رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

ارسال های توصیه شده

دیدن بچه (کودک، فرزند) در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر کسی خواب ببیند کودکی را به او دادند تا او را به سرپرستی بگیرد، اگر کودک دختر باشد، وضع مالی او پیشرفت خواهد کرد و اگر پسر باشد، کار و بارش خوب خواهد شد و حمایت خواهد دید

اگر کسی در خواب دید که به دوران کودکی بازگشته، وضع و حالش بد خواهد شد.تعبیرش این است که کار تو دچار ضعف می‌شود. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بچه شده‌ای و شیر می‌خوری، یـعـنـی به خواسته‌هایت نمی‌رسی.

اگر ببینی معلم کودکان هستی، یـعـنـی در آن محل سخن تو موثر و نافذ می‌شود و کلام تو مورد قبول دیگران واقع می‌گردد.

 دیدن فرزندان خود در خواب ، علامت شادمانی کودکان و همسایگان است .

 دیدن بچه های حیوانات در خواب ، علامت فزونی سعادت و شادمانی است .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه به روایت محمد بن سیرین

اگر ببینی بچه شده‌ای، یعـنی دچار غم و اندوه می‌شوی (زیرا بچه خوب و بد را از هم تشخیص نمی‌دهد)،

اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد

تعبیر خواب دختر دار شدن، اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.

تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی است.

دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است .

اگر ببینی فرزند یا برادر و یا خواهر خودت را با اره نصف کرده‌ای، یـعـنـی مثل آن‌ها صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر خواهی شد.

اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، یـعـنـی کسی به تو ستم خواهد کرد.

اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد.

تعبیر کودک زیبا، فرشته می‌باشد، ولی تعبیر کودک زشت، مال و اموال است.

اگر مردی در خواب ببیند که کودکی را شیر می‌دهد، یـعـنـی آن مرد را زندانی می‌کنند.

اگر ببینی کودکی اذان می‌گوید، یـعـنـی با پدر و مادرش وداع کرده و از آن‌ها جدا می‌شود.

اگر ببینی کودکی را در آغوش گرفته‌ای، یـعـنـی خواستار محبت فرزند خواهی بود. 

اگر ببینی فرزندت مرده است، یعنی ثروتمند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یعـنی از شر دشمن ایمن خواهی شد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه به روایت منوچهر مطیعی

گر در خواب ، در میان فرزندان خود دختر بچه ای را ببینید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نشانه آنست که نعمت و برکت به دست میآورید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید است.

اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذت زیادی را تجربه می کنید.

 اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند.

 خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید

 اگر خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، تعبیر این خواب مسائل وابستگیهای شماست که کاملا مراقبشان بودید و شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید.

اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب بچه ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد

تعبیر خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز دارد که پرورش یابد و احساس کمبود در زندگی تان دارید.

اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، تعبیر این خواب بی توجهی به خودتان را نشان میدهد .

 تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست

تعبیر خواب گرسنگی کشیدن بچه بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید

تعبیر خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته و اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است

 اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه مرده را احیا کنید، تعبیرِ آن ، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید.

تعبیر خوابِ اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت (نگاه به گذشته) است.

 تعبیر خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید.

خواب پیدا کردن بچه بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بخاری از دیدگاه لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن بچه پسر (خودتان ) در خواب، نشانه آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید.

تعبیر خواب دیدن بچه، این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید.

تعبیر خواب بچه لاغر، این است که شما دچار مشکلات می شویذ.

تعبیر خواب بچه چاق، این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید.

تعبیر خواب بچه خوابیده، این است که زندگی خوبی دارید.

تعبیر خواب کشتن بچه، این است که به اشتباه خود پی برده اید.

تعبیر خواب بازی با بچه، این است که در همه کارها موفق هستید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه از دیدگاه لوک اویتنهاو

فرزند خود : خوشبختی

کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه های کوچک : غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

بچه ای که میدود : نیکبختی

خواب بچه دختر نشانه شادی؛ شادمانی در بیداری است.

تعبیر خواب دیدن بچه پسر در خواب نشانه خوشبختی است

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه از دیدگاه آنلی بیتون

 تعبیر دیدن خواب یک پسر بچه نشانه آنست که بزودی ازدواج می کنید .

 اگر در خواب دیدید که یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند نشانه آنست که کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است .

 دیدن خواب یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند نشانه آنست که کارهای شما بخوبی پیش می روند .

دیدن بچه شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید.

اگر در خواب بچه‌ بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بچه زیاد، این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد.

خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کرد.

بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیل

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه

اگر خواب بچه ‏اى را دیدید، در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست خواهید آورد. دیدن بچه ‏ى لاغر، نشانه‏ دچار شدن به مشکلات است. بچه‏ چاق، موفقیت در انجام کارهاست. اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، زندگى خوبى خواهید داشت. اگر ببینید که بچه‏ اى را به قتل رساندید، به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. بازى کردن با بچه ‏ها نشانه موفقیت در همه کارهاست.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر دیدن دختر بچه در خواب

محمدبن سیرین گوید :
33- تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
34- اگر در خواب ، در میان فرزندان خود دختر بچه ای را ببینید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نشانه آنست که نعمت و برکت به دست میآورید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
35- خواب بچه دختر نشانه شادی؛ شادمانی در بیداری است

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر دیدن پسر بچه در خواب

محمدبن سیرین گوید :
36- دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است .

لوک اویتنهاو می‌گوید:
37- تعبیر خواب دیدن بچه پسر در خواب نشانه خوشبختی است

لیلا برایت میگوید:

38- تعبیر خواب دیدن بچه پسر (خودتان ) در خواب، نشانه آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید.

