است. در جوار اين بازار، بناى تاريخى مدرسه سپهدارى اراک واقع شده است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار اردبيل، اردبيل

 

شهر تاريخى اردبيل با تاريخ طولانى و موقعيت ويژه سياسى و اجتماعى، داراى پيشينه طولانى در فعاليتهاى اقتصادى است و بازار به عنوان مرکز جريانهاى داد و ستد، در شکوفايى اقتصادى شهر سهم به سزا دارد.

بازار اردبيل مجموعهاى است مرکب از همه عناصر تشکيل دهنده وابسته به آن؛ تشکيلاتى چون تيمچه، سرا، حمام و مسجد اين بازار در مرکز شهر و در طرفين خيابان امام خمينى قرار گرفته است. اين مجموعه از سابقهاى طولانى برخوردار است. قديمىترين سياحانى که از بازار اردبيل نام بردهاند عبارتند از: مقدسى و اصطخرى در سده چهارم هجرى که آن را به صورت صليب در چهار راسته توصيف کردهاند.

بازار اردبيل در قرن هفتم و هشتم رونق فراوان داشت. در سدههاى بعد، قسمتى از بازار بزرگ و تيمچهها و سراها از موقوفات بقعه شيخ صفىالدين به شمار مىرفت و درآمد و عوايد حاصله به مصرف مخارج اين بقعه مىرسيد. بناى کنونى بازار و عناصر وابسته به آن از آثار دوره صفويه و زنديه است که بر بنيان اوليه بازار ساخته شده است. گرچه مجموعه بازار اردبيل از نظر ابعاد و تناسب درخور شهرى قديمى و تاريخى چون اردبيل نيست، ولى هم اکنون نيز به عنوان مرکز اقتصاد و تجارت اردبيل نقش عمده ايفا مىکند.

قسمت عمده بازار اردبيل در خيابانکشىهاى نيم قرن گذشته تخريب شده و ارتباط بعضى از بخشهاى آن با هسته مرکزى بازار از بين رفته است.

بازار اردبيل با تاقهاى جناغى، تاق و تويزه و گنبدهاى ساده شامل راسته بازار اصلى، بازار زرگران، بازار قيصريه، راسته پير عبدالملک، بازار خراطان و بازار کفاشان و علافان است. بيشتر قسمتهاى بازار در دوره صفويه بنا يا مرمت شده است.

مجموعه بازار اردبيل داراى بازارچهها، سراها و تيمچههاى فراوان است که مهمترين آنها عبارتاند از: بازارچه خشکبارها و سراج حاج احمد، سراى وکيل، تيمچه زنجيرلى، سراى گلشن، سراى قيصريه، سراى حاج شکر، سراى جهودها، سراى حاج شيخالاسلام و سراى حاج صادق.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار ارگ، كرمان

 

اين بازار از ميدان ارگ شروع مىشود و تا چهار سوق گنجعلىخان ادامه مىيابد. اين بازار به دو بخش فرعى به نام «بازار نقارخانه» و «بازار سراجي» تقسيم مىشود. گويا در گذشته در طبقهٔ بالاى بازار نقارخانه، نقاره مىنواختند و به همين دليل به اين نام مشهور شده است.

 

بازار سراجى (يا بازار زين سازها) در حدفاصل بازار نقارخانه و چهارسوق واقع شده و بخشى از آن هم بدون سقف است. در گذشته از رونق فراوان برخوردار بوده ولى در سالهاى اخير به دليل جانشينى وسايل نقليهٔ موتورى به جاى اسب و ... از نقش بازار سراجى کاسته شده و اکثر مغازههاى آن تغيير شغل دادهاند. باقىماندهٔ سراجىها نيز به کار توليد کيف، کفش، ساک و چمدان پرداختهاند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار اروميه، اروميه بازار قديمى شهر اروميه در مجموعهٔ بافت قديمى و در گوشهٔ جنوب شرقى شهر قرار گرفته است.

