بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

منظور از ارزش دفتری چیست؟

90 views 1

ارزش دفتری یا ارزش ویژه برابر است با جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام