آخرین قوانین پایگاه قوانین چرخک

نمونه قرارداد اجاره املاک تجاری موجر : خانم/ آقاي……..فرزند……….به شناسنامه شماره……….به نشاني……..شركت………..ثبت شده به شمارة …………به نشاني………..با مديريت ……….(به موجب روزنامه رسمي شماره ……….مورخ ……..) وكيل موجر : خانم/ آقاي………كه با اختيار حاصله از وكالتنامة شماره…….مورخ……..تنظيمي در…

قوانین وکالت