مرور برچسب

الفبای استخدام

الفبای استخدام

الفبای استخداماگر می خواهید افراد شایسته را به مجموعه سازمان خود بیفزایید، به این راهنمایی توجه کنید.همان طور که کارفرمایان به سرعت درمی یابند، بین کارمندانی که با شغل و سازمانشان هماهنگ هستند و سایر کارمندان، تفاوت بسیاری است. اما…