آخرین قوانین پایگاه قوانین چرخک

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور  وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۸ به پیشنهاد شماره ۳۷۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ سازمان برنامه و…

قوانین وکالت