رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

تعبیر خواب مردن چیست و چه تعبیری دارد؟


ارسال های توصیه شده

 تعبیر خواب مردن به روایت از  منوچهر مطیعی تهرانی

مرده دوست و مهمان است و بدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست. اگر در خواب مرده‌ای را ببینید دوستی را ملاقات می‌کنید یا مهمانی برای شما می‌رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به‌سر‌می‌برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره‌اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می‌گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می‌دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می‌افتد و زیان می‌بینید و به آبرویش لطمه وارد می‌آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به‌دست می‌آورید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب مردن بیننده خواب به روایت دانبال نبی 

حضرت دانیال گوید:
 • اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.
 • اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می‌رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان
 • اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.
 • اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جابرمغربی درباره دیدن مرگ در خواب می گوید:
 • دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحت مؤمن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود.
 • اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ابراهیم کرمانی نیز در مورد مردن ( مرگ) در خواب میگوید:
 • اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می‌رفتند بزرگی یابد.
 • اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می‌برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب مردن نزدیکان و فامیل

ابراهیم کرمانی در این باره می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی فرزندت مرده است، تعبیرش این است که ثروتمند می‌شوی،
 • اگر ببینی پدر و مادر تو مرده‌اند کار تو بهتر می‌شود.
بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: از شر دشمن ایمن خواهی شد.
 
جابر مغربی درباره خواب دیدن مردن نزدیکان در خواب می گوید : اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، روزی حلال به دست می‌آوری
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب اینکه یکی از اطرافیان شما مرده است می گوید :
 • اگر خواب ببینید یکی از اطرافیان شما مرده است، نشانه مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است.
 • اگر در خواب خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید، نشانه آن است که بزودی درباره دوست یا نزدیکان خبر بدی می‌شنوید.
 • خواب‌هایی که در ارتباط به مرگ یا مردن می‌بینیم، معمولاً گمراه کننده هستند. بخصوص برای افرادی که در تعبیر خواب ناشی باشند.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبير خواب مردن به روايت لوک اویتنهاو

مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

تمایل به مردن : نشانه سلامتی 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبير خواب تشیع جنازه به روايت لیلا برایت

اگر در خواب تشیع جنازه کسی را دیدید، به این معنا است که در کاری سود فراوانی نصیب شما می‏شود و یا این‌که عده‏اي به خانواده‏ي شما اضافه می‏شوند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب مرگ از نظر روانشناسی

کارل گوستاو یونگ میگوید:

تعبیر خواب خواب دیدن در مورد مرگ کسیکه دوست دارید

بیانگر این است که شما ان جنبه یا ویژگی خاص راکه او دارد، ندارید. از خودتان بپرسید که چه چیز این فرد را برای شما خاص کرده است یا چه چیزی را در مور او دوست دارید. این ویژگی‌اي است که شما در رابطه تان یا در برخورد‌هایتان ندارید.

 

تعبیر دیگر این است که ان ویژگی‌اي که این فرد نماینده ان است دیگر سهمی در زندگی شما ندارد. بویژه خواب دیدن در مورد مرگ والدین زنده، بیانگر این است که شما در تغییر و تحول مهمی در زندگی بیداری تان در سر می برید. رابطه تان با والدین، به جایگاهی جدید رسیده است.

 

تعبیر خواب مرگ کودکی در خواب

بیانگر این است که نیا زدارید نارس بودن «پرورش نیافته بودن» خودرا کنار گذارید و جدی تر شروع کنید. وقتی کودک شما به مرحله‌ي مهمی از زندگی، یک مرحله‌ي خاص میرسد و بزرگ می شود، خواب دیدن مرگشان ممکن است نمادی از کشف خودشان، تحول و گذار به یک مرحله‌ي جدید از زندگی باشد.

 

خواب دیدن این‌که شما مرگ خودتان را وانمود می کنید

بیانگر این است که شما به دنبال شروعی تازه هستید. شما نیاز دارید در زندگی تان تغییر ایجاد کنید. اگر خواب می بینید که شخصی در زندگی تان که برایتان مهم است، مرگش را وانمود میکند، خواب بیانگر چیزی جدید است که در باره‌ي او یاد می گیرید. یا ممکن است به این معنی باشد که ان‌ها کسی نیستند که فکر می کردید بودند.

