مرور برچسب

آدم های منفی

با آدم های منفی، چگونه رفتار کنیم که قضاوت نشویم؟

یکی از بزرگترین چیزهایی که می توانیم گرفتارش شویم و به آن عادت کنیم، قضاوت دیگران است. گاهی این کار را انجام می دهیم بدون اینکه حتی بدانیم! قضاوت یک نفر دیگر حتی می تواند آنقدر اعتیاد آور باشد که آن را صرفا به دلیل اینکه جزئی از نگرش و…