مرور برچسب

ابطال مصوبه

منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام

سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام را به شرح…