رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

تعبیر خواب آتش پرستیدن چیست ؟


ارسال های توصیه شده

تعبیر خواب آتش پرستیدن به روایت  دانیال نبی 

ـ اگر ببیند که آتش را پرستید و به آن سجده کرد، دلیل آن باشد که به حاکم و پادشاه ستمگر تعظیم خواهد کرد و به خدمتش کمر خواهد بست که برایش طاقت فرسا خواهد بود.

ـ اگر ببیند به آتشدان سر تعظیم فرود می‌آورد، دلیل آن باشد که خدمت زنان کمر همت به میان خواهد بست.

ـ اگر ببیند بر آتش بوسه می‌زند و آن را می‌پرستد، تعبیرش چنان باشد که خبر چین و مامور آگاهی دهنده قدرت حاکم شدن را احتمال بسیار است.

ـ اگر ببیند در آتش می‌غلتد و از آتش زیانی به او می‌رسد، تعبیر آن مطابق صورت پیشین است با این اضافه که سرانجام خطرناکی خواهد داشت.

ـ اگر در آتش می‌غلتید و در می‌یافت که آتش زیانی به او نمی‌رساند ، تعبیر چنان باشد که در کارگزاری قدرت حاکم به امنیت، رفاه و آسایش روزگار خواهد رسید.

ـ اگر ببیند به آتش اندر می‌شود، تعبیرش چنان باشد که به اندازه حضورش در آتش از پادشاه قدرت حاکم منفعت نصیبش خواهد شد.

 

برای مشاهده لیست تعبیر خواب های دیگر کلیک کنید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب آتش پرستیدن به روایت اسماعیل اشعت

اگر کسی در خواب آتشی را می‌پرستید که پاره‌ای بر افروخته بود، مال حرام فراوانی برایش حاصل می‌آید.

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب آتش پرستی به روایت ابن سیرین

اگر ببینی زرتشتی و آتش‌پرست شده‌ای، یعنی دوستدار و طالب دنیا و مادیات می‌شوی.

تعبیر آتشکده، محلی ناپسند می‌باشد، ‌‌‌‌‌

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب آتش پرستی به روایت جابر مغربی

اگر ببینی از زرتشتی بودن و آتش‌پرستی پشیمان شدی و مسلمان گشتی، یعنی از گناه و معصیت توبه می‌کنی و به کار خیر مشغول می‌شوی.

اگر ببینی با زرتشتی آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب آتش پرستی به روایت کرمانی

تعبیرش جایگاه مردم احمق است.

اگر ببینی در آتشکده رفته‌ای و از آنجا چیزی بدست آورده‌ای، یـعـنـی به اندازه چیزی که بدست آورده‌ای خوار و ذلیل می‌شوی، ولی از بدی و ذلت نجات پیدا کرده و سرانجام از کار خودت پیشیمان می‌شوی.

اگر ببینی لباس روحانیان زرتشتی را پوشیده‌ای، یـعـنـی به افراد بددین و جاهل میل و علاقه داری.

اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت ، دلیل کند که در میان مردم ، عداوت و دشمنی افکند اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد ، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد ، یا آن چه به در می ارزد ، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد

اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده ، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد .

اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت ، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند ، یا از سبب مال اندوهگین گردد .

اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند ، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی ، را با کسی خصومت کند

اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد ، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می زد و او را سهمگین همی داد ، دلیل کند که در آن موضع ، جنگ و کارزار بود ، یا بیماری صعب افتد .

اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و اورا سهمگین بداشت ، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع .

اگر زبانه و فروغ نداشت ، دلیل بر بیماری صعب کند .

اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها .

اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد ، شهری یا محله یا سرائی بسوخت ، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد ، بر اهل آن موضع شهر بود .

اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد ، لیکن گزند نمی کرد ، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع ، گفتگوی و خصومت افتد به زبان .

اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد ، دلیل بود که اهل آن موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی ، به قدر و قوه آن آتش که دیده بود .

