مرور برچسب

بهتر سخن گفتن

حرف‌ زدن‌، بهتر از عمل‌ کردن‌ است‌!

حرف‌ زدن‌، بهتر از عمل‌ کردن‌ است‌! کلمات‌ بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از زندگی‌ ما را تشکیل‌ می‌دهند. کلمات‌ ممکن‌ است‌ ما را به‌ دروازه‌های‌ سعادت‌ برسانند، ممکن‌ است‌ ما را گرفتار نفرینی‌ ابدی‌ کنند. کلمات‌ ممکن‌ است‌ حال‌ ما را به‌ هم‌ بزنند،…