آخرین قوانین پایگاه قوانین چرخک

تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۰/۱۳۹۹     شماره دادنامه: ۱۶۵۵ ـ ۱۶۵۴  شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۳۰ و ۹۹۰۰۲۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای شهروز سلطانی و آقای صمد حیاتی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: در خصوص دادخواست برخی از…