 

 

اين بازار همراه با تغيير شيوهٔ زندگى، دستخوش تغييرات زيادى شده است. قديمىترين بخشهاى باقيماندهٔ آن، از دورهٔ صفويه به بعد مىباشد، به ويژه حمامهاى آن که متعلق به دورهٔ زنديه و قاجاريه است.

 

 

در بازار اروميه هر راسته و بخشى، از سبک و شکل خاص دورهٔ خود پيروى کرده است؛ بقاياى به جا مانده، نمايانگر ذوق معمارى دورههاى مختلف است. عليرغم تنوع شکل طاقها، چشمه و گنبدها، مجموعهٔ بازار از سادگى ويژهاى برخوردار است. به عبارت ديگر هيچ نوع تنوعى از حيث ساخت هنرى مانند کاشيکارى، گچبرى، سنگکارى و دربهاى قديمى چوبى و ... در آن ديده نمىشود. مصالح تمام راستهبازار و چهارسوها از آجر انتخاب شده و اکثراً فاقد اندود سادهٔ گچ است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار اصفهان، اصفهان قديمىترين توصيفى که از بازار اصفهان به جا مانده است، شرحى است از قرن چهارم هجرى قمرى (دوران ديالمه)، در کتاب «رسالهٔ محاسن اصفهان» تحت عنوان «بازار جورين» که مىگويد:

 

 

«بازارى بود بر دروازهٔ خور (خورشيد) که يکى از چهار دروازهٔ مشهور اصفهان در آن زمان بوده و در فصل نوروز عامهٔ مردم اصفهان با انواع خوردنىها و آشاميدنىها و آلات و ادوات موسيقى يکى دو ماه را در آن محل به تفريح و عيش و عشرت مىگذراندند و بالطبع براى احتياج اين جمعيت از اغذيه، البسه و غيره بازارهايى برپا مىکردند و طوافان و بازاريان انواع نعمتها را در آنجا گرد مىآورند.»

 

 

در همين کتاب کالاهايى که در بازار اصفهان عرضه مىشد، به اين شرح آمده است: ظرائف بغداد، خزهاى کوفى، ديباى روم، شرب مصر، جواهر بحرين، آبنوس عمان، عاج هندوستان، گليمهاى آذربايجان و گيلان، فرشهاى اَرمَن و ...

 

 

در قرن هشتم هجرى قمرى، «از بازار مظفريه با شش دروازه و چهارصد باب دکان و حجره که با آجر و گچ بنا شده و در داخل آن چهار کاروانسراى بزرگ مجهز به اتاقهايى براى سکونت مسافرين و اهل معاملات، با اصطبل، فضاى باز، دو مسجد و يک سقايه» نام برده شده است.

 

ناصرخسرو در سال ۴۴۴ هجرى قمرى، از عظمت بازار اصفهان در آن دوران ياد کرده است.

 

 

بازارهاى کنونى اصفهان که شاخههايى از بازار بزرگ سراسرى آن است، در دورهٔ صفوى همزمان با بناهاى ميدان بزرگ و مجموعهٔ آثار اطراف آن پديد آمده و توسعه يافتند.

 

شواليه ژان شاردن فرانسوى «از بازار قيصريه و بازار بزرگ اصفهان با سردر عالى و تزئينات آجرهاى چينى (کاشىکاري) و سکوهاى وسيع (از) سنگ يشم و سماق که (بر آنها) جواهرفروشان و زرگران انواع و اقسام زيورآلات و جواهرآلات و سکههاى کمياب را به فروش مىرساندند»، ياد کرده است. در بالاى سردرِ قيصريه، تصويرى است که شاهعباس را در جنگ با ازبکان، يا در شکارگاه نشان مىدهد و همچنين تصاويرى از مردان و زنان اروپايى نيز ديده مىشود. ساعت و ناقوس بزرگى هم بالاى سردر بازار نصب شده که در جنگ شاهعباس با پرتغالىها در هرمز به دست ايرانيان افتاد و به اصفهان انتقال داده شد.

 

بر سردرِ قيصريه، هماکنون دو پشتبغل کاشىکارى صحيح و سالم وجود دارد که به شيوهٔ مينياتورهاى دوران صفوى، يک نفر تيرانداز را با سر انسان و تنهٔ شير و دماژدها نشان مىدهد. اين مجموعه، نمايش برج قوس است که مورخين مشرق زمين، زمان احداث شهر اصفهان را در اين برج باور داشتهاند.

 

شاردن مىنويسد : «از سردر قيصريه وارد مجللترين و بزرگترين بازارهاى اصفهان مىشويم که محل فروش پارچههاى گرانبهاست و گنبد منقش بزرگى در وسط آن قرار دارد. در طرف راست اين گنبد، ضرابخانه و در طرف ديگر آن «کاروانسراى لَلهبيک» بنا شده است.» «شاردن» از کاروانسراى «مولتانيان» در اين بازار نام مىبرد که عدهاى از مولتانيان هند در آن به تجارت و دادوستد اشتغال داشتهاند. او به بازار صحافان، صندوقسازان، سرّاجان و کاروانسراى برنجفروشان، بازار لبّافان، آهنگران، کاروانسراى گلپايگانىها و کاروانسراى حلاّجان، بازار کفاشان و ساغرىسازان، بازار عطاران، قنادان، داروفروشان و فروشندگان زيورآلات و پارچههاى کهنهٔ قيمتى و بازار مسگران، راستههاى ترکشدوزها و زينسازان و چپقسازان و تير و کمانفروشان، همچنين به زيباترين و بزرگترين قهوهخانهٔ اصفهان در مدخل بازار قيصريه اشاره کرده است؛ با تالارهاى بزرگ و نيمکتهايى که به راحتى مىتوان روى آنها نشست.

 

امتداد بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع و سپس به «بازار عربان» منتهى مىشود. اين بازار را به مناسبت مجاورت با گنبد نظامالملک و مسجد جامع، «بازار نظاميه» يا «نظامالملکي» نيز گفتهاند و تا نيم قرن پيش رشتههاى طولانى و متعددى، اين بازار را به بازارهاى دروازهٔ طوقچى و بازار غاز و ميدان وصل مىکرده است. از انشعابات ديگر آن، بازار ريسمان و مدرسهٔ کاسهگران است.

 

مجموعهٔ آثار تاريخى ديگرى مانند مدرسهٔ ملاعبداللّه (مولانا عبداللّه شوشتري)، ساروتقى، مسجد جارچىباشى، مدرسهٔ صدر، مدرسهٔ نيماورد؛ و کاروانسراهايى از عهد صفويه و قاجاريه مانند کاروانسراى مخلص، گلشن و تيمچهٔ ملک و بسيارى کاروانسراها و تيمچههاى ديگر؛ و حمامهايى از عصر صفويه، بر اهميت تاريخى مجموعهٔ معمارى بازار بزرگ اصفهان که از سردرِ قيصريه تا سردرِ مسجد اصفهان امتداد دارد، افزوده است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار اصلى كرمان، كرمان اين بازار بزرگ، از ميدان ارگ شروع و به ميدان مشتاقيه ختم مىشود. از غرب به شرق نام بازارهاى آن عبارتند از:

بازار ارگ (نقارخانه و سراجي)، بازار گنجعلىخان، بازار اختيارى، بازار سردارى، بازار وکيل، بازار عطارى، بازار قدمگاه و بازار مظفري.

هر قسمت از بازار کرمان در زمان يکى از حکام و فرمانروايان اين ديار ساخته شده است و از حيث بعضى از ويژگىها در ايران منحصر به فرد و در داخل و خارج کشور، زبانزد خاص و عام مىباشد و در زمان تأسيس خود يکى از شاهکارهاى بسيار ارزندهٔ معمارى بوده است. هنوز هم بازار اصلى کرمان طولانىترين راسته بازار ايران محسوب مىشود. طول اين راسته بازار از ميدان ارگ تا خيابان ميرزا رضاى کرمانى حدوداً ۱۲۰۰ متر و عرض آن بين ۴/۵ تا ۶/۵ متر است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار امير، تهران اين بازار به همت و دستور ميرزا تقىخان اميرکبير در قرن سيزدهم قمرى پس از پايتختى تهران ساخته شد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار امير، تبريز

 

از زيباترين و مهمترين بازارهاى تبريز، بازار، کاروانسرا و تيمچهٔ امير است که در حال حاضر از مراکز عمدهٔ تجارت و صادرات فرش و مرکز بورس طلا و جواهر و منسوجات محسوب مىشود. بازار امير از شلوغترين و پرحجمترين بازارهاى تبريز و از نقاط ديدنى و جهانگردى شهر است. بانى بازار و کاروانسراى امير، ميرزا محمدخان امير نظام زنگنه است. تاريخ بناى بازار و کاروانسراى امير سال ۱۲۵۵ هجرى قمرى است.

 

در بازار امير از ۱۱۲ مغازه داير، ۱۰۲ مغازه به زرگرى و جواهرفروشى، ۸ مغازه به بزازى و فروش پارچه، يک مغازه به آينهفروشى و يک مغازه به عطرفروشى و لوازم آرايش اشتغال دارند. گسترش تجارت طلا و زرگرى به تدريج بزازى و پارچهفروشى را که روزگارى مخصوص بازار امير بود از بين برده و جاى آن را گرفته است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار بينالحرمين، تهران

 

اين بازار بين مسجد امام خمينى (شاه سابق) و مسجد جامع واقع شده و در زمان محمد شاه ساخته شده است. بازار بينالحرمين عرضهکنندهٔ نوشتافزار و کاغذ و مقّواست.

 

علاوه بر بازارها و تيمچههايى که به اجمال مورد بررسى قرار گرفت، در سطح استان تهران بازارهايى ديگر نيز وجود دارد که ضمن حفظ ماهيت تجارى خود، به عنوان مراکز گردشگاهى نيز شناخته شدهاند. از جملهٔ اين بازارها مىتوان به بازارچههاى هنرى، بازارچههاى خود اشتغالى و بازارچههاى صنايع دستى اشاره کرد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار تهران، تهران

 

بازار اصلى تهران که در زمان فتحعلى شاه قاجار شکل گرفت، امروزه مجموعهاى است از دالانها و کوچههاى تودرتو با رديف دکانها و راستهٔ مغازههايى که گويى تمامى ندارند. گرچه از چند دههٔ قبل مراکز تجارى تازهاى در جاهاى ديگر تهران شکل گرفته است، ولى بازار تهران همچنان از مراکز اصلى داد و ستد تجارى اين شهر و حتى کشور به شمار مىآيد.

 

برخى بخشهاى آن مانند بازار بينالحرمين (مرکز صنعت چاپ و انتشارات و کتابفروشىهاى روزگار قديم، در ميان دو مسجد شاه و جامع)، ديگر آن نقش پيشين را ندارند، اما هنوز از جنبهٔ تجارى، رونق بسيار دارند. گذشته از کالاهاى سنتى مانند فرش، حتى برخى اقلام کم مصرف و کمياب مانند قطعات يدکى بعضى دستگاههاى خانگى را تنها در بازار مىتوان يافت. تعميرگاه بعضى ابزارها نيز هنوز تنها در بازار است.

نوسازى بازار تهران و بهبود وضعيت بهداشتى و ايمنى آن مانند آنچه در برخى شهرهاى ديگر ايران انجام شده، ظاهراً خيلى بيش از آنچه که لازمهٔ تهيهٔ طرحى اساسى بوده و به تعويق افتاده است. اجراى طرح بهسازى و نوسازى بازار مىتواند جاذبهٔ بازار سنتى را حفظ کند، در همان حال که مىتواند به رونق داد و ستد و کسب و کار، سهولت رفت و آمد و اطمينان از جنبههاى ايمنى و بهداشتى آن بيفزايد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار حاجآقا على (رفسنجاني)، كرمان

 

اين بازار از انتهاى بازار کفاشها آغاز شده، به خيابان شريعتى روبروى بازار عزيز خاتمه مىيابد. تعداد مغازههاى آن همراه با حجرههاى کاروانسراى حاجآقا على ۸۶ باب است و حرفه و صنعت ويژهاى در آن وجود ندارد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار دامغان، دامغان (صفويان)

 

بازار دامغان بارها با زلزله و هجوم دشمنان خراب شد تا بالاخره به شکل کنونىاش درآمد. پيکره يا کالبد بازار پس از احداث خيابان شرقى و غربى مجاور آن نسبت به شکل اوليهٔ بازار دگرگونىهاى مهمى يافته است.

 

راههاى ارتباطى کنونى ميان بازار و خيابان، پيشتر محل عبور از بافت مسکونى و پرتراکم شمالى به بازار شهر بودهاند. پيکره يا کالبد بازار دامغان، از جهات شرق و غرب به سمت ميانهٔ راه و قطع محل گذر ذوالفقارى، داراى شيب است. اين شيب که اختلاف سطح آن در حدود دو متر است، در پوشش بازار محسوس نيست. اما پس از احداث خيابانى به موازات آن در سمت شمال، فضاى بازار را به ويژه در نزديکى ميدان امام خمينى تنوع بخشيده است. دکانهاى بازار که بيشتر از نظر عمق و گنجايش متفاوتاند، داراى دهانههاى برابرند و تا پيش از احداث خيابانها، فقط به اندازه دو برابر باز مىشدهاند. بازار دامغان دو کاروانسراى شهرى دارد که کارکردهاى ويژهٔ تيمچه و قيصريه و سراهاى بازار را همين دو کاروانسرا برعهده دارند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار زرگرى (قيصريه ابراهيمخان)، كرمان

 

بازار زرگرها به صورت يک راستهٔ متقاطع عمود بر بازار کلاه مالى و به موازات بازار کفاشها واقع شده است و جزء مجموعهٔ ابراهيمخان مىباشد و ۴۷ باب مغازه را در خود جاى داده است که بيش از ۹۰ درصد آنها زرگرى و طلافروشى است. يکى از ويژگىهاى اين بازار تجهيز آن به عناصر حفاظتى نظير درهاى محکم چوبى و ... مىباشد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار سردار، كرمان

 

اين بازار در واقع مرکب از چند بازارچهٔ متقاطع است که با سه راستهٔ اصلى به بازار اختيارى متصل مىشود. کاروانسراى سردار نيز در انتهاى يکى از اين بازارچهها قرار گرفته است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار سمنان، سمنان (قاجاريان)

 

اين بازار، در حدود ۱۸۰ سال قبل، در اوايل سلطنت سلسلهٔ قاجاريه ساخته شد. بازار سمنان که به سبک معمارى سنتى ايران با سقفهاى خشتى و آجرى، متناسب با وضعيت آب و هواى خاص منطقهٔ کويرى ساخته شده بزرگترين مرکز خريد و فروش کالاهاى تجارتى است. در گذشته، بازار عمومى شهر متشکل از راسته بازار و بازار شيخ علاءالدوله (بازار مردهها) بوده است.

 

بازار عمومى به دو قسمت شمالى و جنوبى تقسيم شده است:

 

بازار شمالى که تقريباً ۱/۵ کيلومتر طول دارد و کماکان به نام قديمى خود راسته بازار خوانده مىشود، از بالاى شهر يعنى تقاطع خيابانهاى نظامى و يغما (شهدا) آغاز مىشود و تا خيابان امام خمينى ادامه مىيابد.

اين بازار، داراى سقف و تاق ضربى است که روى تاقهاى جناغى استوار شده است. پنجرههاى شيشهاى بزرگ بر بام آن نصب شده است که نور داخل بازار را تأمين مىکند. راسته بازار سابقاً شامل ۲۵۴ باب مغازه بود. در اين بازار سه حمام و پنج مسجد و چهار کاروانسراى مخروبه و يک تکيهٔ بزرگ به نام ناسار وجود دارد. تکيهٔ ناسار روبروى خيابان کوچک شهيد اعوانى واقع شده، داراى يک سالن بزرگ براى انجام مراسم سوگوارى ايام ماه محرم و تقريباً ۲۵ باب مغازه است که بر بالاى آن ايوان و بالکن سرتاسرى به چشم مىخورد.

