بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

دعوت به مجمع عمومی شرکت‌های سهامی وظیفه کیست؟

10 views 0

هیأت مدیره شرکت