 

خواب دیدن داشتن تجربه نزدیک به مرگ

بیانگر این است که یک جوری برگشت به یک موقعیت را تجربه می کنید. شما به عادات و روش‌هاي‌ قدیمی تان برمیگردید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که بشما شانس دوباره یا تلاش دوباره‌اي در مورد چیزی داده میشود.

 

خواب دیدن این‌که شما در خواب می‌میرید

نمادی از تغییرات درونی، گذار، کشف خود و توسعه‌ي مثبتی است که درون شما یا زندگی رخ میدهد. شما یک فاز گذار را می‌گذرانید و روشنگر‌تر یا روحانی‌تر می شوید.

 

حجاگر چه این خواب ممکن است احساس ترس و نگرانی بیاورد، دلیلی برای زنگ خطر نیست و طبق معمول یک سمبل مثبت است. خواب‌هایي در مورد تجربه‌ي مرگ خودتان، طبق معمول به معنی این است که تغییرات بزرگی پیش روی شماست. شما به سمت شروع‌هاي‌ جدیدی میروید و گذشته را پشت سرخود میگذارید.

 

این تغییرات ضرورتا بیانگر تغییر منفی حوادث نیست. از نظر استعاری، مردن می تواند بعنوان پایان یا خاتمه‌ي روش‌ها و عادات قدیمی شما باشد. پس مردن همیشه به معنی مرگ فیزیکی نیست بلکه پایان یک چیز است.

 

اگر شما خواب میبینید که کسی بشما می گوید که دارید می‌میرید

پس بیانگر این است که تحت فشارید تا تغییر مهمی را ایجاد کنید یا انتخاب مهمی بکنید. شما وارد یک ماجراجویی جدید در زندگی تان می شوید.

 

اگر کسیکه دوستش دارید مرده باشد

اما شما خواب ببینید که او اینبار واقعا نمرده بودو هم اکنون دوباره دفن شد، بیانگر این است که فردی که دوستش دارید، خیلی زود مرده است و شما هرگز شانس این را نداشتید که درست حسابی خداحافظی کنید. شاید یک مساله‌ي تمام نشده وجوددارد که هنوز بعد از مرگش هم تا مدت‌ها رها نشده است. شما دوست داشتید که زمان بیشتری رابا ان‌ها داشتید.

 

به تعبیر منفی، خواب دیدن این‌که شما می‌میرید

ممکن است بیانگر این باشد که درگیر رابطه‌اي عمیقا دردناک یا رفتاری ناسالم و ویرانگر هستید. شما ممکن است حس افسردگی کنید یا توسط یک موقعیت یا فرد در زندگی بیداری تان، احساس خفگی کنید.

 

شاید ذهن شما مشغول کسی است که بی نهایت مریض است یا رو به موت است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تلاش کنید از زیر مسئولیت، تعهد یا موقعیتی دیگر، خلاص شوید. شما به شدت تلاش می کنید که از تقاضا‌هاي‌ زندگی روزمره تان فرار کنید.

 

دیدن این‌که کسی در خواب شما می‌میرد

بیانگر این است که احساسات شما نسبت به ان فرد مرده است یا این‌که یک تغییر فقدان بزرگ در رابطه تان با ان فرد در حال وقوع است.

 

تعبیر دیگر این است که شما ممکن است بخواهید ان جنبه از خودتان راکه توسط فرد مرده ارائه شده است، سرکوب کنید. اگر شما مرگ غریبه را در خوابتان ببینید بیانگر این است که حس میکنید از تغییراتی که در اطراف شما در حال رخ دادن است، جدا هستید.

 

داشتن تجربه‌اي تا مرز مرگ در خواب بیانگر این است که شما یک جور برگشت را تجربه میکنید. شما به عادات و روش‌هاي‌ قدیمی تان برمیگردید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که بشما در مورد چیزی، شانس دوم داده می شود یا این‌که دوباره می توانید امتحان کنید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...