مرور رده

نمونه قرارداد

نمونه قرارداد مبایعه نامه املاک

نمونه قرارداد مبایعه نامه املاک مبایعه نامه املاک ماده ۱: طرفین قرارداد ۱-۱- فروشنده/ فروشندگان…. فرزند… به شماره شناسنامه …. صادره از …. کدملی …. متولد…. ساکن…. تلفن…. با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت …. فرزند…. به شماره…