 

بزرگترين آبانبار سمنان و يک مسجد کوچک در اين تکيه قرار دارد. سقف تکيه را شيروانى بزرگ با پنجرههاى مشبک پوشانده است. در جريان نوسازى سالهاى ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰، دو سردر بسيار زيبا در شمال و جنوب راسته بازار ساخته شد.

 

بازار جنوبى در امتداد راسته بازار است و به سبب نزديکى با حرم مطهر حضرت يحيى بن موسى رضا بازار حضرت خوانده مىشود. بازار حضرت به طول تقريبى ۲۰۰ متر از خيابان امام خمينى شروع شده است و به تکيهٔ بزرگ پهنه که در محل اسفنجان قرار دارد، ختم مىشود. اين بازار داراى ۵۰ باب مغازه است. در شمال بازار حضرت سردر جالب توجهى بنا شده که به سردر جنوبى راسته بازار شباهت کامل دارد.

 

دو قسمت اين بازار طورى ساخته شده که در تابستانها خنک و در زمستانها نسبتاً گرم است. در چند سال قبل که اين بناى تاريخى رو به خرابى بود، با کوشش فرماندار کل وقت با صرف هزينهاى قابل توجه، آن را تعمير کردند و سقفهاى فروريختهٔ مِنار را با آجر بازسازى کردند. براى استحکام و زيبايى آن در پايهها تا ارتفاع تقريباً يک متر و نيم از سيمان و در قسمت بالاى آن تا زير تاقهاى ضربى از آجر قرمز استفاده شده است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار سنتى قشم، قشم

 

بازار قشم را بايد يکى از جالبترين بازارهاى جنوب ايران دانست؛ هرچند از ساختمان آن، زمان چندانى نمىگذرد، ولى به لحاظ موقعيت ويژهٔ منطقه، اين بازار از اهميت جالب توجهى در مبادلات تجارى و دادوستد برخوردار است. بعضى از نقاط بازار قشم سرپوشيده است. نمونههايى از اين نوع بازار، در اکثر شهرهاى جنوبى برپا شده است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار سنندج و آصف، سنندج

 

در شهرستان سنندج دو بازار معروف به بازار سنندج و آصف وجود دارد که به سبک معمارى دوره صفويه ساخته شده است و از بناهاى باارزش و ديدنى اين شهرستان محسوب مىشوند.

 

ساير بازارهاى قديمى استان کردستان عبارتند از:

 

- بازارهاى شيخ، تاجوانچى و اردلان در شهرستان سقز. - بازار سرپوشيده اورامىها در شهرستان مريوان.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار شيخ علاءالدوله، سمنان (تركمانان)

 

بازار شيخ علاءالدوله از جنوب خيابان امام خمينى سمنان و متصل به آن شروع مىشود و در ۲۰۰۰ مترى، اندکى به شمال متمايل مىشود و در شمال خيابان امام خمينى و متصل به آن تا گورستان قديمى علمدار ادامه مىيابد. به سبب احداث اين خيابان، اين بازار به دو قسمت تقسيم شده است. بازار در قرن هشتم به همت شيخ علاءالدوله سمنانى عارف مشهور ايران همزمان با بناى شبستان شيخ علاءالدوله ساخته شد، مرکز خريد و فروش کالا و مايحتاج مردم بود. بازار مذکور در دورهٔ قاجاريه تعمير و مرمت شد، ولى به مرور زمان اهميت خود را از دست داد.

 

بازار شيخ علاءالدوله را که در مسير انتقال اموات براى دفن در گورستان علمدار بود، بازار مردهها نيز مىنامند. در سالهاى اخير، با تعمير و مرمت مسجد جامع، قسمتى از اين بازار نيز با تلاش سازمان ملى حفاظت آثار باستانى بازسازى شد و در حال حاضر بيش از پنج تا شش مغازه در آن وجود ندارد.

