مرور برچسب

استراتژی

اهمیت انتخاب رنگ بر استراتژی برند

اهمیت انتخاب رنگ بر استراتژی برند یک قوطی قرمز نوشابه را در نظر بگیرید، یا حروف راه راهی به رنگ آبی، سیبی سیاه و سفید یا قوس‌هایی زرد رنگ، تصویر و نام چه برند‌هایی به ذهنتان رسید؟ در هر نمونه، رنگ عنصر اصلی شناسایی و ارتباط با نام‌های…