آنلی بیتون میگوید:
39- تعبیر دیدن خواب یک پسر بچه نشانه آنست که بزودی ازدواج می کنید .
40- اگر در خواب دیدید که یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند نشانه آنست که کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است .
41- دیدن خواب یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند نشانه آنست که کارهای شما بخوبی پیش می روند .تعبیر کامل خواب بچه : ۴۸ نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب پیدا کردن بچه

کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید :
42- خواب پیدا کردن بچه بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید.

ابراهیم کرمانی گوید :
43- اگر کسی در خواب ببیند که بچه ای را سر راه قرار داده اند و او ، آن بچه را پیدا کرد ، نشانه آنست که از جائی که امید ندارد چیزی به او رسد .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دیدن خواب بچه شیر خوار

لیلا برایت می‌گوید :
44- دیدن خواب بچه‌ شیرخوار ، نشانه‌ی آن است که همیشه موفق می‌شوید
45- دیدن خواب بچه شیرخوار که به تازگی متولد شده است به این معنا است که فرصتی دوباره به دست می‌آورید .
46 اگر در خواب بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید ، نشان دهنده‌ آینده‌ای خوب و آرام است .

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دیدن خواب بچه شیطان

آنلی بیتون می‌گوید :
47- دیدن بچه شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید .
48- اگر در خواب بچه‌ بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعابیر دیدن خواب بچه در خواب در کتاب سرزمین رویاها:

  • اگر در خواب کودک خود را ببینید نشانه این است که کمکی بزرگی به شما خواهد رسید.
  • دیدن خواب بچه نشان دهنده خوشبختی در خانه است.
  • اگر خواب کودک اشخاص دیگر را ببینید یعنی مشاجره‌های فامیلی اتفاق خواهد افتاد.
  • اگر خواب کودک بستگان‌تان را ببینید یعنی شادی ناخواسته‌ای برای شما اتفاق خواهد افتاد.
  • اگر دختر بچه‌ای خواب ببیند که در حال فرار کردن است نشان دهنده آن است که طرز فکر مردم نسبت به او عوض خواهد شد.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه شدن انسان بالغ

این خواب نشان دهنده غم و اندوه است. همچنین نشان دهنده این است که ممکن است زیانی به شما برسد.
ابن سیرین در رابطه با این خواب گفته است که شما دچار  ضعف و سستی می‌شوید و مشکلی در زندگی‌تان به وجود می‌آید.
معبران دیگر در رابطه با تعبیر خواب بچه شدن انسان بالغ گفته‌اند: که این خواب نشان دهنده گمراهی و نرسیدن به اهداف است زیرا نمی‌توانید بچه خوب و بد را از هم تشخیص دهید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب نوزاد پسر خندان

حضرت امام جعفر صادق فرموده است: که اگر نوزادی از اقوام خود را در خواب ببینید که در حال خندیدن است و یا لبخند روی لبانش جاریست نشانه‌اش این است که با تلاش و پشت کاری که دارید در مدت زمان کوتاهی برکتی که خداوند به رزق و روزی شما می‌دهد، تغییرات زیادی اتفاق خواهد افتاد که این اتفاقات امیدواری شما را دو چندان می‌کند. همچنین معنی دیگر این خواب رسیدن روزهای شاد و بدون دغدغه و ترس است.
البته اگر در خواب ببینید که کودکی با صدای خیلی بلندی می‌خندد به این معنی است که ناراحتی و غم و غصه در زندگی شما وارد می‌شود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه پسر در بغل داشتن به نقل از امام صادق (ع)

تعبیر خواب پسر بچه در بغل داشتن این است که به شما اندوه و ناراحتی می‌رسد. اگر پسر بچه متعلق به خودتان باشد به این معنی است که خود شما عامل اندوه هستید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه دار شدن دیگران

تعبیر خواب بچه‌دار شدن دیگران مبارک است و نشان دهنده این است که اتفاق خوبی برای شما رقم خواهد خورد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه در بغل داشتن دختر مجرد

ادوراد در رابطه با این خواب گفته است که اگر دختری مجرد خواب ببیند که مادر شده است و فرزند خود را در آغوش کشیده به این معنی است که او صاحب مال و نعمت فراوان می‌شود. همچنین نعمت و برکت از دیگر تعابیر خواب بچه در بغل داشتن دختر مجرد است.
" آنلی بیتون " در رابطه با این خواب گفته است که اگر دختری در خواب ببیند که صاحب فرزندی شده نشان دهنده آن است که باید مراقب اعمال خود باشد.
ابن سیرین در رابطه با این خواب گفته است که اگر دختر مجردی در خواب ببیند که پرستاری از نوزادی را می‌کند و یا بچه‌ای در بغل دارد نشان دهنده این است که برکت و روزی و همچنین مال او افزایش پیدا می‌کند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه‌دار شدن

تعبیر خواب بچه‌دار شدن پسر این است که خداوند در واقعیت به شما دختری خواهد داد.
تعبیر خواب بچه‌دار شدن دختر این است که نشاط و شادی به زندگی شما خواهد داد و خداوند پسری را به شما عطا خواهد کرد.
البته این خواب می‌تواند به این معنی باشد که خانواده برای به دست آوردن چیزی به مشکل خواهد خورد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب بچه شیرخوار

" لیلا برات " در رابطه با این خواب گفته است که دیدن خواب بچه شیرخوار نشانه آن است که همیشه موفق می‌شوید.  تعبیر خواب بچه شیرخوار که به تازگی به دنیا آمده است این است که فرصتی دوباره به دست می‌آورید. همچنین اگر در خواب بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید نشان دهنده این است که آینده آرام و خوبی را در پیش خواهید داشت.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...