 

علاوه بر اين، بازارهاى ديگرى نيز در سطح استان وجود دارد که مهمترين آنها به بازار آرادان در روستاى آرادان، بازار گرمسار در شهرستان گرمسار و بازار جلوخان سمنان هستند که همزمان با دورهٔ قاجاريه ساخته شدهاند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار شيشهگرخانه، تبريز

 

از مهمترين و شلوغترين و ثروتمندترين بازارهاى تبريز بازار شيشهگرخانه است که بين خيابان تربيت و خيابان شهدا قرار گرفته است. اين بازار سابقاً محل توليد و فروش انواع شيشه و بلور بود، ولى امروزه اثرى از شيشه و بلور در آن نيست.

 

مجموعهٔ بازار تبريز داراى ۲۰ راسته و بازار، ۳۵ سراى، ۲۵ تيمچه، ۱۱ دالان و در حدود ۵۵۰۰ مغازه و تقريباً در برگيرندهٔ ۴۰ نوع صنف و شغل است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار عزيز، كرمان

 

آخرين بخش از بازارهاى کرمان که در شمالىترين قسمت مجموعهٔ بازار قرار دارد، بازار عزيز است و جمعاً ۷۰ باب مغازهٔ فعال را در خود جاى داده است، در حال حاضر، از نقش آنها بسيار کاسته شده و کمکم به دست فراموشى سپرده مىشود. از عناصر قابل ذکر اين بازار مىتوان به خانقاه نعمتالهى اشاره کرد. اين بازار تا نزديکى دروازهٔ گبرى ادامه دارد.

 

علاوه بر بازارهاى ياد شدهٔ شهر کرمان که اختصاراً مورد اشاره قرار گرفتند، اين شهر در قرون گذشته بازارهاى ديگرى از جمله بازار شتر، بازار شاه و ... را نيز در خود جاى داده بود که امروزه خبرى از آنها نيست.

 

در مجموعهٔ بازارهاى کرمان تعدادى تيمچه وجود دارد که در اينجا به طور مختصر به آنها اشاره مىشود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار عطارى، كرمان

 

ابتداى اين بازار از سردر ورودى بازار وکيل در سمت چپ آغاز و تا روبهروى در ورودى مسجد جامع واقع در بازار قدمگاه ادامه مىيابد و تقريباً ۱۹ باب مغازه عطارى دارد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار قدمگاه (راجى كرمانى)، كرمان

 

قدمگاه بخشى از بازار کرمان است که عمود بر بازار مظفرى است و تا خيابان شريعتى ادامه دارد. مغازههاى سمت راست آن جديداً ساخته شدهاند. بيشتر بوتيک هستند، در حالى که مغازههاى سمت چپ قديمى مىباشند. تعداد کل مغازههاى بازار قدمگاه ۱۲۱ بابت است. وسط بازار قدمگاه که عريضتر از ساير بازارها است، توسط شهردارى گلکارى شده و ۱۰ متر عرض دارد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار قديمى اهر، اهر

 

بازار اهر در عين فرسودگى داراى تزئيناتى است که در کمتر بازارى ديده مىشود. به تعداد خيلى کم از اين تزئينات در سراى مظفريهٔ تبريز، آن هم در لچک مغازهها وجود دارد، اما در اين بازار تمام مغازههاى طبقهٔ دوم با گچبرىهاى زيبا از گل و برگ يا اسليمى توريقى بسيار درشت تزيين شده است. علاوه بر گچبرىهاى متنوع، ابتکاراتى نيز در آجرچينى گنبدها به کار رفته است.

 

زمان حکومت رشيدالملک در ارسباران، اين بازار تعمير و مرمت گرديد و در سال ۱۳۲۱ هجرى قمرى در نيمهٔ شعبان افتتاح شد و مرحوم ملاحسن اديب (طوطى اهري) شعر زيبايى در اين باب سرود. بازار اهر شامل راسته بازار، کفاشان، بيک بازارى و بازار نصيربيک مىباشد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...