مرور رده

مبانی اینترنت

TCP/IP

TCP/IP چیست ؟ اینترنت بر اساس مجموعه ای از شبکه ها بنا میشود این شبکه ها شامل انواع بسیار زیادی از کامپیوتر ها…