الفبای فارسی

ط

14 views آبان 5, 1397 آبان ۵, ۱۳۹۷ irsalam 0

ط

طبقه بندی دارائی ها(تسهیلاتی)
دارائی های تسهیلاتی به دو گروه جاری وغیر جاری قابل تقسیم می باشند که فعلاً به تسهیلاتی که بیش از دو ماه از سررسید تعهد آنان سپری نشده باشد در گروه جاری قرار می گیرند.

گروه غیرجاری نیز به طبقات دیگری با لحاظ فاصله های زمانی مقرر تقسیم می شوند.
۱-تسهیلات سررسیدگذشته. ۲-تسهیلات معوق. ۳- تسیهلات مشکوک‌الوصول. ۴- تسهیلات لاوصول. ۵- تسهیلات سوخت شده که تابع دستورالعمل خاصی از نظر زمان های طبقه بندی ومیزان ذخایر می باشند.

این مطلب برای شما مفید بود ؟