مرور برچسب

ارتباطلات کلامی

آیا فکر می کنید مهارت های ارتباطی قوی دارید ؟

تقریباً همه افراد ادعا می کنند که مهارت های ارتباطی فوق العاده ای دارند، و هر شغلی آن را ایجاب می کند. ولی مهارت های ارتباطی قوی واقعاً به چه معناست؟ و داشتن این مهارت ها در مورد شغل شما چه معنایی دارد؟

حرف‌ زدن‌، بهتر از عمل‌ کردن‌ است‌!

حرف‌ زدن‌، بهتر از عمل‌ کردن‌ است‌! کلمات‌ بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از زندگی‌ ما را تشکیل‌ می‌دهند. کلمات‌ ممکن‌ است‌ ما را به‌ دروازه‌های‌ سعادت‌ برسانند، ممکن‌ است‌ ما را گرفتار نفرینی‌ ابدی‌ کنند. کلمات‌ ممکن‌ است‌ حال‌ ما را به‌ هم‌ بزنند،…