بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع چه نکاتی قید می‌شود؟

58 views 0

دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع