مرور برچسب

آموزش سرویس کولر آبی

راهنمای عملی سرویس کولر آبی

با شروع فصل گرما باید ابتدا کولرھا را سرویس کرده و چنانچه نیازی به تعمیر داشته باشد آن را مرمت نمود. ھر چند خوب است سرویس کولر را به دست سرویس کار مجاز بسپارید تا از بروز صدمات احتمالی به خود و وسایل برقی جلوگیری شود؛ اما ممکن است گاھی…