اگر بیند آتشی از جائی به جائی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی کرد ، دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب آتش پرستی به روایت امام صادق (ع)

اگر روحانی زرتشتی را ببینی، یـعـنـی به کارهای دنیوی فریفته و سرگرم می‌شوی و از آخرت غافل می‌مانی .

اگر بیند پاره های آتش می خورد ، دلیل کند که مال یتیمان خورد

اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید ، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید .

اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت ، دلیل کند که از هر جائی میانجی کند ، میان رعیت و مردمان پادشاه .

اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت ، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد .

اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت ، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار .

اگر بیند که آتش در مردم می زد ، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان .

اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سردرد دچار خواهد شد .

اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست ، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید ، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش

اگر در رزمگاه ، آتش بیند ، دلیل کند بر بیماریهای صعب ، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات .

اگر در رزمگاه ، آن آتش را با دود بیند ، دلیل کند که از پادشاه ، او را ترس و بیم بود .

اگر آتش را در بازار بیند ، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت ، انصاف ندهند و در خرید ، دروغ گویند .

اگر در دریای آتشی افتاده بیند ، دلیل کند که در مردم آنجا ، مصادره بود از پادشاه ، و از اوبر رعیت ظلم رسد .

اگر در راه مجهول آتش بیند ، دلیل بر بی دینی بود

اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند ، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود

اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند ، دلیل که او را رنج رسد .

لیست الفبایی تعابیر خواب

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لوک اویتنهاو  درباره تعبیر خواب آتش می گوید

آتش : اعلان خطر در مقابل یک دزد

شعله های آتش : مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب آتش افروختن می گوید

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم .

اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد .

اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند .

معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است .

آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم .

اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آنلی بیتون نیز درباره تعبیر خواب آتش میگوید :

دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید ، نشانۀ خوشبختی و سعادت است .

این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر میبرند ، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است .

اگر در خواب دیدید خانهی شما در آتش میسوزد ، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی ، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد .

مشاهدهی آتش روشن در خواب ، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درکتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب آتش پرستی آمده است :

شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنید : نمی دانید چطور خشمتان را کنترل کنید .

یک آتش با شعله های خوب : شادی بزرگ در پیش دارید .

دود بسیار بدون آتش : یک مصیبت در پیش است .

شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید : شما را خیلی دوست دارند .

مأموران آتش نشانی آتش را خاموش میکنند : خبرهای خوش

یک آتش بدون دود : پول به فراوان به دستتان می آید

یک نفر به درون آتش می افتد : بد شانسی

بستگان شمای در آتش می سوزند : بزودی تب شدیدی می کنید .

شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید : ناکامی

شما در آتش هستید : موفقیت و خوشحالی

یک آتش خاکستر شده : شانس نخواهید داشت .

یک آتش بزرگ : تغییرات بسیار جدی در کارها

یک شعله کوچک : خبرهای خوش

شما در آتش می سوزید : ضرر و شکست درکار

آب بر روی آتش می ریزید : کنترل خودتان را از دست خواهید داد .

آتش از آسمان می بارد : غم واندوه

شما یک آتش روشن می کنید : مجذوب یکنفر خواهید شد .

چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می کشید : از موانع و مشکلات عبور می کنید .

شما یک آتش را بکلی خاموش می کنید : به شما پاداش خوبی می دهند .

آتش مصنوعی : بزودی بچه دار خواهید شد .

حریق روی زمین : یک تغییر خوشایند

حریق روی دریا : ماجراهایی که به موفقیت می رسند .

حریق در خانه دیگران : احترام و امتیاز شما بالاتر می رود .

حریق در خانه شما با شعله های روشن و واضح : یک شغل خوب

یک حریق در خانه شما با شعله های تیره : ورشکستگی مالی

حریق در خانه شما با شعله های کوچک : پول هنگفت .

 

لیست الفبایی تعابیر خواب را اینجا مشاهده کنید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...