احادیثی چند از حضرت محمد (ص)

۱) نشان منافق سه چیز است :

الف) سخن به دروغ بگوید .

ب) از وعده تخلف کند .

ج) در امانت خیانت نماید .

صحیح مسلم ، کتاب الایمان ، ح( ۸۹)

۲) منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است .

سنن ابی داود ، کتاب الظلاق ، ح (۱۸۶۳)

۳) فرزند آدم وقتی تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت یک روز خویش را

داری ، جهانگر مباش .

کنز العمال ، ج ۳ ، ص ۷۸۲، ح( ۸۷۴۰)

۴) فرزند آدم ، آنچه حاجت تو را رفع کند در دسترس خود داری و در پی آنچه تو را

به طغیان وامی دارد روز می گذاری ، به اندک قناعت نمی کنی و از بسیار

سیر نمی شوی .

کنز العمال ، ج ۳ ، ص ۷۸۲، ح (۸۷۴۰)

۵) از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وی به دعا حق خویش را از خدا

می خواهد و خدا حق را از حق دار دریغ نمی دارد .

کنز العمال ، ج ۳ ، ص ۵۰۷، ح (۷۶۵۰)

۶) از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهیزید که مایه ویرانی است .

کنز العمال ، ج ۱۵، ص ۴۰۵، ح (۴۱۵۷۵)

۷) از فراست مؤمن بترسید که چیزها را با نور خدا می نگرد .

سنن ترمذی ، کتاب تفسیر القرآن ، ح (۳۰۵۲)

۸) از دنیا بپرهیزید ، قسم به آن کس که جان من در کف اوست که دنیا از

هاروت و ماروت ساحرتر است .

کنز العمال ، ج ۳ ، ص ۱۸۲، ح (۶۰۶۳)

۹) از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان می رود .

(کنز العمال ، ج ۳ ، ص ۵۰۰، ح ۷۶۰۱)

۱۰)دو چیز را خداوند در این جهان کیفر می دهد : تعدی ، و ناسپاسی پدر و مادر .

کنز العمال ، ج ۱۶، ص ۴۶۲، ح (۴۵۴۵۸)

۱۱)هر کس از شما در خوردن قسم جدی تر است به جهنم نزدیکتر است .

کنز العمال ، ج ۱۱، ص ۷ ، ح (۳۰۳۹۰)

۱۲)در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست

می رسد .

سنن ابن ماجه ، کتاب التجارات ، ح (۲۱۳۳)

۱۳)بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نیکی به پدر و مادر ، آنگاه

جنگ در راه خدا .

کنز العمال ، ج ۷ ، ص ۲۸۵، ح (۱۸۸۹۷ )

۱۴)محبوبترین بندگان در پیش خدا پرهیزگاران گمنامند .

کنز العمال ، ج ۳ ، ص ۱۵۳، ح( ۵۹۲۹)

مطالب مرتبط

۱۵)محبوبترین کارها در پیش خدا کاریست که دوام آن بیشتر است ، اگر چه اندک

باشد .

(صحیح مسلم ، کتاب صلاهٔ المسافرین و قصرها ، ح (۱۳۰۵

۱۶)بهترین کارها در پیش خدا آن است که بینوایی را سیر کنند ، یا قرض او را

بپردازند یا زحمتی را از او دفع نمایند .

کنز العمال ، ج ۶ ، ص ۳۴۲، ح( ۱۵۹۵۸)

۱۷)بهترین کارها در پیش خدا نگهداری زبان است .

کنز العمال ، ج ۳ ، ص ۵۵۱، ح (۷۸۵۱ )

۱۸)بهترین جهادها در پیش خدا سخن حقی است که به پیشوای ستمکار گویند .

مسند احمد ، باقی مسند الانصار ، ح (۲۱۱۳۷ )

۱۹)بهترین غذاها در پیش خدا آن است که گرهی بسیار بر آن بنشیند .

کنز العمال ، ج ۱۵، ص ۲۳۳، ح (۴۰۷۱۶ )

۲۰)بهترین بازیها در پیش خدا اسب دوانی و تیراندازی است .

کنز العمال ، ج ۴ ، ص ۳۴۴، ح (۱۰۸۱۲ )

۲۱)خداوند بنده ای را که به هنگام خرید و هنگام فروش و هنگام دریافت سهل انگار

است دوست دارد .

نهج الفصاحه ، ص ۱۵، ح( ۸۵)

۲۲)از جمله بندگان آن کس پیش خدا محبوب تر است که برای بندگان سودمندتر است .

نهج الفصاحه ، ص ۱۵، ح (۸۶

۲۳)بر چهره ستایشگران ، خاک بیفشانید .

کنز العمال ، ج ۳ ، ص ۵۷۴، ح (۷۹۶۰ )

۲۴)آنکه در فروبردن خشم از دیگران بیشتر است ، از همه کس دوراندیش تر است .

نهج الفصاحه ، ص ۱۷، ح (۹۵ )

۲۵)مردم را از معاشرانشان بشناسید ، زیرا کند هم جنس با هم جنس پرواز .

نهج الفصاحه ، ص ۱۹، ح (۱۰۶ )

۲۶)بر امت خویش بیش از هر چیز از هوس و آرزوی دراز بیم دارم .

کنز العمال ، ج ۳ ، ص ۴۹۰، ح (۷۵۵۳ )

۲۷)خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا

را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد .

کنز العمال ، ج ۲ ، ص ۷۲، ح (۳۱۷۶ )

۲۸)از مردم جهنم آنکه عذابش از همه آسانتر است دو کفش آتشین بپا دارد که مغز

وی از حرارت کفشهایش به جوش می آید .

کنز العمال ، ج ۱۴، ص ۵۲۷، ح (۳۹۵۰۷ )

۲۹)آسانترین کششهای مرگ مانند صد ضربت شمشیر است .

کنز العمال ، ج ۱۵، ص ۵۶۹، ح (۴۲۲۰۸ )

۳۰)اگر یکی از شما به کار قضاوت میان مسلمانان دچار شود باید به هنگام غضب از

قضاوت خودداری کند و میان ارباب دعوا در نگاه و نشیمنگاه و اشاره تفاوتی

نگذارد .

کنز العمال ، ج ۶ ، ص ۱۰۲، ح (۱۵۰۳۴ )

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.