رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

ارسال های توصیه شده

به تعبیر معبرین غربی سیب سمبل و نماد سه مورد است.
 1. رونق و ثروت
 2. تکامل و زیبای
 3. تحقق یافتن اهداف و آرزوهاست.
تعبیری که برای سیب آورده شده معمولاً بسته به حالتی که سیب را در خواب مشاهده می‌کنید متفاوت است. سیب اگر بر زمین افتاده باشد یا بر درخت و همینطور اگر رسیده و یا کال باشد تعبیرات مختلفی خواهد داشت ولی در کل این میوه دوست داشتنی تعبیری بسیار نیکو به همراه خود دارد.
 

تعبیر خواب سیب

ابراهیم کرمانی گوید: سیب درخواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور.
 
حضرت دانیال گوید: سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود.
 1. فرزند
 2. منفعت
 3. بیماری
 4. کنیزک
 5. مال و خواسته ونعمت
 6. فرمانروایی
 7. همت اهتمام بیننده
 8. خیر غایب و حاضر
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن سیب از خویشان خود شاد شود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده‌اند اما این درست نمی‌تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.
 
برایت می‌گوید: خوردن سیب در خواب، نشانه وقوع اتفاقات خوشایند است.
 

تعبیر خواب سیب ‌قرمز و سیب‌های رنگی

محمدبن سیرین گویدچون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود. اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می‌دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می‌دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته‌اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزویی را در دل می‌پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می‌دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن سیب قرمز به درختان سبز، نشانه آن است که برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد.
 
معبرین غربی: اگر در رویا سیب را قرمز و همراه با شاخ و برگ سبز براق ببینید تعبیری بسیار فوق العاده خواهد داشت.
 

تعبیر خواب سیب ترش و شیرین

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود. اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود.
 

تعبیر خواب سیب فاسد و سیب سالم

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می‌خورید، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت. اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می‌زنید، دلالت بر آن دارد که به اهدافی که داشتید، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید.
 • اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید، نشانه آن است که کوشش‌ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید.
 
برایت می‌گوید: دیدن سیب كرم زده در خواب، بیانگر غم و اندوه است.
 
معبرین غربی می‌گویند: اگر در خواب سیب فاسدی را مشاهده کردید و سپس آن را خوردید این خواب نشانه خوبی نخواهد داشت ولی در مورد نتیجه آن در بیداری خیلی هم نگران نباشید تقدیر شما دست خودتان است. صبور باشید و قدرت خود را باور داشته باشید همه راه‌ها برای پیشرفت شما باز است.
 

تعبیر خواب سیب بر درخت

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است، مانند هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید سیب‌ها بر زمین افتاده‌اند، نشانه آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می‌دهند
برایت می‌گوید: دیدن سیب بر روى درخت، نشانه‏ى پیشرفت و موفقیت در كارها است.
 
معبرین غربی گویند: اگر شما سیب رسیده ای را بر درخت مشاهده کردید اوقاتی که در پیش رو دارید با موفقیت و پیروزی طی خواهد شد و به همه آرزوهای خود خواهید رسید پس به این فکر کنید که در زندگی خود چه می‌خواهید.
 
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب سیب

کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن سیب در خواب میگوید:

دیدن این کـه سیب‌هایي روی درخت می‌رویند در خواب، سمبلی از دانش، خرد و کامیابی زیاد اسـت. پاداش‌هایي برای شـما در راه اسـت. این گفته‌ي معروف را د. رنظر بگیرید: «یک سیب در روز، باعث میشود کـه شـما مریض نشوید و کارتان بـه پزشک نیفتد» کـه ممکن اسـت بیانگر این باشد شـما نیاز دارید کـه بیشتر مراقب سلامتی تان باشید. شاید شـما نیاز دارید بـه پزشک بروید.

 

خواب دیدن این کـه شـما یک سیب می خورید بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری اسـت.

دیدن سیب سبز بیانگر پرورش عشق یا عشقی اسـت کـه هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن اسـت.

دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این اسـت کـه هرچه کـه برایش تلاش میکنید و هدفتان اسـت ممکن اسـت کامل نشده باشد «بـه طور کامل بـه ان نرسیده باشید و بـه طور کامل انجام نشده باشد»؛ و حتی برای شـما مضر باشد. ممکن اسـت بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب سیب ‌قرمز و سیب‌هاي‌ رنگی از محمدبن سیرین

تعبیر سیب سبز، فرزند میباشد. تعبیر سیب سرخ، سود و منفعت از طرف سلطان میباشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، صاحب فرزند دختر می شوي.

