مفاهیم پایه بانکی

سوئیفت به چه معناست؟

44 views مهر 11, 1399 حامد بنائی 3

جعاله چیست و انواع جعاله کدام است؟

78 views مهر 11, 1399 حامد بنائی 0

بن کارت چیست؟

133 views مهر 11, 1399 حامد بنائی 3

انواع قراردادها در بانک ​

56 views مهر 11, 1399 حامد بنائی 0

USSD چیست؟

59 views مهر 7, 1399 حامد بنائی 0

IBAN چیست ؟

61 views مهر 7, 1399 حامد بنائی 0

Hot Money پول داغ

46 views مهر 7, 1399 حامد بنائی 1

Grace Period یا دوره تنفس

73 views مهر 7, 1399 حامد بنائی 0

Five Cs of Credit چیست؟

49 views مهر 7, 1399 حامد بنائی 1

Ability to Pay قدرت پرداخت

21 views مهر 7, 1399 حامد بنائی 0

Accounting standards یا استانداردهای حسابداری

17 views مهر 6, 1399 حامد بنائی 0