مرور برچسب

تعبیر خواب پایگاه چرخک

تعبیر خواب آب

ابن سیرین امام جعفر صادق تام چت ویندرا جابر مغربی دانیال نبی منوچهر مطیعی تهرانیـ اگر ببیند آب شور می‌خورد تعبیر آن برعکس است. ـ اگر ببیند از دریا آب گوارا می خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او می‌رسد.…