 

تعبیر سیب سفید:

سود و منفعت از طرف بازرگانان میباشد. اگر ببینی سیب سفید را بـه دو نیم کرده‌اي، از شریک خودت جدا می شوي. تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری می باشد.

 

تعبیر خواب سیب قرمز و سبز از منوچهر مطیعی تهرانی :

 

دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ اسـت و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد کـه سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر میدهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر میدهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت اسـت.

 

سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته‌اند سیب سرخ دختر اسـت و سیب سفید پسر.

 

این بستگی بـه نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط بـه این اسـت کـه چه آرزویی را در دل می‌پروراند چرا کـه سیب بـه همان نیت او پاسخ میدهد. بـه هرحال دیدن سیب سالم در خواب نیکو اسـت.

 

تعبیر خواب سیب از معبرین غربی:

اگر در رویا سیب را قرمز و همراه با شاخ و برگ سبز براق ببینید تعبیری بسیار فوق العاده خواهد داشت.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب سیب دادن به دیگران

اگر در خواب ببینید که به دیگران سیب می‌دهید این خواب بیانگر نگرش شماست. شما  فردی مهربان هستید و مردم شما را به خاطر اینکه خود واقعی‌تان هستید و وانمود به کسی که نیستید نمی کنید دوست دارند.

 

تعبیر خواب سیب ترش و شیرین

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی سیب ترش می‌خوری، خبر ناخوشایندی می‌شنوی و اگر ببینی سیب شیرین می‌خوری، خبر خوش میشنوی.

 

تعبیر خواب سیب فاسد

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید، نشانه آن است که کوشش‌ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید.
 برایت می‌گوید: دیدن سیب كرم زده در خواب، بیانگر غم و اندوه است.
 معبرین غربی می‌گویند: اگر در خواب سیب فاسدی را مشاهده کردید و سپس آن را خوردید این خواب نشانه خوبی نخواهد داشت ولی در مورد نتیجه آن در بیداری خیلی هم نگران نباشید تقدیر شما دست خودتان است. صبور باشید و قدرت خود را باور داشته باشید همه راه‌ها برای پیشرفت شما باز است.
 
بطور کلی دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این است که هرچه که برایش تلاش میکنید و هدفتان است ممکن است کامل نشده باشد (به طور کامل به آن نرسیده باشید و به طور کامل انجام نشده باشد)، و حتی برای شما مضر باشد. ممکن است بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد.

 

تعبیر خواب سیب روی درخت

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است، مانند هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید سیب‌ها بر زمین افتاده‌اند، نشانه آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می‌دهند.
برایت می‌گوید: دیدن سیب بر روى درخت، نشانه‏ پیشرفت و موفقیت در كارها است.
 
معبرین غربی گویند: اگر شما سیب رسیده‌ای را بر درخت مشاهده کردید اوقاتی که در پیش رو دارید با موفقیت و پیروزی طی خواهد شد و به همه آرزوهای خود خواهید رسید پس به این فکر کنید که در زندگی خود چه می‌خواهید.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب باغ میوه سیب

 از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی در خواب ببینید در باغ بزرگی از سیب ها ایستاده در و حال تماشا کردن است دلیل بر اینکه خود را برای انجام کاری بزرگ و نیکو اماده خواهد کرد و دیگران او را در این زمینه کمک بسیار خواهند کرد,اگر کسی خواب ببیند در باغ درخت سیب روی درخت ها رفته است و مشغول کمک کردن و یا چیدن سیب های سرخ و زیبا هست دلیل بر اینکه روزی و رزقش زیاد شود

تعبیر خواب میوه سیب خوردن 

از دیدگاه جابر مغربی: خوردن و یا گاز زدن سیب دلیل بر دور شدن از بلا و دفع شر است همچنین نجات پیدا کردن از امراض و یا گرفتاری های روحی و جسمی نیز از دیگر معانی خوردن سیب در خواب است

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

تعبیر خواب درخت سیب پر میوه 

از دیدگاه شیخ طوسی : دیدن درختان انبوه و با میوه های فراوان بر روی آن ها مخصوصا میوه سیب دلیل بر پیدا شدن روزنه ای در زندگی برای کسب و کار,زیاد شدن مال و همچنین رونق اقتصادی میباشد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...